Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 01

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2 /2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 384 693 436,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:

a) Működési célú kiadások: 376 985 436,- Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 108 193 774- Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 15 342 627,- Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 138 021 122,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 30 800 000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 17 243 793,- Ft

af) Finanszírozási kiadások 67 384 120,- Ft

b) Felhalmozási célú kiadások: 7 708 000,- Ft, ebből:

ba) beruházások 7 200 000.- Ft

bb) felújítások 508 000.-Ft

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 384 693 436,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül: működési célú bevételek 384 693 436,-Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatásai 163 021 529,- Ft

b) közhatalmi bevételek 19 652 466,- Ft

c) működési bevételek 114 112 828,- Ft

d) előző évi maradvány igénybevétele 24 483 834,- Ft

e) finanszírozási bevételek 63 422 779,- Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(6) A Somogysámson Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Somogysámson Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
kiadások

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

28 817 394

44 625 054

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

225 000

550 167

Jubileumi jutalom (K1106)

775 200

Béren kívüli juttatások (K1107)

240 000

240 000

Ruházati költségtérítés (K1108)

120 000

120 000

Közlekedési költségtérítés (K1109)

50 000

Egyéb költségtérítések (K1110)

50 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 705 750

1 705 750

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

31 108 144

48 116 171

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 099 256

9 648 172

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 100 000

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

959 500

959 500

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 058 756

15 707 672

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

40 166 900

63 823 843

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

7 844 262

8 263 472

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 813 467

14 813 467

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

13 813 467

14 863 467

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 883 923

1 883 923

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

335 198

385 198

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 219 121

2 269 121

Közüzemi díjak (K331)

4 000 000

10 400 000

Vásárolt élelmezés (K332)

12 629 796

10 629 796

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 000 000

1 000 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

535 266

535 266

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 359 235

16 814 235

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

12 000 000

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

28 024 297

51 379 297

Kiküldetések kiadásai (K341)

634 320

634 320

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

634 320

634 320

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

9 400 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 800 000

1 800 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 800 000

11 200 000

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

50 491 205

80 346 205

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

17 800 000

30 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

17 800 000

30 800 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

8 095 000

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

8 095 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)

7 348 793

7 348 793

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)

1 800 000

1 800 000

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

9 148 793

17 243 793

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

4 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 500 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

700 000

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

7 200 000

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

125 451 160

207 677 313”

2. melléklet

2. melléklet
bevételek

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 246 401

17 246 401

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

30 627 550

30 627 550

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

48 889 569

48 889 569

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

48 889 569

48 889 569

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

Elszámolásból származó bevételek (B116)

4 000 000

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

99 033 520

103 033 520

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)

32 075 461

59 988 009

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

----

----

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

----

----

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

131 108 981

163 021 529

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

----

----

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

----

----

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

12 947 348

12 947 348

ebből: építményadó (B34)

----

----

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

ebből: telekadó (B34)

----

----

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

3 500 000

3 500 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

----

----

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

----

----

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

3 500 000

3 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

16 447 348

19 652 466

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

1 920 000

1 920 000

Ellátási díjak (B405)

2 800 000

2 800 000

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 000 000

67 685 583

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)

6 720 000

72 405 583

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

154 276 329

251 874 460”

3. melléklet

3. melléklet
fin kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2 348 793

3 961 341

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

49 663 349

63 422 779

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)

49 663 349

63 422 779

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

49 663 349

63 422 779”

4. melléklet

4. melléklet
fin bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

23 186 973

23 186 973

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)

23 186 973

23 186 973

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

23 186 973

23 186 973”

5. melléklet

5. melléklet
létszám

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ

12

11

1

Önkormányzat

13

7

6

Közfoglalkoztatás

4

4

0

Könyvtár, faluház

2

0

2

Falugondnok

1

1

0

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Választott tisztségviselők

5

1

4”

6. melléklet

6. melléklet
előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 634

3 400 631

40 807 605

2.Közhatalmi bevételek

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 612

1 370 616

16 447 348

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 793

8 252 797

99 033 520

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 955

2 672 956

32 075 461

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 248

1 932 245

23 186 973

9.Központi költségvetési szerv támogatása

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 617

49 663 349

10.Bevételek (1-9):

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

261 214 256

Kiadások

11.Működési kiadások

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

208 694 114

12.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

508 000

0

0

0

0

0

0

508 000

14.Finanszírozási kiadások

2 348 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 348 793

15.Központi költségvetési szerv támogatása

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 612

4 138 617

4 138 612

49 663 349

16.Kiadások (11-16):

#######

########

########

########

########

########

########

########

########

########

########

#######

261 214 256”