Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 25

Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §

A R. 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakhatási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. Abban az esetben, ha a kérelmező jogosultsága már fennáll, akkor - új kérelem korábbi benyújtása esetén - az ismételten megállapított lakhatási támogatás a lejáratot követő hónaptól esedékes.”

2. §

A R. 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 3. §-ában arra felhatalmazott, hatáskörrel rendelkező szerv rendkívüli települési támogatást állapíthat meg annak az erdőkövesdi állandó lakóhellyel rendelkező személynek,

a) aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy

b) az a közeli hozzátartozó, aki az elhunyt személy eltemetésére köteles, de a temetési költség viselése a saját, vagy a családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.”

3. §

A R. 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„21. §

(1) Bölcsődei-, óvodai- és diákétkeztetés igénybevételéhez kapcsolódó, természetben nyújtott települési támogatás állapítható meg jövedelmi viszonyoktól függetlenül annak a személynek, akinek gyermeke bölcsődei, (és) vagy óvodai nevelésben, (és) vagy 1-8. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban vesz részt, igénybe veszi a bölcsődei, az óvodai vagy a diákétkeztetést és nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként, az igénybe vett étkezésért fizetendő, a kérelmezőre irányadó intézményi térítési díj összege.

(3) A támogatás megállapítását a szülő által benyújtott kérelem előzi meg minden esetben.

(4) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően, az adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.

(5) A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a nevelési-oktatási intézmény az önkormányzat nevére kiállított számla alapján utólag közli az igénybe vett étkezések számát, a térítési díj összegét és ez alapján kerül sor a támogatás átutalására.”4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.