Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 27

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti feladatkörben eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


1 831 932 E Ft

  Költségvetési bevétellel

1 866 314 E Ft

  Költségvetési kiadással

168 588 E Ft

  maradvánnyalhagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1-7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1-8.5.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását Magyar Államkincstár jóváhagyását követően a 10.1., 10.2., mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 15/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet, a 18/2015.(IX.22.), a 20/2015.(X.14.), továbbá az 1/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletek.