Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(V.19.) önkormányzati rendelete

a díjköteles anyakönyvi szolgáltatásokról

Hatályos: 2020. 05. 20

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Erdőkövesd község közigazgatási területén megtartott házasságkötés, továbbá bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során (a továbbiakban: esküvő), az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Hivatali helyiség: a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelyén Pétervására, Szent Márton út 3. szám alatt található épületben lévő díszterem.

2. Munkaidőn kívüli esküvő: a Hivatal SZMSZ-ében meghatározott a hivatali dolgozókra irányadó munkarenden kívüli időben történő esküvő.

3. Alapszolgáltatás, amely díjmentes:

a) ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség biztosítása,

b) ünnepi beszéd.

4. Többletszolgáltatások, amelyek díjkötelesek:

a) hivatali helyiségen kívüli esküvő,

b) hivatali munkaidőn kívüli esküvő,

c) a) és b) pontban együttesen foglalt esküvő,

d) egyéb az esküvőhöz kapcsolódó szolgáltatások.


Alapszolgáltatás

3. §

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az esküvő megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető) útján biztosítja.


Az esküvőn nyújtott többletszolgáltatás engedélyezése és annak díja

4. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli esküvők lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

(2) A 2. § 4. pont a-c) pontjaiban meghatározott többletszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott díjakat kell fizetni.

(3) A 2. § 4. pont d) pontjában meghatározott többletszolgáltatásokért a 2. mellékletben meghatározott díjakat kell fizetni.

(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) a hivatali helyiségben hivatali munkaidőben egyéb többletszolgáltatás nélkül lebonyolított esküvő;

b) rendkívüli körülmény – különösen a szolgáltatást igénybe vevők valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota – esetén az egészségügyi- vagy szociális intézményben vagy a lakáson lebonyolított esküvő.

(5) A többletszolgáltatás díját az esküvő megrendezése előtt minimum 5 nappal korábban kell megfizetni Erdőkövesd Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(6) A 2. § 4. pontjában meghatározott esküvő engedélyezési eljárása kérelemre indul, amelyet a rendelet 3. mellékletében (hivatali helyiségen kívüli) vagy 4. mellékletében (hivatali munkaidőn kívüli) vagy 5. mellékletében (hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli) meghatározott formanyomtatványon az eljáró anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

Az anyakönyvvezető díjazása

5. §

A rendeletben meghatározott esküvők lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti meg, amelyet a munkáltató Hivatal fizeti ki az anyakönyvvezető számára.


Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett esküvőkre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet.