Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról

2022.05.26.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület - beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 947.645 ezer forintban bevételi főösszegét 947.645 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 614.130 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 312.358 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.950 ezer forint dologi jellegű kiadások 255.822 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 311.099 ezer forint ebből: intézményi támogatás 297.591 ezer forint egyéb szervek támogatása 349 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 2.438 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.221 ezer forint. Finanszírozási kiadás 268.553 ezer forint.

3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 51.454 ezer forint ebből: intézményi beruházások 633 ezer forint felújítási kiadások 35.874 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 14.573 ezer forint, felhalmozási célú támogatás 374 ezer Ft.

4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2021. évi bevételi költségvetés

2021. évi módosított bevételi költségvetés

2021/2021 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

221 137

261 387

118,2

1.

» Intézményi bevételek

175 752

179 858

102,3

2.

» Közhatalmi bevételek

45 385

81 529

179,6

2.1.

» helyi adók

28 500

64 279

225,5

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

16 885

17 250

102,2

II.

Támogatások

332 620

393 215

118,2

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

332 620

393 215

118,2

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

275 753

321 029

116,4

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

55 274

38 051

68,8

1.3.

» fejlesztési célú támogatás

1 593

34 135

2 142,8

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 804

6 378

167,7

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

600

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 804

3 103

110,7

3.

» ingatlan értékesítés

1 000

2 675

267,5

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

265 869

298 985

112,5

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

265 869

298 141

112,1

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

844

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

13 915

16 595

119,3

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

13 915

16 595

119,3

VII.

Finanszírozási bevételek

200 000

268 676

134,3

1.

» működési célú hitelek

200 000

257 523

128,8

2.

» megelőlegezés

0

11 153

0,0

Önkormányzat összesen:

1 037 345

1 245 236

120,0

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-265 869

-297 591

111,9

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

771 476

947 645

122,8

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

771 476

947 645

122,8

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2021. évi kiadási költségvetés

2021. évi módosított kiadási költségvetés

2021/2021 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

527 940

614 130

116,3

1.

Személyi juttatások

299 356

312 358

104,3

2.

Szociális hozzájárulási adó

44 756

45 950

102,7

3.

Dologi kiadások

183 828

255 822

139,2

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

279 869

311 099

111,2

1.

Intézményi támogatás

265 869

297 591

111,9

2.

Egyéb szervek támogatása

600

349

58,2

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

4.

Normatíva visszafizetés

9 800

10 221

104,3

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 000

2 438

81,3

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

600

500

83,3

III.

Felhalmozási kiadások

29 536

51 454

174,2

1.

» intézményi beruházások

0

633

0,0

2.

» felújítási kiadások

15 906

35 874

225,5

3.

» tárgyi eszköz beszerzás

13 630

14 573

106,9

4.

» felhalmozási célú támogatások

374

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

200 000

268 553

134,3

1.

Hitel törlesztés

200 000

257 523

128,8

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

11 030

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 037 345

1 245 236

120,0

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-265 869

-297 591

111,9

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

771 476

947 645

122,8

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

771 476

947 645

122,8

2. melléklet

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2021.év kiadási előirányzat

2021.év módosított kiadási előirányzat

2021. évi bevételi előirányzat

2021. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

2 088

1.

Személyi juttatások

8 483

16 747

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 315

2 715

3.

Dologi kiadások

12 430

15 651

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 228

35 113

0

2 088

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

45 385

81 529

1.

Felhalmozási költségvetés

2 804

3 103

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

48 189

84 632

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

5 382

15 332

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 382

15 332

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 200

1.

Személyi juttatások

21 822

20 867

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 483

3 587

3.

Dologi kiadások

11 060

28 317

2.

Felhalmozási költségvetés

572

572

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

36 937

53 343

1 200

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

9,00

9,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

34 135

1.

Személyi juttatások

50

2.

Dologi kiadások

1 685

2.

Felhalmozási költségvetés

274

1.

Beruházás

1 900

12 729

2.

Felújítás

14 313

34 281

3.

Felhalmozási maradvány

13 915

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 213

49 019

13 915

34 135

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

5 700

5 700

1.

Személyi juttatások

4 544

4 557

2.

Szociális hozzájárulási adó

705

705

3.

Dologi kiadás

174

238

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

38

38

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 461

5 538

5 700

5 700

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

10 253

1.

Dologi kiadások

508

2 358

2.

Felhalmozási költségvetés

2 675

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

508

2 358

0

12 928

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

200 000

257 523

200 000

257 523

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

200 000

257 523

200 000

257 523

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

190

190

1.

Személyi juttatások

8 894

10 614

2.

Szociális hozzájárulási adó

845

845

3.

Dologi kiadások

1 305

1 571

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

11 044

13 030

190

190

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

6,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

510

4 185

1.

Személyi juttatások

1 080

1 080

2.

Szociális hozzájárulási adó

42

42

3.

Dologi kiadások

534

5 093

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 656

6 215

510

4 185

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

35

35

1.

Személyi juttatások

1 005

1 005

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

156

156

3.

Dologi kiadások

127

127

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 288

1 288

35

35

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

1 000

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

3 937

3 937

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 937

3 937

0

1 000

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

5 610

1.

Személyi juttatások

4 892

3 368

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

429

429

3.

Dologi kiadások

289

334

2.

Felhalmozási költségvetés

1 593

2.

Felújítás

1 593

1 593

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 203

5 724

7 203

0

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

300

300

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 600

3 038

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 600

3 038

300

300

/15.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

1 262

1 421

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 262

1 421

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

600

349

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

600

349

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

90

2.

Feladat finanszírozási támogatás

275 753

321 029

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

37 638

22 236

4.

Megelőlegezés

11 030

11 153

5.

Normatíva visszafizetés

9 800

10 221

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 800

21 341

313 391

354 418

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

15 471

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

265869

297591

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

265 869

297 591

0

15 471

/19.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

445

445

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

445

445

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

593 433

772 605

590 633

772 605

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

3 890

5 512

1.

Személyi juttatások

32 771

36 212

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 012

5 504

3.

Dologi kiadások

4 730

6 488

2.

Felhalmozási költségvetés

180

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

42 513

48 384

3 890

5 512

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 275

3 275

2.

Szociális hozzájárulási adó

478

478

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 753

3 753

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

42 376

46 336

2.

Előző évi maradvány

289

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

42 376

46 625

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

46 266

52 137

46 266

52 137

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

72 270

72 780

1.

Személyi juttatások

83 913

85 686

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 400

13 673

3.

Dologi kiadások

46 717

59 671

2.

Felhalmozási költségvetés

252

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

144 030

159 282

72 270

72 780

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

11 563

10 880

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 057

2 160

3.

Dologi kiadások

610

640

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 230

13 680

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

207

1.

Személyi juttatások

3 589

3 629

2.

Szociális hozzájárulási adó

556

556

3.

Dologi kiadások

64

874

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 209

5 059

0

207

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 988

2 988

1.

Személyi juttatások

3 589

4 519

2.

Szociális hozzájárulási adó

557

557

3.

Dologi kiadások

2 988

1 888

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 134

6 964

2 988

2 988

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 100

1.

Személyi juttatások

5 820

6 120

2.

Szociális hozzájárulási adó

902

902

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 722

7 022

1 100

1 100

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

550

978

1.

Személyi juttatások

12 740

12 740

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 941

1 941

3.

Dologi kiadások

976

3 027

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 657

17 708

550

978

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 036

3 036

2.

Szociális hozzájárulási adó

471

471

3.

Dologi kiadások

972

972

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 479

4 479

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

119 553

135 900

2.

Előző évi maradvány

241

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

119 553

136 141

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

196 461

214 194

196 461

214 194

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

44,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

7 620

7 742

1.

Személyi juttatások

28 746

28 720

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 238

3 262

3.

Dologi kiadások

24 145

24 147

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

56 129

56 129

7 620

7 742

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 449

1 449

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 449

1 449

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

624

624

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

624

624

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

85 845

81 673

1.

Személyi juttatások

7 546

7 957

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 156

686

3.

Dologi kiadások

54 565

74 932

2.

Felhalmozási költségvetés

1 270

994

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

64 537

84 569

85 845

81 673

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

29 274

53 115

2.

Előző évi maradvány

241

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

29 274

53 356

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

122 739

142 771

122 739

142 771

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

14,00

14,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

3 780

4 385

1.

Személyi juttatások

10 912

10 837

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 692

1 326

3.

Dologi kiadások

1 804

735

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

8 890

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 298

12 898

3 780

4 385

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

19 518

8 399

2.

Előző évi maradvány

114

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

19 518

8 513

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

23 298

12 898

23 298

12 898

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

3

1.

Személyi juttatások

37 728

36 582

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 792

5 363

3.

Dologi kiadások

5

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43 520

41 950

0

3

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

164

1.

Dologi kiadások

5 864

2 899

2.

Felhalmozási költségvetés

960

441

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 824

3 340

0

164

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

Személyi juttatások

657

657

Szociális hozzájárulási adó

102

102

1.

Dologi kiadások

695

665

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 454

1 424

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

0

41

1.

Személyi juttatások

2 751

2 751

2.

Szociális hozzájárulási adó

427

427

3.

Dologi kiadások

172

207

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 350

3 385

0

41

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120

1.

Működési költségvetés

469

1.

Személyi juttatások

63

1.

Szociális hozzájárulási adó

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

532

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

55 148

50 183

2.

Előző évi maradvány

240

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

55 148

50 423

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

55 148

50 631

55 148

50 631

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

13,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1 037 345

1 245 236

1 034 545

1 245 236

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

117,00

116,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-265 869

-297 591

-265 869

-297 591

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

771 476

947 645

768 676

947 645

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

265 869

297 591

265 869

297 591

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 037 345

1 245 236

1 034 545

1 245 236

Foglalkoztatott létszám:

117,00

116,00

Ebből:

» közalkalmazottak

59,00

58,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

5,00

5,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

10,00

10,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

25,00

25,00