Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.805.541.259,- Ft költségvetési bevétellel, 999.789.980,- Ft költségvetési kiadással, 805.751.279,- Ft költségvetési egyenleggel (33.333.073,- Ft költségvetési hiány, 839.084.352,- Ft költségvetési többlet) hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

496 472 203

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fa. Támogatása

222 309 354

249 728 879

249 728 879

1.3.

Települési önk. gyermekétkeztetési fa. támogatása

8 269 137

5 941 577

5 941 577

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 707 559

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

10 280 919

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

949 443 539

954 193 042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

111 308 650

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

838 134 889

842 884 392

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

765 948 562

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

67 741 647

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

9 109 557

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

57 698 321

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

500 000

933 769

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

22 068 496

23 858 496

26 538 854

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

12 237 992

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 291 800

6 081 800

3 820 612

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 566 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 927 856

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

17 411

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

58 800

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 909 284

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

178 291

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

138 291

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 318 387 479

1 824 872 116

1 805 541 259

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 195 126

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 195 126

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

256 411 753

280 056 022

280 056 022

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 574 799 232

2 104 928 138

2 085 597 281

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

986 096 750

1 036 315 709

851 099 434

1.1.

Személyi juttatások

351 776 188

359 304 937

328 273 409

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 528 159

38 941 019

1.3.

Dologi kiadások

332 299 661

371 066 371

246 460 217

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

22 486 086

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

214 938 703

214 938 703

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

190 229 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 709 516

24 709 516

1.18

Tartalékok

5 987 505

1.19

- az 1.185-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1.20

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

570 850 313

1 047 989 260

148 690 546

2.1.

Beruházások

570 850 313

512 119 756

136 651 242

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

25 684 567

2.3.

Felújítások

535 869 504

12 039 304

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

1 651 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 556 947 063

2 084 304 969

999 789 980

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 574 799 232

2 104 928 138

1 020 413 149

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-238 559 584

-259 432 853

805 751 279

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

238 559 584

259 432 853

259 432 853

2. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

496 472 203

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

222 309 354

249 728 879

249 728 879

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 269 137

5 941 577

5 941 577

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

39 737 696

22 707 559

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

10 280 919

3.

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

949 443 539

954 193 042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

111 308 650

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

838 134 889

842 884 392

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

765 948 562

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

67 741 647

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

9 109 557

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

57 698 321

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

500 000

933 769

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 658 688

18 448 688

20 899 581

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

12 237 992

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 991 800

5 781 800

3 297 692

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 566 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 927 856

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

13 663

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

58 800

5.11.

Egyéb működési bevételek

796 679

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

178 291

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

138 291

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 977 671

1 819 462 308

1 799 901 986

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 195 126

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 195 126

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

244 537 202

267 960 897

267 960 897

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16)

1 557 514 873

2 087 423 205

2 067 862 883

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

853 516 171

898 644 020

720 742 894

1.1.

Személyi juttatások

250 939 452

261 762 758

235 194 410

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 594 791

25 773 408

24 186 268

1.3.

Dologi kiadások

315 063 012

345 691 612

223 937 427

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

22 486 086

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

214 938 703

214 938 703

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

190 229 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 709 516

24 709 516

1.18

Tartalékok

5 987 505

1.19

- az 1.18-ből: - Általános tartalék

3 987 505

1.20

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 500 313

1 046 084 260

148 585 508

2.1.

Beruházások

564 500 313

510 214 756

136 546 204

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

25 684 567

2.3.

Felújítások

535 869 504

12 039 304

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

1 651 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 418 016 484

1 944 728 280

869 328 402

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 435 868 653

1 965 351 449

889 951 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-105 038 813

-125 265 972

930 573 584

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

226 685 033

247 337 728

247 337 728

3. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

115

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

115

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

115

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 264 501

3 264 501

3 264 501

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 264 501

3 264 501

3 264 501

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 264 501

3 264 501

3 264 501

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)

3 264 501

3 264 501

3 264 616

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 264 501

3 264 501

961 491

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

3 264 501

3 264 501

961 491

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 264 501

3 264 501

961 491

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3 264 501

3 264 501

961 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 264 501

-3 264 501

-961 376

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 264 501

3 264 501

3 264 501

4. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 409 808

5 409 808

5 639 158

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

522 920

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

3 633

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 112 605

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 409 808

5 409 808

5 639 158

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

8 610 050

8 830 624

8 830 624

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 610 050

8 830 624

8 830 624

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

8 610 050

8 830 624

8 830 624

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)

14 019 858

14 240 432

14 469 782

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

134 407 188

129 395 049

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

97 542 179

93 078 999

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 754 751

14 754 751

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

22 110 258

21 561 299

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

6 350 000

1 905 000

105 038

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

105 038

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

135 666 078

136 312 188

129 500 087

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

135 666 078

136 312 188

129 500 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-130 256 270

-130 902 380

-123 860 929

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

8 610 050

8 830 624

8 830 624

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

486 041 929

496 472 203

496 472 203

Személyi juttatások

351 776 188

362 599 494

328 273 409

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

181 254 969

252 910 373

227 013 657

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 280 602

38 941 019

2.-ból EU-s támogatás

141 223 106

10 280 919

Dologi kiadások

332 299 661

368 019 371

246 460 217

Közhatalmi bevételek

60 500 000

72 500 000

67 741 647

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

22 486 086

Működési célú bevételek

22 068 496

23 858 496

26 538 854

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

214 938 703

214 938 703

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 987 505

5.-ből EU-s támogatás

Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

749 865 394

845 741 072

817 766 361

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

986 096 750

1 036 315 709

851 099 434

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

254 083 525

190 002 680

190 002 680

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

254 083 525

190 002 680

190 002 680

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

21 195 126

21 195 126

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei

21 195 126

21 195 126

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17 852 169

20 623 169

20 623 169

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

254 083 525

211 197 806

211 197 806

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

1 003 948 919

1 056 938 878

1 028 964 167

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

1 003 948 919

1 056 938 878

871 722 603

Költségvetési hiány:

236 231 356

190 574 637

33 333 073

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

157 241 564

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

550 534 580

949 443 539

954 193 042

Beruházások

570 850 313

512 119 756

136 651 242

1.-ből EU-s támogatás

353 308 580

802 321 794

765 948 562

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

25 684 567

Felhalmozási bevételek

16 000 000

27 700 000

33 403 565

Felújítások

535 869 504

12 039 304

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 987 505

1 987 505

178 291

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

1 651 000

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

568 522 085

979 131 044

987 774 898

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

570 850 313

1 047 989 260

148 690 546

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 328 228

68 858 216

68 858 216

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 328 228

68 858 216

68 858 216

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 328 228

68 858 216

68 858 216

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

570 850 313

1 047 989 260

1 056 633 114

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

570 850 313

1 047 989 260

148 690 546

Költségvetési hiány:

2 328 228

68 858 216

-

Költségvetési többlet:

-

-

839 084 352

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

907 942 568

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Ingatlanvásárlás

31 600 000

2021.

31 600 000

20 350 002

Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok

31 340 198

2021.

31 340 198

16 308 713

Léüzem beruházásához anyagbeszerzés

101 420 167

2020.

10 932 160

90 488 007

62 483 155

ITS

1 500 000

2021.

1 500 000

Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)

10 080 000

2021.

10 080 000

9 930 231

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása

46 051 661

2019.

32 292 839

13 758 822

13 758 822

TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása

98 580 757

2019.

96 590 757

1 990 000

TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat

109 049 842

2019.

106 841 713

2 208 129

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.

2 540 000

2021.

2 540 000

2 339 645

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.

319 926 800

2021.

319 926 800

9 586 100

Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)

1 905 000

2021.

1 905 000

105 038

Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)

792 800

2021.

792 800

199 536

Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)

240 000

2021.

240 000

240 000

Településrend.terv+Főépítész

3 750 000

2021.

3 750 000

1 350 000

ÖSSZESEN:

758 777 225

246 657 469

512 119 756

136 651 242

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)

304 895 070

2021.

304 895 070

1 651 000

Művelődési ház padló felújítása

6 760 409

2021

6 760 409

6 760 409

Külterületi utak felúj (VP-s pályázat)

3 477 895

2021.

3 477 895

3 477 895

Hunyadi utca felújítása

21 533 776

2021

21 533 776

Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása

107 267 054

2021

107 267 054

Kerékpárút felújítás (BM)

91 935 300

2021

91 935 300

150 000

ÖSSZESEN:

535 869 504

535 869 504

12 039 304

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s pojekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00137

"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével"

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

24 993 626

24 993 626

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

24 993 626

0

0

24 993 626

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

19 780 594

2 713 670

897 583

20 678 177

Felhalmozási kiadások

2 499 362

2 499 362

0

0

0

Összesen:

22 279 956

2 713 670

897 583

23 177 539

EU-s pojekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00202

"Mindent tudni akarok - Egész életen át tartó tanulás Nagyhalászban" (Könyvtár)

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 698 472

5 698 472

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

5 698 472

0

0

5 698 472

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

4 410 526

550 831

66 908

4 477 434

Felhalmozási kiadások

737 115

737 115

0

0

0

Összesen:

5 147 641

550 831

66 908

5 214 549

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038

"Zöld város kialakítása - Nagyhalász környezettudatos megújítása"

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

103 619 300

103 619 300

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

103 619 300

0

0

103 619 300

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

3 283 370

1 755 173

2 946 868

6 230 238

Felhalmozási kiadások

96 590 757

1 990 000

96 590 757

0

0

0

Összesen:

99 874 127

3 745 173

2 946 868

102 820 995

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00033

"Nagyhalász Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése"

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

142 469

142 469

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

111 941 544

111 941 544

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

112 084 013

0

0

112 084 013

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

303 671

2 730 500

303 671

Felhalmozási kiadások

106 841 713

2 208 129

106 841 713

0

0

0

Összesen:

107 145 384

4 938 629

0

107 145 384

EU-s pojekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

"Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése"

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

9 078 043

9 078 043

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

24 341 218

24 341 218

24 341 218

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

33 419 261

24 341 218

0

33 419 261

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

2 321 801

9 387 017

9 387 017

11 708 818

Felhalmozási kiadások

32 292 839

13 758 822

13 758 822

46 051 661

0

0

0

Összesen:

34 614 640

23 145 839

23 145 839

57 760 479

EU-s pojekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007

Társadalmi együttműködés erősítését szolg. Helyi szintű komplex pr. Nagyhalászban

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

93 607 531

95 119 531

95 119 531

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

0

93 607 531

95 119 531

95 119 531

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

91 067 531

18 358 005

18 358 005

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 339 645

2 339 645

0

0

0

Összesen:

0

93 607 531

20 697 650

20 697 650

EU-s pojekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005

Leromlott városi területek rehabilitációja

Ezer forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Saját erő

362 289 410

360 922 748

360 922 748

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

0

362 289 410

360 922 748

360 922 748

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. telj.

Összesen

Működési kiadások

42 362 610

3 299 000

3 299 000

Felhalmozási kiadások

319 926 800

9 586 100

9 586 100

0

0

0

Összesen:

0

362 289 410

12 885 100

12 885 100

10. melléklet

Önkormányzat - összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

496 472 203

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Települési önk.szoc.és gy.j.fa.tám

222 309 354

249 728 879

249 728 879

1.3.

Települési önk.gyermekétk fa tám

8 269 137

5 941 577

5 941 577

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 707 559

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

10 280 919

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

949 443 539

954 193 042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

111 308 650

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

838 134 889

842 884 392

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

765 948 562

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

67 741 647

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

9 109 557

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

57 698 321

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

500 000

933 769

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

20 607 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

12 237 992

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

5 321 800

3 016 427

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 566 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 927 856

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 836

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

58 800

5.11.

Egyéb működési bevételek

789 990

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

178 291

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

138 291

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 819 002 308

1 799 610 205

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 195 126

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 195 126

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

265 681 169

265 681 169

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

2 084 683 477

2 065 291 374

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

874 391 092

696 974 967

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

223 417 096

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

22 363 328

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

335 186 204

213 769 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

22 486 086

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

214 938 703

214 938 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

190 229 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre

18 742 644

24 709 516

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

1 045 051 460

148 145 972

2.1.

Beruházások

563 230 313

509 181 956

136 106 668

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

25 684 567

2.3.

Felújítások

535 869 504

12 039 304

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

1 651 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 919 442 552

845 120 939

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

165 240 925

165 240 925

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

144 617 756

144 617 756

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

165 240 925

165 240 925

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

2 084 683 477

1 010 361 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

174

11. melléklet

Önkormányzat- kötelező feladatok bevétele, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

496 472 203

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Települési önk.szoc.és gyj.fa.tám

222 309 354

249 728 879

249 728 879

1.3.

Települési önk.gyermekétk.fa.tám.

8 269 137

5 941 577

5 941 577

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 707 559

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

227 013 657

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

10 280 919

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

949 443 539

954 193 042

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

111 308 650

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

838 134 889

842 884 392

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

765 948 562

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

67 741 647

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

9 109 557

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

57 698 321

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

500 000

933 769

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

20 607 800

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

12 237 992

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

5 321 800

3 016 427

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 566 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 927 856

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 836

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

58 800

5.11.

Egyéb működési bevételek

789 990

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

33 403 565

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

178 291

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

138 291

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

40 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 819 002 308

1 799 610 205

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

21 195 126

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

21 195 126

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

265 681 169

265 681 169

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

2 084 683 477

2 065 291 374

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

874 391 092

696 974 967

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

223 417 096

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

22 363 328

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

335 186 204

213 769 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

22 486 086

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

214 938 703

214 938 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

190 229 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre

18 472 644

24 709 516

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

1 045 051 460

148 145 972

2.1.

Beruházások

563 230 313

509 181 956

136 106 668

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

25 684 567

2.3.

Felújítások

535 869 504

12 039 304

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

1 651 000

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 919 442 552

845 120 939

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

165 240 925

165 240 925

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

153 641 600

144 617 756

144 617 756

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

165 240 925

165 240 925

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

2 084 683 477

1 010 361 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

174

12. melléklet

Önkormányzat- önként vállalt feladatok

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Önkormányzat - államigazgatási feladatok

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Polgármesteri Hivatal - összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredieti ei.

Módosítás IV.

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

5 409 808

5 409 808

5 639 158

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

522 920

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

3 633

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 112 605

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

5 409 808

5 409 808

5 639 158

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 256 270

130 902 380

130 902 380

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 610 050

8 830 624

8 830 624

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

121 646 220

122 071 756

122 071 756

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 666 078

136 312 188

136 541 538

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

129 316 078

134 407 188

129 395 049

1.1.

Személyi juttatások

100 836 736

97 542 179

93 078 999

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 507 194

14 754 751

14 754 751

1.3.

Dologi kiadások

13 972 148

22 110 258

21 561 299

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 350 000

1 905 000

105 038

2.1.

Beruházások

6 350 000

1 905 000

105 038

2.2.

Felújítások

,

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 666 078

136 312 188

129 500 087

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

Polgármesteri Hivatal - kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás IV.

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet

Polgármesteri Hivatal - önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

forinban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- 2.3-ból EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.