Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 95.078.614,- Ft kiadással, 155.215.898,- Ft bevétellel jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését 42.478.412,- Ft összegben elfogadja.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését 27.735.689,- Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásinak teljesülését 14.702.723,- Ft összegben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásainak teljesülését 40.000,- Ft összegben elfogadja.

3. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát 337.213.392,- Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2021. évi helyesbített maradványát 60.137.284,- Ft összegben hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat kiadási és bevételi tételes fő összesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat eredménykimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

17. § Az eszközök értékvesztésének alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2021. ÉVI Zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

2.melléklet

Sor-szám

Megnevezés

Önkormányzat eredeti

Kötelező feladat eredeti

Önként vállalt feladat eredeti

Önkormányzat módosított

Kötelező feladat módosított

Önként vállalt feladat módosított

Szentgyörgyvár Község Önkorm.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

T/M %

2021 évi eredeti előirányzat (Ft)

2021. évi módosított előirányzat (Ft)

2021. évi teljesítés (Ft)

KIADÁSOK

1

Személyi juttatások

14 574 160

14 574 160

14 271 663

14 271 663

13 349 689

13 349 689

93,54%

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 356 618

2 356 618

2 087 140

2 087 140

1 922 959

1 922 959

92,13%

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

37 958 952

37 958 952

40 436 001

40 436 001

28 045 014

28 045 014

69,36%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)

7 594 454

3 332 454

4 262 000

22 794 254

3 920 220

4 295 099

8 021 159

3 182 220

4 838 939

35,19%

a.

-

b.

Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül

2 654 454

1 734 454

920 000

3 275 319

1 382 220

1 893 099

3 205 319

1 312 220

1 893 099

97,86%

Előző évi állami támog visszafizetésk, elvonások

c.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások

4 940 000

1 598 000

3 342 000

4 940 000

2 538 000

2 402 000

4 815 840

1 870 000

2 945 840

97,49%

d.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök ÁHT-n kívülre és belül

0

0

-

Kötött tartalék koncessziós díj+bankszla egy., pályázati önrész, utak karbantartása

0

0

-

Általános és céltartalék

3 012 565

3 012 565

14 578 935

14 578 935

0,00%

I.

Működési kiadások (1+….+5)

65 496 749

61 234 749

4 262 000

94 167 993

75 293 959

4 295 099

51 338 821

46 499 882

4 838 939

54,52%

6.

Beruházás

2 826 096

2 826 096

39 764 359

39 764 359

14 702 723

14 702 723

36,97%

7.

Felújítás

52 575 355

52 575 355

38 597 478

38 597 478

27 735 689

27 735 689

71,86%

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

40 000

40 000

40 000

40 000

100,00%

II.

Felhalmozási kiadások (6+7+8)

55 401 451

55 401 451

78 401 837

78 361 837

40 000

42 478 412

42 438 412

40 000

54,18%

III.

IV.

V.

0

0

A.

Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)

120 898 200

116 636 200

4 262 000

157 990 895

153 655 796

4 335 099

93 817 233

88 938 294

4 878 939

59,38%

BEVÉTELEK

-

7

Intézményi Működési bevételek

2 718 100

2 718 100

3 160 135

3 160 135

2 481 331

2 481 331

-

78,52%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

10 500 000

10 500 000

0

16 448 502

16 448 502

0

12 193 596

12 193 596

0

74,13%

2.1.

Helyi adók

10 500 000

10 500 000

16 448 502

16 448 502

12 193 596

12 193 596

74,13%

2.2.

Átengedett központi adók

2.3.

Bírságok, egyéb bevételek

-

3.

Működési támogatások

30 693 762

30 693 762

0

34 738 420

34 738 420

0

34 738 420

34 738 420

0

100,00%

3.1.

Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása

30 693 762

30 693 762

31 322 988

31 322 988

31 322 988

31 322 988

100,00%

3.2.

Központosított előirányzatokból a működési célúak

0

0

3.3

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 414 432

3 414 432

3 414 432

3 414 432

3.4

Elszámolásból származó bevételek

1 000

1 000

1 000

1 000

-

100,00%

4.

Egyéb működési bevételek

12 273 705

12 273 705

0

18 020 892

18 020 892

0

17 701 657

17 701 657

0

98,23%

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

12 273 705

12 273 705

17 520 892

17 520 892

17 201 657

17 201 657

98,18%

4.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

500 000

500 000

500 000

500 000

100,00%

4.3.

Működési célú kölcsön visszatérülése

0

0

-

4.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

-

I.

Működési bevételek (1+2+3+4)

56 185 567

56 185 567

0

72 367 949

72 367 949

0

67 115 004

67 115 004

0

92,74%

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

6.

Felhalmozási támogatások

25 061 633

25 061 633

47 199 087

47 199 087

47 199 087

47 199 087

100,00%

6.1.

Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

-

6.2.

Fejlesztési célú támogatások

25 061 633

25 061 633

47 199 087

47 199 087

0

47 199 087

47 199 087

100,00%

7.

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

-

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

0

0

7.3.

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

0

0

II.

Felhalmozási bevételek (5+6+7)

25 061 633

25 061 633

0

47 199 087

47 199 087

0

47 199 087

47 199 087

0

100,00%

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Pénzforgalom nélküli bevételek

B.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)

81 247 200

81 247 200

0

119 567 036

119 567 036

0

114 314 091

114 314 091

0

95,61%

A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)

-8 957 238

35 389 000

4 262 000

38 423 859

34 088 760

4 335 099

-20 496 858

-25 375 797

4 878 939

-53,34%

V.

Pénzmaradvány igénybevétele

40 878 750

40 878 750

0

39 651 609

39 651 609

0

39 651 609

39 651 609

0

100,00%

1.

Működési célra

10 185 373

10 185 373

8 958 232

8 958 232

8 958 232

8 958 232

100,00%

2.

Felhalmozási célra

30 693 377

30 693 377

30 693 377

30 693 377

30 693 377

30 693 377

100,00%

C.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)

VI.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1 250 198

1 250 198

1 250 198

1 250 198

100,00%

VII.

Hitelek felvétele

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

3.

Bérhitel

4.

Folyószámlahitel

D.

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)

0

0

1 250 198

1 250 198

1 250 198

1 250 198

100,00%

E.

Finanszírozási bevételek (C+D)

0

0

0

1 250 198

1 250 198

0

1 250 198

1 250 198

100,00%

VIII.

Értékpapír vásárlásainak kiadása

0

0

IX.

Hitelek törlesztése

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)

0

0

-

2.

Működési célú hitel törlesztése (éven túli)

0

0

-

3.

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

0

X.

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 227 750

1 227 750

2 477 948

2 477 948

1 261 381

1 261 381

50,90%

F.

Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)

1 227 750

1 227 750

2 477 948

2 477 948

1 261 381

1 261 381

50,90%

G.

Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)

122 125 950

117 863 950

4 262 000

160 468 843

156 133 744

4 335 099

95 078 614

90 199 675

4 878 939

59,25%

H.

Tárgyévi bevételek összesen (B+E)

122 125 950

117 863 950

4 262 000

160 468 843

160 468 843

0

155 215 898

155 215 898

96,73%

2. melléklet

2021. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Maradvány kimutatás

Forintban

sr.

Megnevezés

összeg

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

114 314 091

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

93 817 233

3.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

20 496 858

4.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

40 901 807

5.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 261 381

6.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

39 640 426

7.

Alaptevékenység maradványa 3+6

60 137 284

8.

Vállalkozásitevékenység költségvetési bevételei

60 137 284

9.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

60 137 284

10.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14.

Vállalkozási tevékenység maradványa 10.+13.

15.

Maradvány korrekció

16.

Összes maradvány 7.+14.

60 137 284

17.

Alaptevékenség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

60 137 284

18.

Alaptevékenység szabad maradványa

19.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20.

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

3. melléklet

2021 Évi költségvetés módosítása

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Felhalmozási kiadások feladatonként

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Felhalmozási kiadás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
202. XII.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

1

2

3

4

5

2

3

4

5

5

Felújítási kiadások célonként (K7)

52 575 355

52 575 355

38 597 478

38 597 478

27 735 689

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása (K71)

1 000 000

1 000 000

930 027

930 027

245 619

Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú csere felújítás (K73)

69 972

69 972

57 954

Magyar Falu program: Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázat

26 513 722

26 513 722

26 587 351

26 587 351

26 587 351

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

25 061 633

25 061 633

Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65)

7 735 898

7 735 898

Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) ÖNRÉSZ 15%

2 429 465

2 429 465

Szentgyörgyvár 950, 1230 hrsz. Külterületi utakfelújítás műszaki dokumentációja

317 500

317 500

317 500

Közösségi ház hátsó vb. Lépcső bontása és környezetének helyreállítása

527 265

527 265

527 265

Beruházási kiadások célonként

2 826 096

2 826 096

39 764 359

39 764 359

14 702 723

Temetői urnafal kialakítása

1 080 031

1 080 031

1 080 031

Hungarikum pályázat: Pihenő információs pont kialakítása

620 000

620 000

620 000

Hungarikum pályázat: Sétaút táblák és környezetének kialakítása

1 030 700

1 030 700

1 030 700

TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés

32 153 872

32 153 872

7 092 239

Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62)

34 884 603

34 884 603

9 822 970

HDD külső merevlemez beszerzése

27 990

27 990

27 990

Kistelepülési önkormányzati rendezvények: laptop beszerzése

400 000

400 000

400 000

Informatikai eszközök beszerzése összesen (K63)

427 990

427 990

427 990

Magyar Falu program: Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - 2020 című, MFP-KTF/2020 kódszámú pályázat: eszközbeszerzések függöny

2 826 096

2 826 096

1 715 643

1 715 643

1 715 640

MFP közösségi tér ki/átalakítás pályázat :bútor beszerzés többletktge miatti

1 345 598

1 345 598

1 345 598

Hungarikum pályázat: Pad

86 360

86 360

86 360

Hungarikum pályázat: szemetes

37 465

37 465

37 465

Hungarikum pályázat: kerékpártartó

41 910

41 910

41 910

Hungarikum pályázat: Sétaúthoz táblák

188 500

188 500

188 500

VP6-19-2.1-42-5-17 Turisztikai célú fejlesztése Leader:rendezvénysátor 6x10 m és ponyva

514 000

514 000

514 000

VP6-19-2.1-42-5-17 Turisztikai célú fejlesztése Leader: Sörpad garnitura 220x50 cm beszerzése

289 900

289 900

289 900

200 W LEDreflektor 2 db beszerzése

132 390

132 390

132 390

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64)

2 826 096

2 826 096

4 351 766

4 351 766

4 351 763

Rendezési terv módosítása

100 000

100 000

100 000

Immateriális javak összesen (K61)

100 000

100 000

100 000

ÖSSZESEN:

55 401 451

55 401 451

78 361 837

78 361 837

42 438 412

4. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés

Sor-szám

2021. évi eredeti előírányzat

2021. évi módosított előírányzat

2021. évi teljesítés

T/M %

Lakásfenntartási támogatás

1

K48

738 000

738 000

690 000

93,50%

Gyógyszer támogatás

2

K48

300 000

300 000

280 000

93,33%

Iskolakezdési támogatás

3

K48

560 000

900 000

900 000

100,00%

Újszülött támogatás

4

700 000

700 000

100,00%

Települési támogatás

5

0

1 598 000

2 638 000

2 570 000

97,42%

Egyéb rendkívüli települési támogatás

6

K48

1 287 000

286 000

229 840

80,36%

Idősek rendkívüli települési támogatás 10000/fő (17000 Ft/fő)

7

K48

1 275 000

1 156 000

1 156 000

100,00%

Gyerekek rendkívüli települési támogatás 15000/fő ( 20 000 Ft/fő)

8

K48

780 000

860 000

860 000

100,00%

Rendkívüli települési támogatás

10

3 342 000

2 302 000

2 245 840

97,56%

Települési + rendkívüli települési támogatás

11

0

4 940 000

4 940 000

4 815 840

97,49%

Mindösszesen

14

5. melléklet

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

16 200 415

0

6 935 100

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 310 655

0

2 026 780

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

365 466

0

303 573

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

18 876 536

0

9 265 453

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

27 295 289

0

34 738 420

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 779 257

0

17 701 657

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

39 694 715

0

47 199 087

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

49 446 415

0

2 723 835

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

122 215 676

0

102 362 999

13

10 Anyagköltség

2 246 317

0

2 383 736

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

19 831 710

0

21 567 692

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

22 078 027

0

23 951 428

18

14 Bérköltség

5 939 716

0

7 335 841

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 695 991

0

6 453 923

20

16 Bérjárulékok

1 726 623

0

1 914 128

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

13 362 330

0

15 703 892

22

VI Értékcsökkenési leírás

6 049 794

0

16 635 843

23

VII Egyéb ráfordítások

22 122 387

0

21 504 995

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

77 479 674

0

33 832 294

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

44

0

41

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

44

0

41

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

44

0

41

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

77 479 718

0

33 832 335

6. melléklet

2021. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

2 020

2 021

Befektetett eszközök

307 784 000

261 206 127

I.

Immateriális javak

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes

-

-

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Tárgyi eszközök

245 347 052

261 095 127

1.

Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

234 949 570

249 530 650

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

2.

Gépek berendezések és felszerelések

8 595 562

5 730 037

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

8 595 562

5 730 037

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

3.

Járművek

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

4.

Tenyészállatok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Beruházások, felújítások

1 801 920

5 834 440

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

1 801 920

5 834 440

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Beruházásra adott előlegek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

7.

Állami készletek, tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

111 000

111 000

1.

Egyéb tartós részesedés

111 000

111 000

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

111 000

111 000

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

3.

tartósan adott kölcsön

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

5.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök

-

-

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon

Üzleti vagyon

FORGÓESZKÖZÖK

I.

Készletek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Követelések

8 920 505

6 175 995

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

8 920 505

6 175 995

III.

Értékpapírok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

IV.

Pénzeszközök

40 878 750

63 826 372

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

40 878 750

63 826 372

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

6 121 553

6 004 898

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

299 576 940

337 213 392

FORRÁSOK

I.

Saját tőke

295 651 212

329 483 547

Tartós Tőke

Tőke változás

Nemzeti vagyon induláskori értéke

554 818 455

554 818 455

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 857 166

7 857 166

Nemzeti vagyon változásai

- 74 638 493

- 74 638 493

Felhalmozott eredmény

- 269 865 634

- 192 385 916

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

Mérleg szerinti eredmény

77 479 718

33 832 335

TARTALÉKOK

I.

Költségvetési tartalékok

-

-

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Vállalkozási tartalékok

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

KÖTELEZETTSÉGEK

3 925 728

7 729 845

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

II.

Rövid lejártú kötelezettségek

2 593 137

6 109 590

Törzsvagyon forgalomképes

Törzsvagyon forgalomképtelen

Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon

2 593 137

6 109 590

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1 332 591

1 620 255

FORRÁSOK ÖSSZESEN

299 576 940

337 213 392

7. melléklet

2021. évi Zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Forintban

Részesedések alakulása

Sr.

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

DRV Zrt.

10000

10000

10000

2

Zalavíz

100000

100000

100000

3

Net Blaze

1000

1000

1000

4

5

6

7

összesen:

111000

111000

111000

8. melléklet

2021. évi Zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Stabilitási tv 3§-aszerinti adósságot keletkeztető ügyletek és értékei

Összege:

Ft

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Köt. váll.
Összege

2021. törlesztés

Fennmaradó összeg:

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Egyéb

12.

Összesen (1+4+7+9+11)

9. melléklet

2021. évi ZÁRSZÁMADÁS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adósságállomány

Hitelek

Ft

Megnevezés

Összeg

Lejárat

Hitelező

Hosszúlejáratú működési célú hitel

Folyószámlahitel

Összesen:

-

10. melléklet

2021. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Adott, közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

6 072 827

28 680

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

Összesen:

6 072 827

28 680

11. melléklet

2021. évi ZÁRSZÁMADÁS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

160 403 835

0

234 949 570

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 290 334

0

8 595 562

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 801 920

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

173 496 089

0

243 545 132

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

111 000

0

111 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

101 000

0

101 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

111 000

0

111 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

173 607 089

0

243 656 132

47

C/II/1 Forintpénztár

164 030

0

39 740

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

164 030

0

39 740

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

40 261 695

0

40 839 010

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

40 261 695

0

40 839 010

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

40 425 725

0

40 878 750

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

6 785 141

0

2 427 752

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 424 836

0

733 905

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 107 414

0

954 962

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

252 891

0

738 885

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

486 112

0

6 000

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

6 000

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

486 112

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

15 000

0

15 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

15 000

0

15 000

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

610 000

0

610 000

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

610 000

0

610 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 896 253

0

3 058 752

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

5 820 746

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

20 000

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

5 800 746

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

5 820 746

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

227 597

0

12 007

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

45 098

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

182 499

0

12 007

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

41 000

0

29 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

268 597

0

41 007

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 164 850

0

8 920 505

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

300 807

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

5 820 746

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

6 121 553

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

222 197 664

0

299 576 940

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

554 818 455

0

554 818 455

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-74 638 493

0

-74 638 493

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 857 166

0

7 857 166

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-283 421 955

0

-269 865 634

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

13 556 321

0

77 479 718

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

218 171 494

0

295 651 212

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

57 222

0

75 873

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

50 000

0

21 366

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

107 222

0

97 239

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

350 326

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 016 281

0

1 227 750

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 016 281

0

1 227 750

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 366 607

0

1 227 750

234

H/III/1 Kapott előlegek

694 136

0

732 188

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

25 614

0

35 960

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

500 000

0

500 000

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 219 750

0

1 268 148

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 693 579

0

2 593 137

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 085 091

0

1 085 091

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

247 500

0

247 500

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 332 591

0

1 332 591

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

222 197 664

0

299 576 940

12. melléklet

2021. évi zárszámadás

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 041 553

357 468 527

30 752 619

0

0

0

392 262 699

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

159 055

0

0

0

11 544 235

0

11 703 290

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

22 566 982

0

22 566 982

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

23 616 858

3 805 654

0

0

0

27 422 512

07

Egyéb növekedés

3 618 110

18 748

3 929 660

0

16 365

0

7 582 883

08

Összes növekedés (=02+…+07)

3 777 165

23 635 606

7 735 314

0

34 127 582

0

69 275 667

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

68 724

11 816

0

0

0

80 540

13

Egyéb csökkenés

3 618 110

16 365

3 901 503

0

28 293 142

0

35 829 120

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

3 618 110

85 089

3 913 319

0

28 293 142

0

35 909 660

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 200 608

381 019 044

34 574 614

0

5 834 440

0

425 628 706

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 041 553

122 518 957

22 157 057

0

0

0

148 717 567

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

3 559 055

8 971 084

6 694 515

0

0

0

19 224 654

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

3 400 000

1 647

6 995

0

0

0

3 408 642

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

4 200 608

131 488 394

28 844 577

0

0

0

164 533 579

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

4 200 608

131 488 394

28 844 577

0

0

0

164 533 579

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

249 530 650

5 730 037

0

5 834 440

0

261 095 127

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

4 200 608

187 529

15 276 939

0

0

0

19 665 076

13. melléklet

2021. évi ZÁRSZÁMADÁS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

12 007

0

0

0

0

0

02

Tartós részesedések

111 000

0

0

0

111 000

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

40 839 010

0

0

0

38 231 657

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

13 934 557

5 055 059

0

2 531 993

8 670 061

2 523 066

11

Összesen (=01+…+10)

54 896 574

5 055 059

0

2 531 993

47 012 718

2 523 066