Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 16 - 2022. 06. 16

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.16.

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésének alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei Szakmérnökség, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2017. (II.01.) önk. rendeletnek megfelelően a következőket rendeli el:

1. § Alsóörs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005 (XI.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 7. melléklete, jelen rendelet 1. melléklet és 2. mellékletekén jelölt tervezési területek normatartalmával módosul.

2. § A HÉSZ 10. §-a a következő /6/ bekezdéssel egészül ki:/6/ Minden önálló lakás és üdülő rendeltetési egység után legalább egy személygépjármű elhelyezését szükséges biztosítani telken belül. Amennyiben jogszabály ennél nagyobb számú személygépkocsi elhelyezését írja elő, úgy azt az előírást kell alkalmazni.

3. § A HÉSZ 16. § (4) bekezdése a következő Lk-5 sorral egészül ki:

4. § AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÍTMÉNYEK övezeti jele: LK5 beépítés módja: SZ legkisebb területe: 3000 m2 legkisebb telek-szélesség: 20 m legnagyobb szintter. mutató:0,75 legnagyobb beépítettsége: 25/K % legkisebb zöldfelületi aránya: 50 % legnagyobb burkolt felület aránya: 25 % legnagyobb építmény-magassága 7,0/K m homlokzat-magassága 8,0/K m

5. § (1) A HÉSZ 16. §-a a következő (18)-(19) bekezdésekkel egészül ki:

(2) Az Lk-5 építési övezetben min. 200 m2 telekhányad/rendeltetési egység biztosítandó, a kialakult állapot kivételével.

(3) Az Lk-5 építési övezet telkein elhelyezésre kerülő parkolók legalább 50 %-át a Füredi út (71. sz. főút) felől megközelíthetően kell elhelyezni. A parkolófelületek 70 %-át ökoparkolóként (vízáteresztő felületként) kell kialakítani.

6. § (1) Hatályát veszti a HÉSZ 18/A §-ának (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 9. § (1) bekezdésében az „Lf-15 övezet kivételével” szövegrész.

(3) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet 2022. június 16-án lép hatályba.