Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 03. 15 - 2019. 05. 13

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


(1) Erdőkövesd Községi Önkormányzat az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi főösszegét

111 786 789 Ft

Kiadási főösszegét

111 786 789 Ft


 (2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

kiegészítő – Rendkívüli önkormányzati támogatás            10 256 672  Ft.

2.§.


  1. Az Önkormányzat bevétele forrásonként:

Intézményi működési bevétel

1 963  000 Ft

Közhatalmi bevétel

5 815 000 Ft

Önkormányzati költségvetési támogatás

50 089 594 Ft

Pénzeszköz átvétel

10 094 426 Ft

Költségvetési maradvány

25 308 040 Ft(2) Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint határozza meg:


Működési kiadások

53 098 0378 Ft

Személyi jellegű kiadások

30 344 956 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

5 264 458 Ft

Dologi kiadások

18 370 963 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 005 813 Ft

Átadott pénzeszköz

4 055 253 Ft

Központi irányírószervi támogatás

18 516 729 Ft

Megelőlegezés

1 420 576 Ft

Felhalmozási kiadások

27 808 040 Ft3.§.

Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott bevételeit és kiadásait, óvodai adatokkal együtt kimutatott pénzforgalmi mérlegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.


4.§.

Az Önkormányzat 2018 évi részletes kiadási és bevételi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet tartalmazza.


5.§.

Az Önkormányzat létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a közfoglalkoztatottak létszámára a támogatási szerződés keretszáma az irányadó.


6. §.

(1) Az Önkormányzat 2018 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst.. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán szükséges belső előirányzat-átcsoportosításokról saját hatáskörben rendelkezzen.


7. §.


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásért a jegyző a felelős.


8. §.A választott főállású polgármester juttatásait a következők szerint határozza meg:

Cafeteria juttatása bruttó éves 200 000 Ft;

Számlavezetéssel kapcsolatos költségtérítése 12 000 Ft;

Költségtérítését 59 830 Ft/hó.


9.§.


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartósan szabad pénzeszközt az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél pénzintézeti lekötést kezdeményezzen és a képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.

(3) A képviselő-testület meghatározza, hogy a likviditási helyzet javítására a pénzintézettől való működési likviditási hitel felvételét csak a képviselő-testületi döntés alapján lehet eszközölni, a hitel felvétellel, a hitelbiztosíték kijelölésével kapcsolatos mindennemű hatáskört a képviselő-testület gyakorol.

 (5) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(6) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a képviselő testület szociális juttatások keretének a terhére számolja el.10. §.Záró rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek