Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 12 - 2022. 06. 12

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.06.12.

Gánt Község Képviselő-testülete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42. §-ban biztosított záró szakmai véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelet szerinti Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.