Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27

Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Erdőkövesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                   103.505.962 Ft

 kiadási főösszege:                                                                    124.988.714 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                                   21.482.752 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege:                                   18.753.877 Ft

ebből: - működési célú pénzmaradvány:                              3.549.035 Ft

                      - felhalmozási célú pénzmaradvány:                        15.204.842 Ft

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                       2.728.875 Ft


2. §

A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési bevétel                                                                          3.546.000 Ft

Sajátos működési bevétel                                                              6.150.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                                       58.976.158 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                4.826.000 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel                 10.725.238 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                             18.753.877 Ft

Intézményfinanszírozás (technikai)                                                22.011.441 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                    71.563.473 Ft

      ezen belül: személyi juttatások                  39.441.134 Ft

                         munkaadókat terh. jár.             5.369.224 Ft

                         dologi jell. kiadások               26.753.115 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                          13.363.958 Ft

     ezen belül:  működési célú                         12.889.404 Ft

 felhalmozási célú                                   474.554 Ft

Felhalmozási kiadások                                   18.049.842 Ft

Felhalmozási tartalék                                                   0 Ft

Intézményfinanszírozás (technikai)                  22.011.441 Ft

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.


5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.


6. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. melléklete határozza meg.


7. §

Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 6. melléklet tartalmazza.


8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(4) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. §

2021. évben Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.


Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek