Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2021. 02. 08

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjába foglalt feladatköre alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a 48. § (4) b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva - a környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja Encs város területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így a levegőtisztaság védelme érdekében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságát az elvárható és betartható módon biztosítják.

2. §

(1) A rendelet területi hatálya: Encs város közigazgatási területe, melyen a beépített és beépítetlen terület egyaránt értendő.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Encs város közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amennyiben a település területén ingatlan-tulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak (továbbiakban tulajdonos), állandó lakóhellyel, vagy  tartózkodási hellyel rendelkeznek (továbbiakban használó).

3. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:

- avar és kerti hulladék: a falomb, a kaszálék, a nyesedék és az egyéb növényi maradványok (a továbbiakban kerti hulladék) 

- hasznosítás : a kerti hulladék komposztálása saját komposztálóban vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biológiailag bomló zöldhulladék szállításának igénybevétele

- tárolóedény: kuka, konténer, egyéb tartály.

4. §

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. Komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik.

5. §

(1) A kommunális (települési) hulladék szervezett szállításába bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tárolóedényben, illetve a kommunális hulladék-szállítási közszolgáltató által szállításra elfogadott zsákban történik.

(3) A kommunális (települési) hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken és ott, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni a hulladékudvarba történő beszállítással.

 (2) Az (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozó területeken az avar és kerti hulladék égetése a természetes személyek részére tilos, a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére a 6. § bekezdésben megállapított időszak kivételével tilos!

6. §

(1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére minden naptári év március 1. - április 15. napja valamint október 1. - november 30. napja között kerülhet sor.

(2)Az égetést a reggeli és esti talajközi inverzió ( levegőréteg hőmérsékleti változása ) miatt 10 és 17 óra között kell végezni szélcsendes időben.

(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezetei kárt nem okoz.

(4) Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon kívül lehet.

(5) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, és a környezetet izgató tevékenység ( füst, bűz, pernye ) ne álljon fenn.

(6) Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok).

7. §

(1) Közterületen – a kezelő általi kivételtől eltekintve – égetni tilos!

(2) Szeles időben kerti hulladékot égetni tilos!

8. §

(1) Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.

(2) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet tartalmazó edényt, vagy 1 db 34A vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

9. §

(1) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazsat – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal – meg kell szüntetni.

10. §

A rendelet kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartását  az Encsi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője ellenőrzi és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi.

11. §

A jegyző a 6. § (1) bekezdés szerinti időszak alatt a nagy szárazságra való tekinettetel szükség esetén részleges vagy teljes tűzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tilalom idején kerti hulladékot égetni szigorúan tilos!

12. §

(1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égestéséről szóló 13/2006. (VI.20.) önkormányzati rendelet.