Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 6/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2019. 09. 13 - 2020. 02. 15

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

 (1)   Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló  2018. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított  - legfeljebb 95 m3 mennyiségi keret erejéig – Erdőkövesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) számára.

Erdőkövesd Község Önkormányzata a szociális kerete terhére további 49 m3 tüzifát biztosít


2.§

A rendelet hatálya kiterjed Erdőkövesd község közigazgatási életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


3.§

Háztartásonként a tűzifa támogatás mértéke maximum 1 m3.  A tűzifa házhoz történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.


4.§

 (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

 1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
 2. aktív korúak ellátására,
 3. időskorúak járadékára,
 4. lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy
 5. kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.
 6. családjában árva vagy félárva gyermeket nevel
 7. aki tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos hozzátartozójáról, illetve családjában súlyos mozgáskorlátozott (segédeszközzel közlekedő) személy ellátásáról gondoskodik.
 8. 65 éven felüli lakosok részére

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

 (3) A megállapításnál előnyt élveznek az (1) bekezdés a) – e) pontban meghatározott ellátásban részesülő személyek .


5.§

 1. A támogatás megállapítása hivatalból indított eljárás keretében történik.
 2. A támogatás megállapításáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.


6.§

 1. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet l. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.
 2. A tűzifa házhoz szállításáról 2020. február 15- napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

7. §


Záró rendelkezések

  (1) A rendelet  a kihirdetését követő napon  lép hatályba, hatályát veszti  2020. 02. 15-én.

             

Mellékletek