Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.20.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A R. 30. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Az étkeztetés napidíja: 512,- Ft/adag+ÁFA.


2. §

A R. az iskolai, és óvodai térítési díjak meghatározásáról szóló 1. melléklettel egészül ki.


3. §

E rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit ezen időpontot követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Mellékletek