Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.31.

Pusztamonostor Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.

2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként 692.896.121 Ft bevétellel, 353.502.917 Ft kiadással, 339.393.204 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 81.972.633 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 12.299.400 Ft, dologi jellegű kiadások 160.933.011 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 3.153.896 Ft, egyéb működési célú kiadások 4.862.320 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 86.444.150 Ft, felújítási kiadások 0 Ft

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 9. melléklet szerint határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el: a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 10. melléklet szerint

(2) adósság állomány alakulását a 11. melléklet szerint

(3) közvetett támogatások részletezését a 12. melléklet szerint

(4) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint

(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet és a 18. melléklet szerint

(7) az önkormányzati vagyon bemutatását a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet szerint

(8) az önkormányzati mérleget a 22. melléklet szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 2021. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat címrendje

Cím

Cím megnevezése

1.

Önkormányzat

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

2. melléklet

Önkormányzat mindösszesen Ft-ban

1. Bevételek

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

98 937 315

98 937 315

100,00

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

21 096 635

21 096 635

100,00

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

45 309 820

45 309 820

100,00

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

22 876 132

22 876 132

100,00

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 522 982

3 522 982

100,00

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 131 746

6 131 746

100,00

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

20 392 137

20 277 345

99,44

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

20 392 137

20 277 345

99,44

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 557 686

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

248 937 406

248 937 379

100,00

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

248 937 406

248 937 379

100,00

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

228 942 086

228 942 086

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

29 594 978

159,11

24

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

29 349 195

157,79

25

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

1 600 000

1 600 000

1 711 813

106,99

26

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó)

17 000 000

17 000 000

27 637 382

162,57

27

4.2.

Gépjárműadó

28

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

245 783

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

113 068 476

109 322 106

96,69

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

6 628 200

3 772 983

56,92

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

933 450

166,09

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

8 969 610

87,64

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

801 703

97,18

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

94 818 276

94 818 276

100,00

38

5.8.

Kamatbevételek

64

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

5.10.

Egyéb működési bevételek

26 020

41

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

6.4.

Részesedések értékesítése

46

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

173 580

48

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

173 580

51

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

164 055 469

499 935 334

507 242 703

101,46

58

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 903 158

181 903 158

100,00

68

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 903 158

181 903 158

100,00

69

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 750 260

3 750 260

100,00

71

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 750 260

3 750 260

100,00

72

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73

13.3.

Betétek megszüntetése

74

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

185 653 418

185 653 418

100,00

81

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

345 420 435

685 588 752

692 896 121

101,07

2. Kiadások

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

175 465 938

306 659 596

263 221 260

85,83

3

1.1.

Személyi juttatások

74 860 200

85 644 031

81 972 633

95,71

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

12 903 469

12 299 400

95,32

5

1.3.

Dologi kiadások

78 913 041

196 879 776

160 933 011

81,74

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

3 153 896

52,56

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

5 232 320

4 862 320

92,93

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

4 027 320

4 462 320

110,80

9

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

11

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

12

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

14

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

16

1.14.

- Kamattámogatások

17

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 205 000

400 000

33,20

18

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 828 710

347 065 916

86 444 150

24,91

19

2.1.

Beruházások

137 828 710

347 065 916

86 444 150

24,91

20

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

312 057 703

51 513 705

16,51

21

2.3.

Felújítások

22

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

23

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

24

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

25

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

26

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

27

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

28

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

29

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

30

2.12.

- Lakástámogatás

31

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

32

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 025 733

33

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

23 921 733

34

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

35

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

341 582 928

681 751 245

349 665 410

51,29

36

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

37

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

38

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

40

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

42

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

43

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

45

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

46

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

47

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

48

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

49

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

50

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

52

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

53

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

54

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

55

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

56

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

345 420 435

685 588 752

353 502 917

51,56

3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

157 577 293

2.

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

181 815 911

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

3

Önkormányzatok működési támogatásai

95 937 660

98 937 315

98 937 315

Személyi juttatások

74 860 200

85 644 031

81 972 633

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 560 800

20 392 137

20 277 345

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

12 903 469

12 299 400

5

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

78 913 041

196 879 776

160 933 011

6

Közhatalmi bevételek

18 600 000

18 600 000

29 594 978

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

3 153 896

7

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

5 232 320

4 862 320

8

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

28 288 280

28 025 733

9

Egyéb működési bevételek

17 541 000

113 068 476

109 322 106

10

11

12

13

14

15

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

137 639 460

250 997 928

258 131 744

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

203 754 218

334 685 329

263 221 260

16

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

69 952 265

87 536 140

8 927 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

17

Költségvetési maradvány igénybevétele

69 952 265

83 785 880

5 176 763

Likviditási célú hitelek törlesztése

18

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

19

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

20

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3 750 260

3 750 260

Kölcsön törlesztése

21

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

22

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

23

Értékpapírok bevételei

Egyéb belső finanszírozási kiadások

3 837 507

3 837 507

3 837 507

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

69 952 265

87 536 140

8 927 023

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

207 591 725

338 534 068

267 058 767

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

207 591 725

338 522 836

267 058 767

4. melléklet

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ft-ban

1

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

eredeti előirányzat

mód.
ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 416 009

248 937 406

248 937 379

Beruházások

137 828 710

347 065 916

86 444 150

4

1.-ből EU-s támogatás

228 942 086

228 942 086

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

312 057 703

51 513 705

5

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

7

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

8

Egyéb felhalmozási célú bevételek

9

10

11

12

13

Tartalékok

14

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

26 416 009

248 937 406

248 937 379

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

137 828 710

347 065 916

86 444 150

15

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

111 412 701

98 128 510

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

16

Költségvetési maradvány igénybevétele

111 412 701

98 128 510

Hitelek törlesztése

17

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

19

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

20

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

21

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

22

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

23

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

24

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

25

Értékpapírok kibocsátása

26

Egyéb külső finanszírozási bevételek

27

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

111 412 701

98 128 510

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

28

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

347 065 916

248 937 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

137 828 710

347 065 916

86 444 150

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások beruházásonként

1. Önkormányzat

1

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

EFOP-1.5.3-16-JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban

535 940

535 940

535 886

99,99

3

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

47 167 846

47 167 819

47 167 819

100,00

4

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

75 357 344

75 357 344

3 810 000

5,06

5

Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása; községháza tetőfelújítás

14 467 580

14 816 830

14 816 830

100,00

6

Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása; Árpád, Balaton, Deák, Zrínyi

0

19 028 778

19 028 778

100,00

7

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

188 996 600

0,00

8

Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefonok,sövényvágó,fűkasza,taliga, vérnyomásmérő, látásvizsgáló tábla, klíma,mikrofonok)

654 054

654 054

100,00

9

Lamellás kerítés

35 196

10

Szennyvízbekötési munkák

173 355

11

Összesen:

137 528 710

346 557 365

86 221 918

24,88

2. Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

1.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2.

Eszközök

300 000

300 000

222 232

74,08

Összesen:

300 000

300 000

222 232

74,08

6. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Pályázat megnevezése

Kedvezményezett

forrásösszetétel Ft

Projekttel kapcsolatos kifizetések Ft

Kapott támogatás Ft

2

Teljes bruttó költség (támogatási szerződés szerint)

Saját forrás

Támogatás

2021 előtt

2021

2021 után várható

Összes

2021 előtt

2021

2021 után várható

Összes

3

TOP-1.4.1-15--JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés Pusztamonostor településen

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

60 000 000

1 475 245

60 000 000

61 475 245

61 475 245

60 000 000

-254 500

59 745 500

4

TOP-3.2.1-15--JN1-2016-00073 Épületenergetikai fejlesztések Pusztamonostor településen

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

80 000 000

689 039*

80 000 000

80 973 794

80 973 794

80 000 000

-191 732

79 808 268

5

TOP-1.4.1-19-1JN1-2019 Mini bölcsöde Támogatás 98.136.275 + 73.664.855

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

171 801 130

0

171 801 130

2 800 000

5 517 710

163 483 420

171 801 130

98 136 275

73 664 855

171 801 130

6

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 KKMO5 B Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.848.790.048 Ft, Pusztamonostor konzorciumi partnerként1.062.381.530 Ft a beruházásra. Nem az önkormányzat a lebonyolító.

Jászfényszaru Város Önkormányzata és Pusztamonostor Község Önkormányzata konzorciumban

1 064 180 672

150 000

1 064 180 672

1 017 162 853

49 693 923

1 066 856 776

1 017 162 853

49 693 923

1 066 856 776

7

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi térségben

Jászberény Városi Önkormányzat **

4 186 390

4 186 390

1 073 644

2 101 100

1 011 646

4 186 390

4 186 390

4 186 390

8

EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben

Jászberény Városi Önkormányzat ***

13 792 000

13 792 000

5 573 372

5 364 326

2 829 614

13 767 312

2 436 214

3 527 813

7 827 973

13 792 000

9

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

200 000 000

200 000 000

3 647 700

196 352 300

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1. Szöveges kiegészítés

"* A támogatási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására 800.000 Ft összeg elszámolását teszi lehetővé, azonban a műszaki ellenőri szerződést 650.000 Ft + áfa, mindösszesen 825.500 Ft értékben sikerült megkötni. A támogatás és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet 25.500 Ft.
Az építéshez kapcsolódó költségek soron (maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából) a támogatási szerződés 9.990.000 Ft támogatás elszámolásáról szól, azonban a maximálisan elszámolható kW fogyasztást figyelembe véve 663.539 Ft-tal kevesebb összeget tudunk elszámolni."
** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 100.000.000 Ft mely 8 helyszínen (ebből 1 Pusztamonostor) valósul meg. Pusztamonostorra jutó költséghányad 4.186.390 FT, Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra. A teljes összeget megkapta az Önkormányzat támogatási előlegként.
*** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 500.000.000 Ft, Pusztamonostor Önkormányzata konzorciumi tagra eső kiadás és támogatás összege 13.792.000 Ft
A KEHOP program a fordított ÁFA kiadásai és visszaigénylései nélkül, nettó módon szerepelnek a táblázatban. A projekt költségelemein kívül (kivitelezés + PR tevékenység, 150.000 Ft értékű szolgalmi jog létesítés is történt, saját forrásból 2019-ben)

7. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése intézményenként

1. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

98 937 315

98 937 315

100,00

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

21 096 635

21 096 635

100,00

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

45 309 820

45 309 820

100,00

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

22 876 132

22 876 132

100,00

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 522 982

3 522 982

100,00

7

1.5.

Működési célú támogatások és kieg. támogatások

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

6 131 746

6 131 746

100,00

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

20 392 137

20 277 345

99,44

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

20 392 137

20 277 345

99,44

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

4 557 686

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

248 937 406

248 937 379

100,00

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

248 937 406

248 937 379

100,00

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

228 942 086

228 942 086

100,00

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

29 594 978

159,11

24

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

29 349 195

157,79

25

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

1 600 000

1 600 000

1 711 813

106,99

26

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó)

17 000 000

17 000 000

27 637 382

162,57

27

4.2.

Gépjárműadó

28

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

245 783

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

102 359 276

100 405 419

98,09

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

3 063 783

51,76

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

933 450

166,09

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

762 129

324,31

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

801 703

97,18

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

94 818 276

94 818 276

100,00

38

5.8.

Kamatbevételek

63

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

5.10.

Egyéb működési bevételek

26 015

41

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

6.4.

Részesedések értékesítése

46

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

173 580

48

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

173 580

51

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

,

52

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

154 055 469

489 226 134

498 326 016

101,86

58

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 364 966

181 364 966

100,00

68

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 364 966

181 364 966

100,00

69

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 750 260

3 750 260

100,00

71

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 750 260

3 750 260

100,00

72

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73

13.3.

Betétek megszüntetése

74

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

185 115 226

185 115 226

100,00

81

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

335 420 435

674 341 360

683 441 242

101,35

2. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 948 938

230 488 896

189 159 064

82,07

2

1.1.

Személyi juttatások

31 851 200

41 732 531

38 972 655

93,39

3

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 981 000

5 960 469

5 682 021

95,33

4

1.3.

Dologi kiadások

56 206 041

171 563 576

136 488 172

79,56

5

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

3 153 896

52,56

6

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

5 232 320

4 862 320

92,93

7

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

4 027 320

4 462 320

110,80

8

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

9

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

10

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

11

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

13

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

14

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

15

1.14.

- Kamattámogatások

16

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 205 000

400 000

33,20

17

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 528 710

346 765 916

86 221 918

24,86

18

2.1.

Beruházások

137 528 710

346 765 916

86 221 918

24,86

19

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

312 057 703

51 513 705

16,51

20

2.3.

Felújítások

21

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

22

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

23

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

24

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

25

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

26

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

27

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

28

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

29

2.12.

- Lakástámogatás

30

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 025 733

32

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

23 921 733

33

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

34

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

268 765 928

605 280 545

275 380 982

45,50

35

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

36

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

37

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

38

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

39

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

40

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

41

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

42

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

44

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

45

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

46

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

47

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

48

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

49

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

50

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

51

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

52

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

53

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

54

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

55

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

100,00

56

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

272 603 435

609 118 052

279 218 489

45,84

57

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

8

58

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

8

8

8. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

339 024 981

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda

368 223

Összesen:

339 393 204

9. melléklet

Több éves kötelezettség

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2017. -2020.évi teljesítés

2021. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 022

2 023

2023 után

A

B

C

D

E

F

G

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

4.

............................

5.

............................

6.

Beruházás feladatonként

141 747 450

47 249 150

188 996 600

7.

TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00024 Pusztamonostor belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója

188 996 600

141 747 450

47 249 150

8.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására.

1 062 381 530

1 015 213 711

47 167 819

9.

Felújítás célonként

10.

11.

Egyéb

12.

13.

17.

Összesen

141 747 450

47 249 150

188 996 600

10. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021.12.31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

KEHOP pályázat 12.részszámla rendezetlen fővállakozói számlák hányada, melynek elszámolását támogató 2021-ben fogadta el.

11. melléklet

Közvetett támogatások

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

29 217 611

99 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

1 767 296

99 000

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

27 450 315

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Egyéb kedvezmény

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

18

Összesen:

29 217 611

99 000

12. melléklet

A Pusztamonostor Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt.

15 731 996

2.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

38 100

3.

Regiokom

180 000

ÖSSZESEN:

15 950 096

13. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

166 818 385

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

166 457 010

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

361 375

4

Bevételek ( + )

758 093 893

5

Kiadások ( - )

418 700 689

6

Pénzmaradvány (-)

181 903 158

7

Egyéb korrekciós tetelek (+/-)

-20 426 684

8

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

344 735 115

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

344 689 725

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

45 390

14. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékben szereplő eszközökről 2021

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

143 699

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 618 828 046

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 512 135 924

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 356 466 684

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

147 689 660

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

7 979 580

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

103 692 122

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

36 204 183

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

67 487 939

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

3 000 000

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

3 000 000

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

15 950 096

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

15 950 096

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

15 950 096

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 634 921 841

I. Készletek

46.

405 632

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

405 632

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

45 390

III. Forintszámlák

51.

344 689 725

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

344 735 115

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

8 161 196

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

13 255 836

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

202 395

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

21 619 427

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-191 350

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

2 001 590 545

15. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2021.

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

55 973 735

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

22 865 691

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 477 067 700

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

192 264 300

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 748 171 426

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

3 750 260

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

5 571 831

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

9 322 093

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

244 097 026

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 001 590 545

16. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2021

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke

A

B

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

227

12 406 812

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

7

450 535

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

227

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

432 210

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

432 210

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

0

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

13 289 557

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) kötelezettségekről 2021. év

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések (gépjárműadó)

2.

1 805 895

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

5.

1 805 895

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7.

El nem ismert tartozások

8.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9.

Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó)

211 695

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

211 695

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Összesen (4+10)+(11+…+12):

2 017 590

18. melléklet

Forgalomképtelen törzsvagyon, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek tételes listája

Ingatlan helyrajzi száma

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

2

Szent Erzsébet tér

1 895

4 519

2

12

Iskola utca

739

400

3

30/1

Jász utca

1 989

1 160

4

30/2

Jász utca

1 210

1 080

5

40

Kossuth út

10 666

6 050

6

57

Lehel utca

1 398

3 379

7

93

Temető utca

1 464

390

8

107

Zrínyi utca

3 042

6 765

9

108

Honvéd utca

807

280

10

119

Deák Ferenc utca

1 004

2 816

11

129

Balaton utca

866

3 036

12

139

Árpád utca

2 806

7 708

13

143

Névtelen utca

162

0

14

146

Jókai Mór utca

637

320

15

160

Hábor Lajos utca

1 876

1 270

16

184

József Attila utca

808

680

17

195

Arany János utca

1 125

720

18

203

Ady Endre utca

1 143

560

19

216

Malom utca

2 276

750

20

219

Monostor utca

2 362

780

21

227

Kun utca

2 338

1 960

22

239

Szabadság út

24 899

26 970

23

250/3

Csokonai utca

2 470

720

24

291

Petőfi Sándor utca

2 571

4 841

25

327

Széchenyi utca

2 898

1 020

26

342

Csillag utca

2 642

990

27

343

Sport utca

30 468

0

28

355

Víz utca

7 305

0

29

372

Vörösmarty utca

3 100

10 555

30

387

Liszt Ferenc utca

3 068

1 050

31

402/7

Diófa utca

3 482

5 123

32

424

Május 1 utca

3 382

1 080

33

436/1

Rákóczi utca

8 187

22 011

34

436/2

Rákóczi utca

13 880

4 520

35

437

Víz utca

12 621

3 060

36

440

Árok, Víz utca

406

0

37

452

Névtelen út

619

0

38

462

Alkotmány utca

5 690

22 494

39

472/5

Közterület

1 179

0

40

472/6

Közterület

539

0

41

480

Névtelen út

1 218

270

42

499

Tűzoltó utca

5 154

19 725

43

533

Rózsa utca

3 625

21 654

44

568

Kossuth utca

2 399

0

45

583

Gyöngyvirág utca

4 307

5 212

46

586/13

Nefelejcs utca

3 750

990

47

617/1

Temető

20 545

1 499

48

618

Beloiannisz utca

10 359

16 939

49

638

Bercsényi utca

2 894

1 640

50

678

Dózsa György utca

3 490

1 640

51

683

Névtelen utca

454

0

52

688

Névtelen utca

452

0

53

700

Névtelen utca

464

0

54

709

Beloiannisz utca

3 010

0

55

04

Árok

8 477

0

56

05/7

Saját használatú út

5 821

0

57

05/40

Út

1 157

0

58

018

Út

12 973

0

59

046/2

Saját használatú út

8 659

0

60

051

Út és árok

15 017

0

61

052/1

Árok

2 720

0

62

052/2

Árok

672

0

63

066/1

Út

2 535

0

64

067/1

Út és árok

24 107

0

65

067/2

Út és árok

15 340

5 250

66

072

Árok

4 125

0

67

073/6

Út

173

0

68

076/1

Út és árok

29 099

0

69

076/2

Út és árok

5 968

0

70

079/8

Árok

1 106

0

71

080

Árok

664

0

72

081/6

Saját használatú út

962

0

73

082/3

Út

25 517

0

74

092

Út

22 351

0

75

093/2

Közút

2 515

0

76

096

Csatorna

6 170

0

77

098/2

Csatorna

22 453

0

78

0102/13

Út

1 014

0

79

0102/30

Út

2 808

0

80

0102/33

Saját használatú út

1 018

0

81

0102/34

Út

3 235

0

82

0108/4

Saját használatú út

9 255

0

83

0109/1

Út

412

0

84

0109/2

Út

5 593

0

85

0111/1

Út és árok

4 966

0

86

0111/2

Út és árok

8 248

0

87

0115

Út

2 079

0

88

0116

Út és árok

34 952

0

89

0117/8

Saját használatú út

2 459

0

90

0117/10

Saját használatú út

350

0

91

0119

Út és árok

26 191

0

92

0120/32

Út

108

0

93

0120/33

Út

65

0

94

0120/34

Út

358

0

95

043

Kivett út

640

0

19. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek tételes listája

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

27

Szabadság út 58-60.

Általános Iskola

3 711

84 768

2

155/3

Szabadság út 74.

Polgármesteri Hivatal

1 884

70 642

3

308

Szabadság út 27.

Orvosi rendelő

6 149

832

4

309/1

Szabadság út 25.

Kultúrház és sportpálya

36 270

17 863

5

402/16

Szabadság út 26.

Óvoda

3 712

59 880

6

616

Beloiannisz utca

Dögkút

7 385

0

7

097/3

Külterület

Szemétlerakó

23 284

0

8

0104/3

Külterület (Jászfényszaru)

Vízmű

6 245

154 219

9

018/44

Külterület (Jászfényszaru)

Szennyvíztelep bekötő út

978

0

10

018/45

Külterület (Jászfényszaru)

Szennyvíztisztító mű

12 898

1 097 340

11

344

(Csillag utca 19.

Telephely (Csillag utca 19.)

562

100

20. melléklet

Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemek tételes listája

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

5

Szabadság út 68.

Lakóház

1355

264

2

65

Lehel utca 3.

Beépítetlen terület (6/16 tul.h.)

904

500

3

127

Balaton utca

Beépítetlen terület

658

3 270

4

159/1

Szabadság út 82.

Volt Pártház

1004

1 637

5

250/2

Szabadság út 111.

Lakóház

1543

297

6

310/2

Sport utca

Beépítetlen terület

4025

0

7

311

Szabadság út 19.

Lakóház

6749

4 500

8

333

Csillag utca 10.

Beépítetlen terület

1598

0

9

586/26

Névtelen utca

Beépítetlen terület

1942

0

10

610/1

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

11

610/3

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

12

619

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1955

0

13

620

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

781

0

14

621

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

987

0

15

622

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1030

0

16

623

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1304

0

17

082/2

Külterület

Szántó

3637

0

18

083/2

Külterület

Szántó

5254

0

19

086/13

Külterület

Szántó

4395

0

20

088/3

Külterület

Szántó

3598

0

21

097/2

Külterület

Szántó

15064

1 205

22

097/2

Külterület

Legelő

34422

1 377

23

0102/31

Külterület

Szántó

7572

0

21. melléklet

Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemek tételes listája

Ingatlan helyrajzi száma

Ingatlan címe

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

5

Szabadság út 68.

Lakóház

1355

264

2

65

Lehel utca 3.

Beépítetlen terület (6/16 tul.h.)

904

500

3

127

Balaton utca

Beépítetlen terület

658

3 270

4

159/1

Szabadság út 82.

Volt Pártház

1004

1 637

5

250/2

Szabadság út 111.

Lakóház

1543

297

6

310/2

Sport utca

Beépítetlen terület

4025

0

7

311

Szabadság út 19.

Lakóház

6749

4 500

8

333

Csillag utca 10.

Beépítetlen terület

1598

0

9

586/26

Névtelen utca

Beépítetlen terület

1942

0

10

610/1

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

11

610/3

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

12

619

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1955

0

13

620

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

781

0

14

621

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

987

0

15

622

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1030

0

16

623

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1304

0

17

082/2

Külterület

Szántó

3637

0

18

083/2

Külterület

Szántó

5254

0

19

086/13

Külterület

Szántó

4395

0

20

088/3

Külterület

Szántó

3598

0

21

097/2

Külterület

Szántó

15064

1 205

22

097/2

Külterület

Legelő

34422

1 377

23

0102/31

Külterület

Szántó

7572

0

22. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat MÉRLEG 2021

A

B

C

D

Ssz.

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK

Előző időszak

Módosítások
( +/- )

Tárgyidőszak

1.

2.

3.

4.

5.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

143 699

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

143 699

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

508 599 619

1 512 135 924

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

31 049 604

103 692 122

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 037 740 122

3 000 000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 577 389 345

0

1 618 828 046

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

15 950 096

0

15 950 096

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

15 770 096

15 770 096

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

180 000

180 000

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

15 950 096

0

15 950 096

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 593 339 441

0

1 634 921 841

29

B/I/1 Vásárolt készletek

418 545

405 632

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

31

B/I/3 Egyéb készletek

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

418 545

0

405 632

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

418 545

0

405 632

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

361 375

45 390

48

C/II/2 Valutapénztár

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

361 375

0

45 390

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

66 003 070

51 239 001

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

100 453 940

293 450 724

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

166 457 010

0

344 689 725

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

166 818 385

0

344 735 115

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 891 387

0

5 417 799

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

363 847

148 648

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 148 972

5 172 606

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

378 568

96 545

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

85 095 587

0

2 766 012

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 170 006

2 121 977

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

313 299

73 705

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

570 330

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

83 612 282

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

104 480

0

51 090

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

104 480

51 090

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

90 091 454

0

8 234 901

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

12 904 512

0

13 255 836

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

12 904 512

13 255 836

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

12 904 512

0

13 255 836

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

20 756 837

0

8 000

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

20 751 837

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

5 000

5 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

3 000

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

79 000

104 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

341 417

116 570

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

21 177 254

0

228 570

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

124 173 220

0

21 719 307

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 350

1 350

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 350

1 350

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-192 700

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

-192 700

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 350

0

-191 350

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 884 750 941

0

2 001 590 545

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

55 973 735

55 973 735

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 865 691

22 865 691

180

G/IV Felhalmozott eredmény

1 164 600 314

1 477 067 700

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

312 467 386

192 264 300

183

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 555 907 126

0

1 748 171 426

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

84 734 055

2

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

5 664 136

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

90 398 191

2

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

329 366

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 837 507

0

3 750 260

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 837 507

3 750 260

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 166 873

0

3 750 260

234

H/III/1 Kapott előlegek

5 748 999

5 571 831

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

144 832

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

200 000

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 093 831

0

5 571 831

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

100 658 895

0

9 322 093

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 150 000

2 150 000

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

603 579

950 359

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

225 431 341

240 996 667

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

228 184 920

0

244 097 026

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 884 750 941

0

2 001 590 545