Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását

a) 906392 e Ft bevételi főösszeggel

b) 862728 e Ft kiadási főösszeggel

c) 43663783 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó

a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,

b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,

c) a költségvetési kiadásokat 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,

d) a költségvetési bevételeket 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,

e) a 2021. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,

f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,

g) a 2021. december 31-i mérleget a 7. melléklet,

h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet

i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet

j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet

k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet

l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,

m) az egyesületeknek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2021. évi módosított bevételi költségvetés

2021. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés

2021/2021 teljesítés %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

261 387

245 151

93,8

1.

» Intézményi bevételek

179 858

166 735

92,7

2.

» Közhatalmi bevételek

81 529

78 416

96,2

2.1.

» helyi adók

64 279

63 531

98,8

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

17 250

14 885

86,3

II.

Támogatások

393 215

371 223

94,4

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

393 215

371 223

94,4

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

321 029

321 029

100,0

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

38 051

16 059

42,2

1.3.

» fejlesztési célú támogatás

0

34 135

0,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6 378

3 903

61,2

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

600

600

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

3 103

2 753

88,7

3.

» ingatlan értékesítés

2 675

550

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

298 985

290 897

97,3

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

298 141

290 053

97,3

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

844

844

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

16 595

16 595

100,0

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

16 595

16 595

100,0

VII.

Finanszírozási bevételek

268 676

268 676

100,0

1.

» működési célú hitelek

257 523

257 523

100,0

2.

» megelőlegezés

11 153

11 153

0,0

Önkormányzat összesen:

1 245 236

1 196 445

96,1

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-297 591

-290 053

97,5

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

947 645

906 392

95,6

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

947 645

906 392

95,6

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2021. évi módosított kiadási költségvetés

2021. évi kiadási költségvetés 2021.12.31. teljesítés

2021/2021 teljesítés %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

614 130

551 633

89,8

1.

Személyi juttatások

312 358

299 832

96,0

2.

Szociális hozzájárulási adó

45 950

44 579

97,0

3.

Dologi kiadások

255 822

207 222

81,0

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

311 099

302 438

97,2

1.

Intézményi támogatás

297 591

290 053

97,5

2.

Egyéb szervek támogatása

349

349

100,0

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

4.

Normatíva visszafizetés

10 221

10 221

100,0

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 438

1 315

53,9

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

500

500

100,0

III.

Felhalmozási kiadások

51 454

30 157

58,6

1.

» intézményi beruházások

633

633

100,0

2.

» felújítási kiadások

35 874

14 658

40,9

3.

» tárgyi eszköz beszerzás

14 573

14 573

100,0

4.

» felhalmozási célú támogatások

374

293

78,3

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0,0

Általános tartalék

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

268 553

268 553

100,0

1.

Hitel törlesztés

257 523

257 523

100,0

2.

megelőlegezés visszafizetése

11 030

11 030

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 245 236

1 152 781

92,6

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-297 591

-290 053

97,5

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

947 645

862 728

91,0

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

947 645

862 728

91,0

2. melléklet

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2021.év kiadási előirányzat

2021.év módosított kiadási előirányzat

2021.év teljesítés

2021. évi bevételi előirányzat

2021. évi módosított bevételi előirányzat

2021. évi teljesítés

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

0

407

1.

Személyi juttatások

8 483

16 747

9 966

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 315

2 715

1 766

3.

Dologi kiadások

12 430

15 651

11 811

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 228

35 113

23 543

0

0

407

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

45 385

81 529

78 444

1.

Felhalmozási költségvetés

2 804

3 103

2 724

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

48 189

84 632

81 168

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

5 382

15 332

12 984

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 382

15 332

12 984

0

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 200

2 088

2 601

1.

Személyi juttatások

21 822

20 867

22 042

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 483

3 587

3 177

3.

Dologi kiadások

11 060

28 317

14 303

2.

Felhalmozási költségvetés

572

572

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

36 937

53 343

39 522

1 200

2 088

2 601

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

9,00

9,00

9,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

34 135

32 542

1.

Személyi juttatások

50

0

2.

Dologi kiadások

1 685

1 398

2.

Felhalmozási költségvetés

274

293

1.

Beruházás

1 900

12 729

13 339

2.

Felújítás

14 313

34 281

13 149

3.

Felhalmozási maradvány

13 915

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 213

49 019

28 179

13 915

34 135

32 542

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

5 700

5 700

5 658

1.

Személyi juttatások

4 544

4 557

4 894

2.

Szociális hozzájárulási adó

705

705

741

3.

Dologi kiadás

174

238

326

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

38

38

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 461

5 538

5 961

5 700

5 700

5 658

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

10 253

1 735

1.

Dologi kiadások

508

2 358

2 741

2.

Felhalmozási költségvetés

2 675

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

508

2 358

2 741

0

12 928

1 735

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

200 000

257 523

257 523

200 000

257 523

257 523

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

200 000

257 523

257 523

200 000

257 523

257 523

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

190

190

69

1.

Személyi juttatások

8 894

10 614

9 102

2.

Szociális hozzájárulási adó

845

845

992

3.

Dologi kiadások

1 305

1 571

2 302

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

11 044

13 030

12 396

190

190

69

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

6,00

6,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

510

4 185

2 823

1.

Személyi juttatások

1 080

1 080

1 080

2.

Szociális hozzájárulási adó

42

42

87

3.

Dologi kiadások

534

5 093

2 228

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 656

6 215

3 395

510

4 185

2 823

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

35

35

442

1.

Személyi juttatások

1 005

1 005

1 212

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

156

156

188

3.

Dologi kiadások

127

127

76

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 288

1 288

1 476

35

35

442

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091, 082092

1.

Működési költségvetés

1 000

2 247

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

3 937

3 937

3 843

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 937

3 937

3 843

0

1 000

2 247

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

5 610

6 328

6 328

1.

Személyi juttatások

4 892

3 368

4 187

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

429

429

343

3.

Dologi kiadások

289

334

600

2.

Felhalmozási költségvetés

1 593

2.

Felújítás

1 593

1 593

1 509

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 203

5 724

6 639

7 203

6 328

6 328

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

5,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

300

300

204

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 600

3 038

1 394

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 600

3 038

1 394

300

300

204

/15.

Háziorvosi ellátás 072112, 072111

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

1 262

1 421

2 548

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 262

1 421

2 548

0

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

600

349

329

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

600

349

329

0

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

90

178

2.

Feladat finanszírozási támogatás

275 753

321 029

321 029

3.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

37 638

15 908

0

4.

Megelőlegezés

11 030

11 030

11 153

11 153

5.

Normatíva visszafizetés

9 800

10 221

10 221

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 800

21 341

21 429

313 391

348 090

332 182

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

15 471

15 471

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

265869

297591

290053

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

265 869

297 591

290 053

0

15 471

15 471

/19.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

445

445

159

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

445

445

159

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

593 433

772 605

714 114

590 633

772 605

741 400

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

31,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

3 890

5 512

2 179

1.

Személyi juttatások

32 771

36 212

32 788

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 012

5 504

5 194

3.

Dologi kiadások

4 730

6 488

4 608

2.

Felhalmozási költségvetés

180

180

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

42 513

48 384

42 770

3 890

5 512

2 179

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 275

3 275

3 894

2.

Szociális hozzájárulási adó

478

478

603

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 753

3 753

4 497

0

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/3.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

42 376

46 336

47 385

2.

Előző évi maradvány

289

289

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

42 376

46 625

47 674

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

46 266

52 137

47 267

46 266

52 137

49 853

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

72 270

72 780

69 254

1.

Személyi juttatások

83 913

85 686

87 408

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 400

13 673

13 930

3.

Dologi kiadások

46 717

59 671

51 375

2.

Felhalmozási költségvetés

252

252

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

144 030

159 282

152 965

72 270

72 780

69 254

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

31,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

11 563

10 880

10 880

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 057

2 160

2 032

3.

Dologi kiadások

610

640

277

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 230

13 680

13 189

0

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

207

761

1.

Személyi juttatások

3 589

3 629

3 904

2.

Szociális hozzájárulási adó

556

556

647

3.

Dologi kiadások

64

874

793

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 209

5 059

5 344

0

207

761

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 988

2 988

2 342

1.

Személyi juttatások

3 589

4 519

2 794

2.

Szociális hozzájárulási adó

557

557

394

3.

Dologi kiadások

2 988

1 888

2 499

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 134

6 964

5 687

2 988

2 988

2 342

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 100

964

1.

Személyi juttatások

5 820

6 120

5 957

2.

Szociális hozzájárulási adó

902

902

851

3.

Dologi kiadások

0

0

17

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 722

7 022

6 825

1 100

1 100

964

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

550

978

460

1.

Személyi juttatások

12 740

12 740

12 650

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 941

1 941

1 939

3.

Dologi kiadások

976

3 027

1 953

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 657

17 708

16 542

550

978

460

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 036

3 036

3 016

2.

Szociális hozzájárulási adó

471

471

468

3.

Dologi kiadások

972

972

607

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 479

4 479

4 091

0

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

119 553

135 900

138 499

2.

Előző évi maradvány

241

241

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

119 553

136 141

138 740

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

196 461

214 194

204 643

196 461

214 194

212 521

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

44,00

44,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

7 620

7 742

8 031

1.

Személyi juttatások

28 746

28 720

21 339

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 238

3 262

2 971

3.

Dologi kiadások

24 145

24 147

23 062

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

56 129

56 129

47 372

7 620

7 742

8 031

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

10,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 449

1 449

1 238

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 449

1 449

1 238

0

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

624

624

619

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

624

624

619

0

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

85 845

81 673

77 009

1.

Személyi juttatások

7 546

7 957

15 338

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 156

686

978

3.

Dologi kiadások

54 565

74 932

61 527

2.

Felhalmozási költségvetés

1 270

994

993

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

64 537

84 569

78 836

85 845

81 673

77 009

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

4,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

29 274

53 115

45 578

2.

Előző évi maradvány

241

240

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

29 274

53 356

45 818

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

122 739

142 771

128 065

122 739

142 771

130 858

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

14,00

14,00

14,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 031030

1.

Működési költségvetés

3 780

4 385

2 669

1.

Személyi juttatások

10 912

10 837

8 553

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 692

1 326

1 326

3.

Dologi kiadások

1 804

735

735

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

8 890

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 298

12 898

10 614

3 780

4 385

2 669

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

19 518

8 399

8 398

2.

Előző évi maradvány

114

114

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

19 518

8 513

8 512

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

23 298

12 898

10 614

23 298

12 898

11 181

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

3

3

1.

Személyi juttatások

37 728

36 582

34 919

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 792

5 363

5 356

3.

Dologi kiadások

5

4

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43 520

41 950

40 279

0

3

3

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

164

155

1.

Dologi kiadások

5 864

2 899

2 671

2.

Felhalmozási költségvetés

960

441

441

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 824

3 340

3 112

0

164

155

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

Személyi juttatások

657

657

653

Szociális hozzájárulási adó

102

102

101

1.

Dologi kiadások

695

665

56

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 454

1 424

810

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

0

41

41

1.

Személyi juttatások

2 751

2 751

2 841

2.

Szociális hozzájárulási adó

427

427

440

3.

Dologi kiadások

172

207

125

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 350

3 385

3 406

0

41

41

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120

1.

Működési költségvetés

469

413

1.

Személyi juttatások

63

58

1.

Szociális hozzájárulási adó

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

532

471

0

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

55 148

50 183

50 193

2.

Előző évi maradvány

240

240

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

55 148

50 423

50 433

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

55 148

50 631

48 078

55 148

50 631

50 632

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

13,00

13,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1 037 345

1 245 236

1 152 781

1 034 545

1 245 236

1 196 445

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

117,00

116,00

116,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-265 869

-297 591

-265 869

-297 591

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

771 476

947 645

1 152 781

768 676

947 645

1 196 445

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

265 869

297 591

0

265 869

297 591

0

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 037 345

1 245 236

1 152 781

1 034 545

1 245 236

1 196 445

Foglalkoztatott létszám:

117,00

116,00

116,00

Ebből:

» közalkalmazottak

59,00

58,00

58,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

5,00

5,00

5,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

10,00

10,00

10,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

25,00

25,00

25,00

3. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

284 164 000

279 984 750

0

274 369 198

874 515 000

0

270 075 236

06

Jubileumi jutalom (K1106)

0

657 000

0

657 000

0

0

657 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 983 000

1 796 900

0

1 796 900

0

0

1 796 900

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 370 000

2 051 310

0

2 051 310

0

0

2 051 310

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

20 000

0

20 000

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

6 144 605

0

6 144 605

0

0

5 469 005

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

287 517 000

290 654 565

0

285 039 013

874 515 000

0

280 049 451

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 233 000

8 945 820

0

8 945 820

0

0

8 062 432

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 606 000

12 757 958

0

12 757 958

0

0

11 720 258

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 839 000

21 703 778

0

21 703 778

0

0

19 782 690

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

299 356 000

312 358 343

0

306 742 791

874 515 000

0

299 832 141

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

44 756 000

45 950 085

0

45 950 085

151 503 000

0

44 578 652

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

43 118 947

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

1 190 166

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

269 539

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 147 000

1 128 555

886

1 127 669

0

0

1 091 785

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

72 595 000

83 218 395

0

83 218 395

0

0

73 141 723

30

Árubeszerzés (K313)

250 000

1 134 234

0

1 134 234

0

0

1 134 234

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

73 992 000

85 481 184

886

85 480 298

0

0

75 367 742

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 587 000

2 813 744

3 150

2 810 594

0

0

2 084 049

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

919 000

1 735 767

0

1 735 767

0

0

1 300 269

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 506 000

4 549 511

3 150

4 546 361

0

0

3 384 318

35

Közüzemi díjak (K331)

19 050 000

47 780 514

34 049

47 343 322

84 828 000

12 800 810

28 151 078

36

Vásárolt élelmezés (K332)

27 435 000

28 171 893

0

28 171 893

0

0

28 052 712

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

60 000

1 038 443

0

1 038 443

0

0

1 021 763

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 080 000

8 068 624

0

8 068 624

0

0

6 085 656

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

198 210

0

198 210

0

0

198 210

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

5 385 000

6 363 071

0

6 363 071

0

0

4 641 171

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

12 345 000

15 259 292

0

15 259 292

0

0

14 286 553

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

3 760 020

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

69 355 000

106 880 047

34 049

106 442 855

84 828 000

12 800 810

82 437 143

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

530 000

223 600

0

223 600

0

0

223 600

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

530 000

223 600

0

223 600

0

0

223 600

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

28 580 000

39 797 341

9 394

39 693 780

22 903 560

0

31 338 265

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

4 700 000

8 527 201

0

8 527 201

0

0

7 377 942

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

1 800 000

1 349 149

0

1 349 149

0

0

1 202 022

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

166 619

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 365 000

9 013 999

0

9 013 999

0

0

5 890 431

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

37 445 000

58 687 690

9 394

58 584 129

22 903 560

0

45 808 660

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

183 828 000

255 822 032

47 479

255 277 243

107 731 560

12 800 810

207 221 463

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

3 000 000

2 437 605

0

2 437 605

200 000

0

1 315 319

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

218 819

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

196 500

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

900 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

3 000 000

2 437 605

0

2 437 605

200 000

0

1 315 319

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

9 800 000

10 221 229

0

10 221 229

0

0

10 221 229

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

9 800 000

10 221 229

0

10 221 229

0

0

10 221 229

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

600 000

500 000

0

500 000

0

0

500 000

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

0

0

0

0

500 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

600 000

349 212

0

349 212

0

0

349 212

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

0

0

329 212

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

20 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

11 000 000

11 070 441

0

11 070 441

0

0

11 070 441

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

498 544

0

498 544

0

0

498 544

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 732 000

13 334 447

0

13 334 447

0

0

13 334 447

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 898 000

1 372 946

0

1 372 946

0

0

1 372 946

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

13 630 000

15 205 937

0

15 205 937

0

0

15 205 937

202

Ingatlanok felújítása (K71)

12 524 000

28 525 021

0

11 541 852

0

0

11 541 852

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 382 000

7 349 134

5

3 116 299

0

0

3 116 299

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

15 906 000

35 874 155

5

14 658 151

0

0

14 658 151

230

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)

0

374 121

0

374 121

0

0

292 478

234

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

0

0

0

0

292 478

268

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)

0

374 121

0

374 121

0

0

292 478

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

571 476 000

679 092 719

47 484

651 716 374

1 133 949 560

12 800 810

594 174 582

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

200 000 000

257 522 938

0

257 522 938

0

0

257 522 938

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

200 000 000

257 522 938

0

257 522 938

0

0

257 522 938

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

11 030 106

0

11 030 106

0

11 153 414

11 030 106

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

265 869 000

297 590 677

0

290 053 357

0

0

290 053 357

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

465 869 000

566 143 721

0

558 606 401

0

11 153 414

558 606 401

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

465 869 000

566 143 721

0

558 606 401

0

11 153 414

558 606 401

4. melléklet

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

65 603 444

65 863 104

65 863 104

0

65 863 104

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

50 935 630

52 132 630

52 132 630

0

52 132 630

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

125 726 920

145 170 789

145 170 789

0

145 170 789

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

29 274 685

26 154 325

26 154 325

0

26 154 325

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

155 001 605

171 325 114

171 325 114

0

171 325 114

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 211 970

4 281 846

4 281 846

0

4 281 846

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

27 038 964

27 038 964

0

27 038 964

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

387 130

387 130

0

387 130

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

275 752 649

321 028 788

321 028 788

0

321 028 788

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

0

1 326 000

1 326 000

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

55 274 351

36 725 204

36 725 204

0

16 059 071

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

2 000 000

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

3 665 800

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

5 658 100

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

4 735 171

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

331 027 000

359 079 992

359 079 992

0

337 087 859

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

1 593 000

34 134 720

34 134 720

0

34 134 720

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

0

0

32 542 140

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

0

0

1 592 580

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

1 593 000

34 134 720

34 134 720

0

34 134 720

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 804 000

3 103 303

3 103 303

0

2 752 620

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

0

28 500

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

2 724 120

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

28 500 000

64 279 171

64 279 171

0

63 530 312

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

63 530 312

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

1 707 560

1 575 320

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

28 500 000

65 986 731

65 854 491

0

63 530 312

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

16 885 000

15 542 412

15 674 652

0

14 885 494

181

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

0

0

132 240

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

48 189 000

84 632 446

84 632 446

0

81 168 426

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

500 000

2 822 585

2 822 585

0

2 822 585

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

76 357 000

70 642 033

70 642 033

0

64 223 199

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

27 930

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

249 612

249 612

0

86 729

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

1 875 000

4 324 723

4 324 723

0

1 736 033

198

Ellátási díjak (B405)

76 408 000

80 058 591

80 058 591

0

78 818 179

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

19 862 000

19 322 674

19 322 674

0

18 078 443

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

92 034

92 034

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

750 000

2 345 908

2 345 908

0

969 541

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

438 411

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

175 752 000

179 858 160

179 858 160

0

166 734 709

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

1 000 000

2 675 000

2 675 000

0

550 000

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

600 000

600 000

0

600 000

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

1 000 000

3 275 000

3 275 000

0

1 150 000

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

549 750

549 750

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

549 750

549 750

0

0

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0

82 650

82 650

0

82 650

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

0

0

0

0

82 650

271

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

761 407

761 407

0

761 407

274

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

0

761 407

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

844 057

844 057

0

844 057

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

557 561 000

662 374 125

662 374 125

0

621 119 771

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

200 000 000

257 522 938

257 522 938

0

257 522 938

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

200 000 000

257 522 938

257 522 938

0

257 522 938

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

13 915 000

16 595 286

16 595 286

0

16 595 286

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

13 915 000

16 595 286

16 595 286

0

16 595 286

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

11 153 414

11 153 414

0

11 153 414

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

265 869 000

297 590 677

290 053 357

0

290 053 357

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

479 784 000

582 862 315

575 324 995

0

575 324 995

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

479 784 000

582 862 315

575 324 995

0

575 324 995

5. melléklet

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

86 623 558

0

61 096 890

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

132 573 249

0

142 755 533

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

2 987 862

0

3 598 846

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

222 184 669

0

207 451 269

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

532 115 988

0

611 082 145

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 538 224

0

13 249 071

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

18 838 296

0

34 896 127

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 544 421

0

2 956 201

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

565 036 929

0

662 183 544

13

10 Anyagköltség

73 242 836

0

71 975 831

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

60 312 765

0

87 831 296

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

26 357

0

198 210

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

133 581 958

0

160 005 337

18

14 Bérköltség

265 489 896

0

272 769 464

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

31 390 107

0

29 756 905

20

16 Bérjárulékok

48 743 291

0

45 032 223

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

345 623 294

0

347 558 592

22

VI Értékcsökkenési leírás

50 841 250

0

45 228 832

23

VII Egyéb ráfordítások

297 540 338

0

320 778 968

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-40 365 242

0

-3 936 916

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 766 532

0

1 202 022

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

1 766 532

0

1 202 022

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-1 766 532

0

-1 202 022

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-42 131 774

0

-5 138 938

6. melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

621 119 771

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

594 174 582

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

26 945 189

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

575 324 995

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

558 606 401

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 718 594

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

43 663 783

15

C) Összes maradvány (=A+B)

43 663 783

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

43 663 783

7. melléklet

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

38 284

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

38 284

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 303 883 564

0

1 272 164 062

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 066 039

0

17 561 843

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

362 153 457

0

364 561 450

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 674 103 060

0

1 654 287 355

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

152 690

0

152 690

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

152 690

0

152 690

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

152 690

0

152 690

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 674 294 034

0

1 654 440 045

30

B/I/1 Vásárolt készletek

1 240 523

0

1 356 329

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 240 523

0

1 356 329

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 240 523

0

1 356 329

50

C/II/1 Forintpénztár

338 135

0

421 000

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

338 135

0

421 000

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

14 768 922

0

23 656 968

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

14 768 922

0

23 656 968

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

15 107 057

0

24 077 968

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

23 992 133

0

21 992 133

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

1 326 000

0

1 326 000

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

23 535 556

0

3 464 020

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

350 683

0

350 683

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

22 395 715

0

2 324 179

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

789 158

0

789 158

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

14 668 716

0

13 123 451

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

9 900 642

0

6 581 717

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

805 877

0

2 588 690

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

952 826

0

1 240 412

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 778 870

0

1 244 231

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

92 034

0

92 034

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1 138 467

0

1 376 367

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

2 675 000

0

2 125 000

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

2 675 000

0

2 125 000

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

549 750

0

549 750

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

82 650

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

82 650

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

65 503 805

0

41 254 354

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 333 668

0

190 000

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

948 430

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

385 238

0

190 000

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

252 000

0

182 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 585 668

0

372 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

67 089 473

0

41 626 354

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 069 942

0

-318 000

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 069 942

0

-318 000

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

19 290 634

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

19 290 634

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-2 069 942

0

18 972 634

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 755 661 145

0

1 740 473 330

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

544 923 987

0

544 923 987

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-289 077 631

0

-289 077 631

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

44 457 699

0

44 457 699

183

G/IV Felhalmozott eredmény

1 375 961 744

0

1 333 829 970

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-42 131 774

0

-5 138 938

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 634 134 025

0

1 628 995 087

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

6 910 650

0

6 910 650

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

1 371 433

0

1 371 433

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

65 045 997

0

48 055 780

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

1 122 286

0

1 122 286

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

9 191 600

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

81 643

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

83 641 966

0

57 541 792

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

12 800 810

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

11 030 106

0

11 153 414

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

11 030 106

0

11 153 414

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 030 106

0

23 954 224

237

H/III/1 Kapott előlegek

113 180

0

92 560

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

113 180

0

92 560

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

94 785 252

0

81 588 576

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

26 741 868

0

29 889 667

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

26 741 868

0

29 889 667

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 755 661 145

0

1 740 473 330

8. melléklet

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

I 01111113

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

4 309 000

2 147 170

2 161 830

0

0

0

0

0

0

4 309 000

2 147 170

2 161 830

N 011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

215 242 000

20 704 911

194 537 089

0

0

0

0

0

0

215 242 000

20 704 911

194 537 089

N 01131123

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

19 357 016

10 709 028

8 647 988

0

0

0

0

0

0

19 357 016

10 709 028

8 647 988

N 01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

2 137 000

2 137 000

0

0

0

0

0

0

0

2 137 000

2 137 000

0

N 01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

6 247 819

6 247 819

0

0

0

0

0

0

0

6 247 819

6 247 819

0

N 111121

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2

404 500

307 564

96 936

0

0

0

0

58 652

58 652

404 500

366 216

38 284

I 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

1 050 600

1 050 600

0

0

0

0

0

0

0

1 050 600

1 050 600

0

N 111913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke

4 440 000

4 440 000

0

0

0

0

0

0

0

4 440 000

4 440 000

0

I 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

1 364 000

1 364 000

0

0

0

0

0

0

0

1 364 000

1 364 000

0

N 1129121

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház

187 500

187 500

0

0

0

0

0

0

0

187 500

187 500

0

N 112913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke

150 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

73 267 000

0

73 267 000

0

0

0

0

0

0

73 267 000

0

73 267 000

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

29 428 191

0

29 428 191

0

0

0

0

0

0

29 428 191

0

29 428 191

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

1 984 000

0

1 984 000

0

0

0

0

0

0

1 984 000

0

1 984 000

N 1211312

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

9 874 000

5 893 602

3 980 398

0

0

0

0

197 480

197 480

9 874 000

6 091 082

3 782 918

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

15 325 000

8 203 955

7 121 045

0

0

0

0

306 500

306 500

15 325 000

8 510 455

6 814 545

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

535 840 853

69 005 883

466 834 970

0

0

0

0

10 716 820

10 716 820

535 840 853

79 722 703

456 118 150

N 1211333

Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke

5 480 000

2 142 360

3 337 640

0

0

0

0

109 600

109 600

5 480 000

2 251 960

3 228 040

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

304 526 568

144 447 461

160 079 107

0

1 267 642

1 267 642

0

9 139 019

9 139 019

305 794 210

153 586 480

152 207 730

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

706 906 715

127 416 419

579 490 296

0

970 829

970 829

0

19 488 543

19 488 543

707 877 544

146 904 962

560 972 582

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

26 115 662

9 251 784

16 863 878

0

0

0

0

783 470

783 470

26 115 662

10 035 254

16 080 408

N 12192312

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke

290 000

290 000

0

0

0

0

0

0

0

290 000

290 000

0

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

6 814 480

6 814 480

0

26 000

0

-26 000

26 000

0

-26 000

6 788 480

6 788 480

0

N 12192483

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

10

10

0

10

0

-10

10

0

-10

0

0

0

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

3 300 000

3 260 289

39 711

3 300 000

397 488

-2 902 512

3 300 000

124 431

-3 175 569

397 488

84 720

312 768

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

3 298 783

1 254 877

2 043 906

784 000

1 489 095

705 095

784 000

485 304

-298 696

4 003 878

956 181

3 047 697

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

384 480

150 925

233 555

109 000

0

-109 000

109 000

41 358

-67 642

275 480

83 283

192 197

N 1311231

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2

6 812 900

5 168 900

1 644 000

0

0

0

0

987 872

987 872

6 812 900

6 156 772

656 128

N 1311233

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház

12 043 190

12 043 190

0

0

0

0

0

0

0

12 043 190

12 043 190

0

N 1311234

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ

205 311

142 557

62 754

0

0

0

0

29 770

29 770

205 311

172 327

32 984

N 1311237

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda

2 813 148

510 723

2 302 425

0

0

0

0

407 906

407 906

2 813 148

918 629

1 894 519

K 1311242

Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

1 159 112

1 159 112

0

1 159 112

1 159 112

0

0

0

0

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

81 724

81 724

0

81 724

81 724

0

0

0

0

N 1311311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke

551 000

0

551 000

0

0

0

0

0

0

551 000

0

551 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

44 052 022

37 123 587

6 928 435

43 772 022

1 200 000

-42 572 022

43 772 022

6 749 690

-37 022 332

1 480 000

101 255

1 378 745

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

6 088 680

6 088 680

0

346 000

3 300 000

2 954 000

346 000

3 300 000

2 954 000

9 042 680

9 042 680

0

N 13191131

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2

539 600

539 600

0

0

0

0

0

0

0

539 600

539 600

0

N 13191132

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia

239 750

239 750

0

0

0

0

0

0

0

239 750

239 750

0

N 13191134

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális

464 161

464 161

0

0

0

0

0

0

0

464 161

464 161

0

N 13191135

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház

381 500

381 500

0

0

0

0

0

0

0

381 500

381 500

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

8 357 222

8 357 222

0

0

784 000

784 000

0

784 000

784 000

9 141 222

9 141 222

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

10 081 967

10 081 967

0

0

109 000

109 000

0

109 000

109 000

10 190 967

10 190 967

0

N 13191231

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2

155 942

155 942

0

0

0

0

0

0

0

155 942

155 942

0

N 13191232

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális

3 151 238

3 151 238

0

0

0

0

0

0

0

3 151 238

3 151 238

0

N 13191234

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ

587 717

587 717

0

140 000

0

-140 000

140 000

0

-140 000

447 717

447 717

0

N 13191236

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia

249 250

249 250

0

0

0

0

0

0

0

249 250

249 250

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 082 830

1 082 830

0

0

1 159 112

1 159 112

0

1 159 112

1 159 112

2 241 942

2 241 942

0

K 131912421

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda

1 517 561

1 517 561

0

0

0

0

0

0

0

1 517 561

1 517 561

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

86 614

86 614

0

0

81 724

81 724

0

81 724

81 724

168 338

168 338

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

63 782 335

63 782 335

0

6 160 800

43 772 022

37 611 222

6 160 800

43 772 022

37 611 222

101 393 557

101 393 557

0

N 16533

Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

152 690

0

152 690

0

0

0

0

0

0

152 690

0

152 690

Összesen

2 141 121 805

579 332 961

1 561 788 844

55 878 668

55 771 748

-106 920

55 878 668

100 073 109

44 194 441

2 141 014 885

623 527 402

1 517 487 483

9. melléklet

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

Személyi juttatások

288 829

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

52 483

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

36 682

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

126 610

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

25 674

Önkormányzati Rendészet

8 554

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

38 826

Szociális hozzájárulási adó

42 874

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

7 293

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

5 797

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

20 260

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

2 243

Önkormányzati Rendészet

1 326

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

5 955

Dologi kiadások

172 643

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

55 056

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

4 608

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

57 521

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

51 867

Önkormányzati Rendészet

735

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

2 856

I. Működési költségvetés összesen:

504 346

Felújítások

14658

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

14658

Beruházások

14 465

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

13 339

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

442

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

252

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

180

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

252

Egyéb felhalmozási kiadások

293

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

293

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

29 416

Normatíva visszafizetés

10221

Költségvetési kiadások összesen I+II :

543 983

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Teljesítés

Pénzeszköz átadás, támogatás

2 164

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

849

Támogatás

1 315

I. Működési költségvetés összesen:

2 164

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

Személyi juttatások

11 003

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

11 003

Szociális hozzájárulási adó

1 705

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

1 705

Dologi kiadások

35 320

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

35 320

Egyéb működési célú kiadások

0

0

I. Működési költségvetés összesen:

48 028

Felhalmozási kiadások

0

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

48 028

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft

Megnevezés

Teljesítés

1. Működési bevételek

111 459

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

8 294

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

179

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

73 020

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

29 764

Önkormányzati Rendészet

3

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

199

2. Közhatalmi bevételek

81 168

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

81 168

3. Önkományzatok működési támogatásai

335 087

Önkormányzati Rendészet

2 665

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

332 422

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

2 000

Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal

2 000

5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek

1 150

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

1 150

6. Felhalmozási célú támogatások

34 979

Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ

761

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat

34 218

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

565 843

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft

Megnevezés

Teljesítés

Működési bevételek

55 276

Fábiánsebestyén Községi Étkezde

55 276

Költségvetési bevételek összesen:

55 276

10. melléklet

Bevétel

KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

245151

I.

Működési kiadások

551633

II.

Támogatások

371223

II.

Pénzeszköz átadás, támogatás

302438

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

290053

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

906427

Működési költségvetési kiadások

854071

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

3903

IV.

Felhalmozási kiadások

30157

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

16595

Felhalmozási kiadások

30157

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

844

Felhalmozási költségvetési bevétel

21342

VII.

Működési célú hitel, megelőlegezés

268676

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási bevételek

268676

Finanszírozási kiadások

268553

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1196445

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1152781

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-290053

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

-290053

Önkormányzati költségvetés bevétel

906392

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

862728

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

885050

Működési költségvetési kiadások

832571

11. melléklet

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

12. melléklet

1. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében Gyurisné Székely Erika sk

2. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dr. Kós György sk

3. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Gyuris István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Gyuris István sk.

4. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében. Dancs Ferencné sk.

5. NYILATKOZAT a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. Alulírott Széllné Kovács Ibolya, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.Széllné Kovács Ibolya sk

13. melléklet

Támogatott szerv neve

Nyújtott támogatás összesen

Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület

229.420.-Ft

Fábiánsebestyéni Polgárőr Egyesület

119.792.-Ft

Összesen:

349.212.-Ft