Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 23 - 2019. 01. 24

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 132. §-a (4) bekezdésének a) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a. pontja és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a (7) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Az Ör 5. § (2)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át .


2.§


Az Ör 5. § (4)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást 12 hónapra kell megállapítani.

3. §

Az Ör 5. § (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, tizenkét hónapon keresztül illeti meg.

4. §

ZárórendelkezésE rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba