Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 9/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 03 - 2019. 12. 04

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 132. §-a (4) bekezdésének a) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) bekezdés 8a. pontja és a szociális igazgatásokról szóló 1993. III. törvény  33. §-a (7) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Az Ör. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege : 5.000,-Ft

  1. §


Az Ör. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. Eseti települési támogatás állapítható meg annak személynek, aki önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
  2. A támogatást egy naptári évben egy alkalommal, kivételesen krízis helyzetre való tekintettel két alkalommal lehet megállapítani,
  3. A támogatás összege 3.000,-Ft-tól  20.000,-Ft-ig terjedhet.
  4. A támogatás természetbeni juttatás (téli tüzelő) formájában is folyósítható


3. §

Az Ör. 7/A. §-al egészül ki:

  1. Eseti települési támogatás állapítható meg közműcsatlakozás megvalósításához, vagy közműszolgáltatás visszakötéséhez akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 
  2. A támogatás összege maximum 50.000,-Ft4.§

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.