Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által alapított kitüntetésekről

Hatályos: 2022. 06. 02

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által alapított kitüntetésekről

2022.06.02.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011 évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) „Alsóörsért elismerés” cím adományozása Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a község közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy, akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a községet tiszteletreméltóan, huzamosabb ideig szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Alsóörsért elismerés” kitüntetést adományozhatja.

(2) A kitüntetés élő vagy elhunyt személyeknek adományozható.

(3) Az „Alsóörsért elismerést” a Képviselő-testület ünnepi alkalmakkor adományozza.

2. § (1) A kitüntető díjak adományozását bármely alsóörsi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, önkormányzati képviselő kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezést tárgyév június 15. napjáig kell megküldeni Alsóörs Község Önkormányzatának polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) részére.

(3) A kitüntetési javaslatnál a rendeletben meghatározott huzamosabb idő alatt legalább öt év egybefüggő időtartamot kell érteni.

(4) Nem adható kitüntetés azon személynek, aki ellen fegyelmi, vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

3. § (1) A kitüntető díj a természetes személy halála után is adományozható abban az esetben, ha az elhalálozás és a kitüntetési javaslat között eltelt időtartam az egy évet nem haladja meg.

(2) Elhunyt személy részére történő adományozásakor átadásra kerülő díszoklevélen, emlékplaketten fel kell tüntetni, hogy a díj, adományozása „posztumusz” történik.

4. § (1) A kitüntető díjak odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A kitüntető díjjal jutalom nem jár.

5. § (1) A kitüntető díj adományozásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Jegyző – amennyiben ahhoz hozzájárultak – a kitüntetett személyek nevét és munkahelyét, a kitüntetett szervezet elnevezését a helyi tömegkommunikációs eszközök útján nyilvánosságra hozza.

6. § (1) A kitüntető címre érdemtelenné vált személytől a Képviselő-testület a kitüntetést visszavonhatja.

(2) A visszavonásra az érdemtelenné válástól, illetve az erről való tudomásszerzéstől számított egy éven belül van lehetőség. (3) Visszavonás esetén az visszavonásról szóló képviselő-testületi határozatban megjelölt határidőre az oklevelet, emlékérmet vissza kell adni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.