Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 06. 04- 2022. 09. 16

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.06.04.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete

b) Nemesbüki Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 183683961 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4)2 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 5498925 Ft-ban képez.

(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1)3 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 75038814 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.

7. § (1) A 2022. , 2023 . , 2024. és 2025. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:

Címnév

1.)

Nemesbük község Önkormányzata

2.)

Nemesbüki Óvoda

2. melléklet4

Az önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Módosított előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

18 447 400

18 447 400

0

22 173 410

22 173 410

0

1.Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 247 400

4 973 410

4 973 410

2.Közhatalmi bevételek

17 200 000

17 200 000

0

17 200 000

17 200 000

0

2.2 Helyi adók

16 600 000

16 600 000

16 600 000

16 600 000

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

500 000

500 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

58 853 645

58 853 645

0

62 210 045

62 210 045

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 047 204

11 047 204

11 047 204

11 047 204

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 471 481

5 471 481

5 471 481

5 471 481

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

828 072

828 072

828 072

828 072

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 936 506

3 936 506

3 936 506

3 936 506

6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)

1 957 827

1 957 827

5 314 227

5 314 227

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 926 202

7 926 202

7 926 202

7 926 202

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

7 894 350

7 894 350

7 894 350

7 894 350

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

3 878 000

3 878 000

3 878 000

3 878 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 430 000

1 430 000

1 430 000

1 430 000

11.Óvodapedagógusok minősítés

1 743 970

1 743 970

1 743 970

1 743 970

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 277 263

1 277 263

1 277 263

1 277 263

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 938 000

7 938 000

7 938 000

7 938 000

14.Szociális étkeztetés

1 254 770

1 254 770

1 254 770

1 254 770

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

III.Egyéb működési bevételek

601 801

601 801

0

4 749 451

4 749 451

0

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

601 801

601 801

4 050 446

4 050 446

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

699 005

699 005

IV.Felhalmozási bevételek

3 716 000

0

3 716 000

39 981 440

0

39 981 440

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

0

0

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

0

0

2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

0

0

39 981 440

0

39 981 440

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

81 618 846

77 902 846

3 716 000

129 114 346

89 132 906

39 981 440

ÁHT-on belüli megelőlegezés

23 287

23 287

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

54 546 328

54 546 328

19 488 954

35 057 374

1.működési célra

0

19 488 954

19 488 954

2.felhalmozási célra

0

35 057 374

35 057 374

B. Finanszírozási bevételek

54 546 328

0

54 569 615

19 512 241

35 057 374

Bevételek összesn: (A+B)

136 165 174

77 902 846

3 716 000

183 683 961

108 645 147

75 038 814

3. melléklet5

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei-kiadásai kormányzati funkciónként

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

17 627 552

18 066 842

9 884 029

9 884 029

1

013320

Köztemető

3 213 000

3 213 000

828 072

828 072

1

066010

Zöldterület

16 637 975

16 637 975

11 047 204

11 047 204

1

064010

Közvilágítás

5 471 481

5 471 481

5 471 481

5 471 481

1

072112

Háziorvosi alapell.

1 203 400

1 203 400

-

-

1

061030

Lakásépítési támogatás

-

-

-

-

1

106020

Energiatámogatás

2 220 000

2 220 000

2 220 000

2 220 000

1

107060

Települési támogatás

5 668 000

5 668 000

5 668 000

5 668 000

1

094260

Bursa Hungarica

200 000

200 000

-

-

1

101150

Gyógyszertámogatás

50 000

50 000

50 000

50 000

1

051030

Település hulladék

3 450 354

3 450 354

-

-

1

082092

Közművelődési int.

8 640 870

8 640 870

2 270 000

2 709 290

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320 000

320 000

-

-

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

12 936 984

12 936 984

3 716 000

7 072 400

1

041233

Közfoglalkoztatás

609 543

632 830

601 801

601 801

1

063020

Vízellátás

1

045160

Közutak, hídak

30 360 675

30 360 675

3 936 506

3 936 506

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

-

-

17 200 000

17 200 000

1

018030

Támogatási célú finansz.

-

-

54 546 328

54 569 615

1

091110

Óvodai nevelés

20 001 644

20 001 644

14 946 320

14 946 320

1

091140

Óvodai nevelés

-

5 010

-

5 010

1

096015

Óvodai étkeztetés

2 263 140

2 263 140

1 277 263

1 277 263

1

107051

Szociális étkeztetés

4 287 256

4 287 256

2 502 170

2 502 170

1

066020

Város és községgazdálkodás

1 003 300

4 364 700

-

704 005

2

062020

Településfejlesztési projektek

-

42 990 795

-

42 990 795

Összesen:

136 165 174

182 984 956

136 165 174

183 683 961

4. melléklet6

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

66 914 982

20 001 644

86 916 626

0

80 991 542

19 984 655

100 976 197

1.

Működési kiadások

0

61 395 298

20 001 644

81 396 942

0

71 162 793

19 984 655

91 147 448

1.

Személyi juttatások

16 246 767

14 796 145

31 042 912

16 606 767

14 796 145

31 402 912

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 994 964

2 010 499

4 005 463

2 041 764

2 010 499

4 052 263

3.

Dologi kiadások

34 761 907

3 195 000

37 956 907

44 376 262

3 178 011

47 554 273

4.

Egyéb folyó kiadások

253 660

-

253 660

-

-

-

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 138 000

-

8 138 000

8 138 000

-

8 138 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

4 709 684

-

4 709 684

5 662 349

-

5 662 349

3.

Működési célú pénzeszközátadások

810 000

-

810 000

4 166 400

-

4 166 400

Felhalmozási kiadások

0

35 835 375

-

35 835 375

0

75 016 815

21 999

75 038 814

1.

Beruházás, felújítás

35 835 375

-

35 835 375

75 016 815

21 999

75 038 814

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

-

-

-

-

-

-

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

-

-

-

-

-

-

Kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Működési célú kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Kölcsön nyújtása

-

-

-

-

-

-

2.

Kölcsön törlesztése

-

-

-

-

-

-

Tartalék előirányzatok

0

11 266 435

-

11 266 435

0

5 498 925

-

5 498 925

1.

Általános tartalék

500 097

-

500 097

1 332 587

-

1 332 587

2.

Céltartalék

0

10 766 338

-

-

0

4 166 338

-

-

1.

Működési célú céltartalékok

10 766 338

-

10 766 338

4 166 338

-

4 166 338

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások összesen:

0

114 016 792

20 001 644

134 018 436

0

161 507 282

20 006 654

181 513 936

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

-

-

-

0

-

-

-

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 146 738

-

2 146 738

2 170 025

-

2 170 025

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

-

-

-

-

-

-

3

Megelőlegezés

2 146 738

-

2 146 738

2 170 025

-

2 170 025

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 146 738

-

2 146 738

0

2 170 025

-

2 170 025

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

116 163 530

20 001 644

136 165 174

0

163 677 307

20 006 654

183 683 961

5. melléklet7

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

1 247 400

4 973 410

Személyi juttatások

31 042 912

31 402 912

Közhatalmi bevételek

17 200 000

17 200 000

Munkaadói járulékok

4 005 463

4 052 263

Kapott támogtások

58 853 645

62 210 045

Dologi kiadások

37 956 907

47 554 273

Központosított előirányzat

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 138 000

8 138 000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

601 801

4 749 451

Támogatásértékű kiadások

4 709 684

5 662 349

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

22 426 953

19 488 954

Működési célú pe. átadások

810 000

4 166 400

Megelőlegezés

23 287

Egyéb kiadás ( megelőlegezés)

253 660

Megelőlegezés

2 146 738

2 170 025

Tartalék

11 266 435

5 498 925

Működési bevétel összesen:

100 329 799

108 645 147

Működési költségvetés összesen:

100 329 799

108 645 147

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről

39 981 440

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3 716 000

-

Beruházás, felújítás

35 835 375

75 038 814

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

-

-

Kölcsönök

-

-

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

32 119 375

35 057 374

Felhalmozási bevétel összesen:

35 835 375

75 038 814

Felhalmozási költségvetés összesen:

35 835 375

75 038 814

Összesen

136 165 174

183 683 961

Összesen

136 165 174

183 683 961

6. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

COFOG

Száma

Megnevezése

Eredeti előirányzat

107060

Energiatámogatás

2 220 000

094260

Bursa Hungarica

200 000

107060

Települési támogatás

5 668 000

107060

Gyógyszertámogatás

50 000

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

8 138 000

7. melléklet8

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

414 451

4 973 410

Közhatalmi bevételek

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

1 433 333

17 200 000

Kapott támogatás

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

5 184 170

62 210 045

felhalmozási bevétel

-

-

-

39 981 440

-

-

-

-

-

-

-

-

39 981 440

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

-

-

-

4 050 446

-

-

-

-

-

-

-

-

4 050 446

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

699 005

699 005

Pénzmaradvány

54 569 615

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54 569 615

Bevételek összesen

61 601 570

7 730 960

7 031 955

51 063 841

7 031 955

7 031 955

7 031 955

7 031 955

7 031 955

7 031 955

7 031 955

7 031 955

183 683 961

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 909

2 616 913

31 402 912

Munkaadókat terhelő járulékok

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 689

337 684

4 052 263

Dologi kiadások

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 964 684

3 942 749

47 554 273

Ellátottak pénzbeni juttatásai

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 167

678 163

8 138 000

Támogatásértékű kiadás

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 862

471 867

5 662 349

PE átadás

4 166 400

4 166 400

Beruházás, felújítás

-

12 502 803

12 502 803

12 502 803

12 502 803

12 502 803

12 524 801

75 038 814

Tartalék

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 244

458 241

5 498 925

Megelőlegezés

2 170 025

2 170 025

Kiadások összesen:

10 697 580

8 527 555

12 693 955

8 527 555

8 527 555

8 527 555

21 030 358

21 030 358

21 030 358

21 030 358

21 030 358

21 030 418

183 683 961

8. melléklet9

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módisított előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

1

Lóhegyi út felújítás

7 623 520

7 323 520

Szennyvízközmű felújítás (DRV)

3 716 000

-

Lóhegyi út előlegszámla

13 302 523

14 647 040

Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez

-

200 000

Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út

-

650 000

MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada

-

100 000

Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítá

-

2 015 000

MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás

31 481 449

Áfa

5 650 032

14 432 042

Felújítási kiadások összesen

30 292 075

70 849 051

Beruházás

2

WIN 10+MSOFFICE 2019

-

72 750

ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR

-

173 016

Rendezvénysátor vásárlás

790 000

842 939

Traktor vásárlás

2 000 000

1 900 000

STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész

-

300 000

Egyéb gépek (kávéfőző)

-

54 947

Egyéb gépek

-

407 322

Urnafal építés

2 000 000

-

Áfa

753 300

416 790

Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő)

17 322

Óvoda eszközbeszerzés ÁFA

-

4 677

Beruházási kiadások összesen

5 543 300

4 189 763

Felhalmozási kiadások összesen

35 835 375

75 038 814

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek

Sorszám

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Intézményi működési bevétel

1 247 400

1 247 400

1250000

1250000

9000000

9000000

9000000

9000000

2.

Közhatalmi bevételek

17 200 000

17 200 000

16500000

16500000

16500000

16500000

16500000

16500000

3.

Önkormányzat működési támogatása

58 937 334

58 937 334

55000000

55000000

65000000

65000000

65000000

65000000

4.

Támogatásértékű bevételek

518 112

518 112

6200000

6200000

6300000

6300000

6400000

6400000

5.

Felhalmozási bevétel

3716000

1594646

0

8713568

7.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

54 546 328

54 546 328

2400398

2400398

2100000

2100000

2827661

2827661

8.

Költségvetési bevételek összesen:

136165174

132449174

82945044

81350398

98900000

98900000

108441229

99727661

9.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

10.

Hitelek felvétele

11.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

12.

Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

14.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

15.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

136165174

132449174

82945044

81350398

98900000

98900000

108441229

99727661

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

2022

2023

2024

2025

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Személyi juttatások

31042912

31042912

32595057,6

32595057,6

34224810,48

34224810,48

35936051

35936051

2.

Munkaadókat terhelő járulék

4005463

4005463

4205736,15

4205736,15

4416022,958

4416022,958

4636824,105

4636824,105

3.

Dologi kiadások

37956907

37956907

29979666

29979666

31478649,3

31478649,3

33052581,77

33052581,77

4.

Szociális juttatások

8 138 000

8138000

8544900

8544900

8972145

8972145

9420752,25

9420752,25

5.

Támogatásértékű kiadás

4 709 684

4709684

4 709 684

4 709 684

4 709 684

4 709 684

4 709 684

4 709 684

6.

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

810 000

810000

810 000

810 000

810 000

810 000

810 000

810 000

7.

egyéb kiadás

2400398

2400398

2100000

2100000

2827661

2827661

980470

980470

8.

Költségvetési kiadások összesen:

89063364

89063364

82945043,75

82945043,8

87438972,74

87438972,74

89546363,12

89546363,12

9.

Beruházás, felújítás

35835375

0

0

0

8165492

0

0

0

10.

Likviditási hitelek törlesztése

11.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

14.

Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása

15.

Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása

16.

Tartalék

11266435

0

0

3295535

18894866

17.

Egyéb

0

0

18.

Finanszírozási célú kiadások

11266435

0

0

0

11461027

0

18894866

0

19.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

20.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

136165174

89063364

82945043,75

82945043,8

98899999,74

87438972,74

108441229,1

89546363,12

21.

Költségvetési többlet:

0

0

0

0

10. melléklet10

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

5 010

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

10

1.9.

Egyéb működési bevételek

5 000

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

170 256

170 256

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

170 256

170 256

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

19 831 388

19 831 388

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

20 001 644

20 006 654

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 001 644

19 984 654

1.1.

Személyi juttatások

14 796 145

14 796 145

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 010 499

2 010 499

1.3.

Dologi kiadások

3 195 000

3 178 010

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

22 000

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

22 000

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

20 001 644

20 006 654

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése

2022. év

2023 . Év

2024.év

2025.év

2026.év

Összesen

Vagyonbiztosítás

180

185

190

195

200

950

Települési hulladék 50% egyedülállók

550

560

560

570

570

2810

Háziorvosi ügyeleti díj

656

700

700

740

740

3536

Több éves feladatok összesen

1386

1445

1450

1505

1510

7296

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Szociális étkezés díj kedvezmény

2263140

1015740

1247400

Adott kedvezmények

2263140

1015740

1247400

13. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Nemesbük Község Önkormányzata

5,00

1,00

4,00

Nemesbüki Óvoda

3,00

3,00

Közfoglalkoztatottak

2,00

2,00

Költségvetési szervek összesen:

10,00

1,00

7,00

2,00

14. melléklet11

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám

Hónap

Nemesbüki Óvoda

1.

Január

1 667 221

2.

Február

1 667 221

3.

Március

1 667 221

4.

Április

1 667 221

5.

Május

1 667 221

6.

Június

1 667 221

7.

Július

1 667 221

8.

Augusztus

1 667 221

9.

Szeptember

1 667 221

10.

Október

1 667 221

11.

November

1 667 221

12.

December

1 667 221

Összesen:

20 006 654

15. melléklet12

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

17 200 000

17 200 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

39 105 292

39 105 292

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

54 546 328

54 546 328

Könyvtári állomány gyarapítása

082042

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 946 320

14 946 320

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

0

1 277 263

0

1 277 263

Óvodai intézményi bevételek

091140

0

Víz- és szennyvízkezelés

052020

3 716 000

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

1 247 400

1 254 770

2 502 170

Közfoglalkoztatás

041233

601 801

601 801

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 247 400

17 200 000

3 716 000

58 853 645

0

601 801

0

54 546 328

0

0

136 165 174

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Megelőlegezés

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

17 200 000

17 200 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

0

39 105 292

39 105 292

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

439 290

0

23 287

54 546 328

55 008 905

Könyvtári állomány gyarapítása

082042

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 946 320

14 946 320

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

0

1 277 263

0

1 277 263

Óvodai intézményi bevételek

091140

5 010

5 010

Víz- és szennyvízkezelés

052020

3 716 000

0

3 356 400

0

7 072 400

Szociális étkeztetés

107051

1 247 400

1 254 770

2 502 170

Közfoglalkoztatás

041233

601 801

0

601 801

Város és községgazdálkodás

062020

5 000

699 005

704 005

Településfejlesztési projektek

062020

0

39 981 440

3 009 355

42 990 795

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

4 973 410

17 200 000

39 981 440

62 210 045

4 050 446

699 005

23 287

54 546 328

0

0

183 683 961

16. melléklet

Helyi adó bevétel

Helyi adók

16 600 000

Építményadó

6 000 000

Telekadó

7 000 000

Helyi iparűzési adó

1 000 000

Kommunális adó

2 600 000

Átengedett központi adók

0

Gépjárműadó

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

Talajterhelési díj

500 000

Pótlékok

100 000

Összesen:

17 200 000

1

A 3. § a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 15. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.