Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.06.01.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (1. Melléklet).

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2022. évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, bevételi előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított bevételi előirányzat: 715.540.083 Ft, 2022. évi költségvetési kiadás eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, kiadási előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított kiadási előirányzat: 715.540.083 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. Melléklet és a 4. Melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. Melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. Melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. Melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. Melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 9. Melléklet szerint határozza meg.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. Melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. Melléklet és 12. Mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések]

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. § Hatálybalépés]

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

A

B

1

Pusztamonostor Községi Önkormányzat címrendje

2

Cím

Cím megnevezése

3

1.

Önkormányzat

4

2.

Tündérkert Művészeti Óvoad és Önkormányzati Konyha

2. melléklet2

Bevételek - kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

103 723 002

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

22 145 725

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

50 951 660

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 770 026

23 770 026

23 770 026

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

3 481 049

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

3 374 542

3 374 542

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

1 962 474

216 740 629

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

-20 000 000

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

21 962 474

216 740 629

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

194 778 155

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

26 678 000

24

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

26 678 000

25

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

1 678 000

26

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

25 000 000

27

4.2.

Gépjárműadó

28

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

17 541 000

17 541 000

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

38

5.8.

Kamatbevételek

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

5.10.

Egyéb működési bevételek

41

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

6.4.

Részesedések értékesítése

46

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

48

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

51

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 144 236

372 144 236

4 002 643

376 146 879

58

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

68

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

69

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

71

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

72

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73

13.3.

Betétek megszüntetése

74

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

81

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

711 169 217

711 169 217

4 370 866

715 540 083

82

Kiadások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

83

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

229 102 194

229 102 194

4 514 435

233 616 629

84

1.1.

Személyi juttatások

92 780 250

92 780 250

1 414 839

94 195 089

85

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 273 800

14 273 800

337 739

14 611 539

86

1.3.

Dologi kiadások

114 998 144

114 998 144

2 750 565

117 748 709

87

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

88

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

1 050 000

11 292

1 061 292

89

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

11 292

11 292

90

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

91

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

92

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

93

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

94

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

95

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

96

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

97

1.14.

- Kamattámogatások

98

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

1 050 000

1 050 000

99

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 313 295

466 313 295

-9 998 535

456 314 760

100

2.1.

Beruházások

434 313 295

434 313 295

22 001 465

456 314 760

101

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

434 013 295

434 013 295

434 013 295

102

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

103

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

104

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

105

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

106

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

107

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

108

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

109

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

110

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

111

2.12.

- Lakástámogatás

112

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

113

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 003 468

12 003 468

9 854 966

21 858 434

114

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

9 854 966

14 568 434

115

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

0

7 290 000

116

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 418 957

707 418 957

4 370 866

711 789 823

117

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

118

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

119

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

120

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

121

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

122

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

123

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

124

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

125

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

126

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

3 750 260

127

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

128

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

3 750 260

129

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

130

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

131

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

132

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

133

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

134

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

135

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

136

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

3 750 260

137

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

711 169 217

711 169 217

4 370 866

715 540 083

138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

139

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-335 274 721

-335 274 721

-368 223

-335 642 944

140

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

335 274 721

335 274 721

368 223

335 642 944

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022

Megnevezés

2022

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

103 723 002

Személyi juttatások

92 780 250

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 424 079

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 273 800

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

114 998 144

6

4.

Közhatalmi bevételek

26 678 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

7

5.

Működési bevételek

17 541 000

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

8

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

11 978 779

9

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

157 366 081

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

244 855 922

11

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

87 489 841

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

87 489 841

Likviditási célú hitelek törlesztése

13

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

21

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

87 489 841

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

244 855 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

244 855 922

23

26.

Költségvetési hiány:

87 489 841

Költségvetési többlet:

-

24

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ft-ban

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2022

Megnevezés

2022

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

194 778 155

Beruházások

434 313 295

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

5

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

32 000 000

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

7

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

20 000 000

9

11.

Tartalékok

10

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

214 778 155

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

466 313 295

11

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

251 535 140

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

251 535 140

Hitelek törlesztése

13

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

16

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

18

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

19

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

20

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

21

23.

Értékpapírok kibocsátása

22

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

251 535 140

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

466 313 295

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

466 313 295

25

27.

Költségvetési hiány:

251 535 140

Költségvetési többlet:

-

26

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

5. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A

B

C

D

E

F

1

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2

2022.

2023.

2024.

3

1.

Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

-

4

2.

-

5

3.

-

6

4.

-

7

5.

-

8

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

6. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ft-ban

A

B

C

1.

Sorszám

Bevételi jogcímek

2022

2.

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

26 678 000

3.

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

4..

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

5.

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6.

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7.

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

26 678 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ft-ban

A

B

C

1

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

2

1.

Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak

3

2.

4

3.

5

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

8. melléklet3

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

1

Önkormányzat

Ft-ban

2

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

1.

TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21

113 454 757

113 454 757

113 454 757

4

1.1

kivitelezés

108 390 000

108 390 000

108 390 000

5

1.2

tervezés

4 700 000

4 700 000

4 700 000

6

1.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

364 757

364 757

364 757

7

2.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

131 561 938

131 561 938

131 561 938

8

2.1

kivitelezés

123 882 192

123 882 192

123 882 192

9

2.2

eszközbeszerzés

6 790 746

6 790 746

6 790 746

10

2.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

889 000

889 000

889 000

11

3.

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

188 996 600

188 996 600

188 996 600

12

3.1

kivitelezés

179 998 900

179 998 900

179 998 900

13

3.2

tervezés

6 997 700

6 997 700

6 997 700

14

3.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

15

4.

Magyar Falu Program ravatalozó előtető építése

3 000 000

3 000 000

16

5.

Magyar Falu program - ÚHK/2022 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása; Kossuth, Csokonai, Nefelejcs

0

0

18 510 487

18 510 487

17

6.

Szabadság út 74. szennyvíz bekötés

0

0

179 451

179 451

18

7.

Ablakcsere művelődési ház

0

0

250 000

250 000

19

8.

Szabadság út 111. csaptelep

0

0

33 537

33 537

20

9.

Forgószék (hivatal)

0

0

27 990

27 990

21

ÖSSZESEN:

434 013 295

434 013 295

22 001 465

456 014 760

22

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

23

Rákóczi út felújítása

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

0

24

ÖSSZESEN:

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

25

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

26

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

27

Eszközbeszerzésekre

300 000

300 000

300 000

28

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

9. melléklet

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi céltartaléka Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2

1.

Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel

7 290 000

3

Céltartalék összesen:

7 290 000

10. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló programok

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben -
teljes költség 4.186.390 Ft

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 174 744

1 011 646

4 186 390

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

3 174 744

1 011 646

0

4 186 390

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

3 174 744

1 011 646

4 186 390

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

3 174 744

1 011 646

0

4 186 390

A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a
Jászberényi járásban. - teljes költség 13.792.000 Ft

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

10 962 386

2 829 614

13 792 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

10 962 386

2 829 614

0

13 792 000

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

2 103 235

829 614

2 932 849

Beruházások, beszerzések

1 089 010

1 089 010

Szolgáltatások igénybe vétele

7 770 141

2 000 000

9 770 141

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

10 962 386

2 829 614

0

13 792 000

A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022. Időközi elszámolás keretében 2020-ban 1.024.214, Ft, 2021-ben összesen
4.557.686,- Ft (1.313.585+2.214.228+1.029.873) érkezett.

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

121 113 300

121 113 300

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

121 113 300

0

121 113 300

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

113 454 757

113 454 757

Szolgáltatások igénybe vétele

7 658 543

7 658 543

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

121 113 300

0

121 113 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

2 519 000

2 519 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

98 136 275

73 664 855

171 801 130

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

100 655 275

73 664 855

0

174 320 130

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

3 810 000

131 561 938

135 371 938

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

4 561 711

34 386 481

38 948 192

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

8 371 711

165 948 419

0

174 320 130

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

Ft-ban

Források

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

200 000 000

200 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

200 000 000

0

0

200 000 000

Kiadások, költségek

2022 előtt

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

94 498 300

94 498 300

188 996 600

Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa

3 647 700

6 529 908

825 792

11 003 400

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

3 647 700

101 028 208

95 324 092

200 000 000

11. melléklet4

Bevételek - kiadások megoszlása

A

B

C

D

E

F

1

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

Bevételek

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

103 723 002

4

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

22 145 725

5

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

50 951 660

6

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 770 026

23 770 026

23 770 026

7

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

3 481 049

8

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

9

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

3 374 542

3 374 542

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

1 962 474

216 740 629

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

-20 000 000

0

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

21 962 474

216 740 629

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

194 778 155

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

0

26 678 000

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

0

26 678 000

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

1 678 000

27

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

25 000 000

28

4.2.

Gépjárműadó

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

7 541 000

0

7 541 000

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

36

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

39

5.8.

Kamatbevételek

0

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

5.10.

Egyéb működési bevételek

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

6.4.

Részesedések értékesítése

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 144 236

362 144 236

4 002 643

366 146 879

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

339 024 981

0

339 024 981

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

339 024 981

339 024 981

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

13.3.

Betétek megszüntetése

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

339 024 981

0

339 024 981

82

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

701 169 217

701 169 217

4 002 643

705 171 860

83

Kiadások

84

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

145 339 534

145 339 534

4 162 435

149 501 969

85

1.1.

Személyi juttatások

43 747 250

43 747 250

1 103 839

44 851 089

86

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 073 800

6 073 800

296 739

6 370 539

87

1.3.

Dologi kiadások

88 468 484

88 468 484

2 750 565

91 219 049

88

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

89

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

1 050 000

11 292

1 061 292

90

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

11 292

11 292

91

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

92

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

93

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

94

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

95

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

96

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

97

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

98

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

99

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

1 050 000

1 050 000

100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 013 295

466 013 295

-9 998 535

456 014 760

101

2.1.

Beruházások

434 013 295

434 013 295

22 001 465

456 014 760

102

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

434 013 295

434 013 295

434 013 295

103

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

0

104

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

105

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

106

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

107

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

108

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

109

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

110

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

111

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

112

2.12.

- Lakástámogatás

113

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

114

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 003 468

12 003 468

9 854 966

21 858 434

115

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

9 854 966

14 568 434

116

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

0

7 290 000

117

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

623 356 297

623 356 297

4 018 866

627 375 163

118

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

119

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

120

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

121

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

122

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

123

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

124

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

125

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

126

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

127

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

0

3 750 260

128

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

129

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

3 750 260

130

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

131

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

132

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

133

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

134

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

135

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

136

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

137

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

0

3 750 260

138

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

627 106 557

627 106 557

4 018 866

631 125 423

139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

9

140

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

1

8

12. melléklet5

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

A

B

C

D

E

F

1

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

Bevételek

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

4

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

6

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

7

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

8

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

10

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

11

1.8.

Kamatbevételek

0

12

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

13

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

18

2.4.

- ebből EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

21

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

22

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

23

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

24

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

25

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

26

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

27

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

28

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

29

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

30

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

31

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

74 062 660

74 062 660

352 000

74 414 660

32

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

368 223

368 223

33

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

34

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

74 062 660

74 062 660

-16 223

74 046 437

35

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

84 062 660

84 062 660

352 000

84 414 660

36

Kiadások

37

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 762 660

83 762 660

352 000

84 114 660

38

1.1.

Személyi juttatások

49 033 000

49 033 000

311 000

49 344 000

39

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 200 000

8 200 000

41 000

8 241 000

40

1.3.

Dologi kiadások

26 529 660

26 529 660

26 529 660

41

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

42

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

43

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

44

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

45

2.2.

Felújítások

0

46

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

47

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

48

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

84 062 660

84 062 660

352 000

84 414 660

49

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13,00

13,00

50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

13. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

A

B

C

D

E

F

G

1

2

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

3

4

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

5

6

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

7

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

8

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

9

1.

Állammal szembeni tartozások

10

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

11

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

12

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

13

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

14

6.

Egyéb tartozásállomány

15

7.

Összesen:

16

17

18

19

......................, 2022. .......................... hó ..... nap

20

21

22

23

költségvetési szerv vezetője

1

A 2. § (1) bekezdése a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. melléklet a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 11. melléklet a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 12. melléklet a Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.