Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Hatályos: 2020. 08. 29

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) E rendelet területi hatálya Erdőkövesd község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya Erdőkövesd község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.


2. §

(1) A Képviselőtestület egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként tüzelőanyag támogatást nyújt szociális rászorult személyeknek.

(2) Az elbírálásánál előnyt élveznek az adott év szeptember hónapjában:

a) a települési támogatásban (különösen a lakhatás költségeihez való hozzájárulási támogatásban) részesülő személyek;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A rendelet (2) bekezdésében meghatározott személyeken kívül rendkívüli élethelyzetre tekintettel, jövedelem vizsgálat nélkül, egyedi elbírálás alapján más rászorult személynek is nyújtható természetbeni támogatás formájában tüzelőanyag.

(4) Ezen rendelet alapján, az egy háztartáson belüli kérelmezők egyszer jogosultak támogatásra.


3. §

(1) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén háztartásonként.

(2) A Képviselőtestület az elbírálást a polgármesterre ruházza át.


4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.