Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

A Furta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 508.829 eFt költségvetési bevétellel, 464. 638 e Ft költségvetési kiadással, 44.191 e Ft költségvetési maradvánnyal, 153.574 e Ft finanszírozási bevétellel, 9.270. eFt finanszírozási kiadással, 144.304 eFt költségvetési maradvánnyal, 662.403 eFt összes teljesített bevétellel, 473.908 eFt teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nem keletkezett 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem keletkezett 5. melléklet.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 7. melléklet részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(8) A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. mellékletek szerint határozza meg.

(9) A Közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat elismert adósságállományát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat korábbi adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzatok által nyújtott közvetett támogatásokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait az 17. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat 2021.évet követő tervezett kiadásait és bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat által képzett tartalékok bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(19) 2021. évben a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 20. melléklet tartalmaz adatokat.

(20) Az Önkormányzat adósságállománnyal rendelkezik szállítói tartozásait a 21. melléklet mutatja be.

(21) Az Önkormányzat részesedéseinek és az ebből keletkező kötelezettségek alakulását a 22. melléklet mutatja be

(22) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(23) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet mutatja be.

(24) Furta Község Önkormányzata Képviselő–testülete az Önkormányzat 2021. évi maradványát a 25. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. A maradvány összege 188.416 ezer Ft.

3. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.