Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 01

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2022. évi költségvetési bevétel eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, bevételi előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított bevételi előirányzat: 715.540.083 Ft, 2022. évi költségvetési kiadás eredeti előirányzata 711.169.217 Ft, kiadási előirányzat növekedése 4.370.866 Ft, módosított kiadási előirányzat: 715.540.083 Ft”

2. § (1) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

Bevételek - kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

103 723 002

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

22 145 725

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

50 951 660

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 770 026

23 770 026

23 770 026

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

3 481 049

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

3 374 542

3 374 542

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

1 962 474

216 740 629

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

-20 000 000

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

21 962 474

216 740 629

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

194 778 155

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

26 678 000

24

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

26 678 000

25

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

1 678 000

26

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

25 000 000

27

4.2.

Gépjárműadó

28

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

17 541 000

17 541 000

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

38

5.8.

Kamatbevételek

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

5.10.

Egyéb működési bevételek

41

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

6.4.

Részesedések értékesítése

46

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

48

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

51

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

372 144 236

372 144 236

4 002 643

376 146 879

58

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

68

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

69

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

71

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

72

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73

13.3.

Betétek megszüntetése

74

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

339 024 981

368 223

339 393 204

81

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

711 169 217

711 169 217

4 370 866

715 540 083

82

Kiadások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

83

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

229 102 194

229 102 194

4 514 435

233 616 629

84

1.1.

Személyi juttatások

92 780 250

92 780 250

1 414 839

94 195 089

85

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 273 800

14 273 800

337 739

14 611 539

86

1.3.

Dologi kiadások

114 998 144

114 998 144

2 750 565

117 748 709

87

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

88

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

1 050 000

11 292

1 061 292

89

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

11 292

11 292

90

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

91

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

92

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

93

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

94

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

95

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

96

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

97

1.14.

- Kamattámogatások

98

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

1 050 000

1 050 000

99

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 313 295

466 313 295

-9 998 535

456 314 760

100

2.1.

Beruházások

434 313 295

434 313 295

22 001 465

456 314 760

101

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

434 013 295

434 013 295

434 013 295

102

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

103

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

104

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

105

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

106

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

107

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

108

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

109

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

110

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

111

2.12.

- Lakástámogatás

112

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

113

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 003 468

12 003 468

9 854 966

21 858 434

114

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

9 854 966

14 568 434

115

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

0

7 290 000

116

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

707 418 957

707 418 957

4 370 866

711 789 823

117

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

118

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

119

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

120

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

121

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

122

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

123

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

124

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

125

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

126

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

3 750 260

127

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

128

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

3 750 260

129

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

130

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

131

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

132

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

133

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

134

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

135

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

136

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

3 750 260

137

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

711 169 217

711 169 217

4 370 866

715 540 083

138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

139

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)

-335 274 721

-335 274 721

-368 223

-335 642 944

140

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-)

335 274 721

335 274 721

368 223

335 642 944”

2. melléklet

8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A

B

C

D

E

F

1

Önkormányzat

Ft-ban

2

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

3

1.

TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21

113 454 757

113 454 757

113 454 757

4

1.1

kivitelezés

108 390 000

108 390 000

108 390 000

5

1.2

tervezés

4 700 000

4 700 000

4 700 000

6

1.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

364 757

364 757

364 757

7

2.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron

131 561 938

131 561 938

131 561 938

8

2.1

kivitelezés

123 882 192

123 882 192

123 882 192

9

2.2

eszközbeszerzés

6 790 746

6 790 746

6 790 746

10

2.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

889 000

889 000

889 000

11

3.

TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése

188 996 600

188 996 600

188 996 600

12

3.1

kivitelezés

179 998 900

179 998 900

179 998 900

13

3.2

tervezés

6 997 700

6 997 700

6 997 700

14

3.3

műszaki ellenőri szolgáltatás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

15

4.

Magyar Falu Program ravatalozó előtető építése

3 000 000

3 000 000

16

5.

Magyar Falu program - ÚHK/2022 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása; Kossuth, Csokonai, Nefelejcs

0

0

18 510 487

18 510 487

17

6.

Szabadság út 74. szennyvíz bekötés

0

0

179 451

179 451

18

7.

Ablakcsere művelődési ház

0

0

250 000

250 000

19

8.

Szabadság út 111. csaptelep

0

0

33 537

33 537

20

9.

Forgószék (hivatal)

0

0

27 990

27 990

21

ÖSSZESEN:

434 013 295

434 013 295

22 001 465

456 014 760

22

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

23

Rákóczi út felújítása

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

0

24

ÖSSZESEN:

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

25

Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha

26

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

27

Eszközbeszerzésekre

300 000

300 000

300 000

28

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000”

3. melléklet

11. melléklet
Bevételek - kiadások megoszlása

A

B

C

D

E

F

1

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

Bevételek

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 723 002

103 723 002

103 723 002

4

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 145 725

22 145 725

22 145 725

5

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

50 951 660

50 951 660

50 951 660

6

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 770 026

23 770 026

23 770 026

7

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 481 049

3 481 049

3 481 049

8

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

9

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 374 542

3 374 542

3 374 542

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 424 079

9 424 079

2 040 169

11 464 248

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

214 778 155

214 778 155

1 962 474

216 740 629

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

-20 000 000

0

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

194 778 155

194 778 155

21 962 474

216 740 629

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

194 778 155

194 778 155

194 778 155

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 678 000

26 678 000

0

26 678 000

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

26 678 000

26 678 000

0

26 678 000

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 678 000

1 678 000

1 678 000

27

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 000 000

25 000 000

28

4.2.

Gépjárműadó

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

7 541 000

0

7 541 000

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

36

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

39

5.8.

Kamatbevételek

0

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

5.10.

Egyéb működési bevételek

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

6.4.

Részesedések értékesítése

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

362 144 236

362 144 236

4 002 643

366 146 879

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

339 024 981

339 024 981

0

339 024 981

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 024 981

339 024 981

339 024 981

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

13.3.

Betétek megszüntetése

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

339 024 981

339 024 981

0

339 024 981

82

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

701 169 217

701 169 217

4 002 643

705 171 860

83

Kiadások

84

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

145 339 534

145 339 534

4 162 435

149 501 969

85

1.1.

Személyi juttatások

43 747 250

43 747 250

1 103 839

44 851 089

86

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 073 800

6 073 800

296 739

6 370 539

87

1.3.

Dologi kiadások

88 468 484

88 468 484

2 750 565

91 219 049

88

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

89

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 000

1 050 000

11 292

1 061 292

90

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

11 292

11 292

91

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

92

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

93

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

94

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

95

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

96

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

97

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

98

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

99

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 050 000

1 050 000

1 050 000

100

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

466 013 295

466 013 295

-9 998 535

456 014 760

101

2.1.

Beruházások

434 013 295

434 013 295

22 001 465

456 014 760

102

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

434 013 295

434 013 295

434 013 295

103

2.3.

Felújítások

32 000 000

32 000 000

-32 000 000

0

104

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

105

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

106

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

107

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

108

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

109

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

110

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

111

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

112

2.12.

- Lakástámogatás

113

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

114

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

12 003 468

12 003 468

9 854 966

21 858 434

115

3.1.

Általános tartalék

4 713 468

4 713 468

9 854 966

14 568 434

116

3.2.

Céltartalék

7 290 000

7 290 000

0

7 290 000

117

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

623 356 297

623 356 297

4 018 866

627 375 163

118

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

119

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

120

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

121

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

122

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

123

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

124

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

125

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

126

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

127

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 750 260

3 750 260

0

3 750 260

128

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

129

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 750 260

3 750 260

3 750 260

130

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

131

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

132

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

133

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

134

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

135

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

136

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

137

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 750 260

3 750 260

0

3 750 260

138

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

627 106 557

627 106 557

4 018 866

631 125 423

139

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

9

140

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

1

8”

4. melléklet

12. melléklet
Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

A

B

C

D

E

F

1

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

Bevételek

3

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

4

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

6

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

7

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

8

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

10

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

11

1.8.

Kamatbevételek

0

12

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

13

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

18

2.4.

- ebből EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

21

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

22

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

23

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

24

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

25

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

26

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

27

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

28

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

29

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

30

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

31

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

74 062 660

74 062 660

352 000

74 414 660

32

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

368 223

368 223

33

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

34

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

74 062 660

74 062 660

-16 223

74 046 437

35

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

84 062 660

84 062 660

352 000

84 414 660

36

Kiadások

37

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

83 762 660

83 762 660

352 000

84 114 660

38

1.1.

Személyi juttatások

49 033 000

49 033 000

311 000

49 344 000

39

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 200 000

8 200 000

41 000

8 241 000

40

1.3.

Dologi kiadások

26 529 660

26 529 660

26 529 660

41

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

42

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

43

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

44

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

45

2.2.

Felújítások

0

46

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

47

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

48

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

84 062 660

84 062 660

352 000

84 414 660

49

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13,00

13,00

50

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0”