Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 11 - 2022. 06. 12

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.11.

Gánt Község Képviselő-testülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42. §-ban biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005 (VII.15..) önkormányzati rendelete 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Szabályozási terven jelölt javasolt telekhatár esetében a telekalakítást - az előírt építési telek, vagy telek mérettől, legnagyobb beépítettségtől, legkisebb zöldfelülettől, építési helyre vonatkozó szabályoktól függetlenül - e rendelet szerint megfelelőnek kell tekinteni.

2. § A helyi építési szabályzatról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005 (VII.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet