Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2019. 02. 19

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja és hatálya


1. §

(1) E rendelet célja Encs város településképének védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.

(2) E rendelet hatálya Encs város közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki Encs városban a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot, hirdetményt tesz közzé, reklámhordozót, hirdető berendezést tart fenn, helyez el, valamint hirdetményt, reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni, vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

2. Értelmező rendelkezések


2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban TVTv) 11/F 3. pontja szerinti reklám

b) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;

c) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;

d) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;

e) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, információs vitrin, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;

f) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

g) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre;

h) más célú berendezés: a reklámfelületet is tartalmazó közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, elektromos és világító berendezések szekrényei;

i) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

j) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat

k) építési reklámháló: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban TVRK.) 1. § 1. pont szerinti eszköz

l) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pont szerinti terület

m) köztulajdonban álló ingatlan: TVRK. 1. § 9. pont szerint ingatlan

n) magánkerület: TVRK. 1. § 13. pont szerinti terület

o) reklámhordozó: TVTv. 11/F. 4. pont szerint;

p) reklámhordozót tartó berendezés: TVRK. 1. § 15. pont szerint;

q) utasváró: TVRK. 1. § 18. pont szerint;

r) utcabútor: TVRK. 1. § 19. pont szerint;

II. Fejezet

Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok


1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen


3. §

(1) Encs város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, TVTv.-ben, valamint a TVTv. felhatalmazása alapján kiadott, TVRK tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

(2) A reklámok közzétételére, a reklámhordozó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó szabályait a TVRK. 1. és 2. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(4) Építési reklámháló vagy képi tartalommal ellátott építési védőháló Encs város Közigazgatási területén nem helyezhető el.

(4) Az utasvárótól, információs célú berendezéstől számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, továbbá az építési reklámhálóra.

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(7) A közérdekű molinó és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

2. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen


5. §

(1) Encs város közigazgatási területén- a TVTv 1. mellékletben meghatározott, a településkép védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó rendelkezések, továbbá a TVRK 1.-2. mellékletében rögzített rendelkezések figyelembe vételével- reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.

(2) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem alatt álló területeken.

3. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó általános és különös szabályok


6. §

(1) Encs város közigazgatási területén kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.

(2) Az (1) bekezdés szerint létesített utcabútor esetén kizárólag annak felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.

(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.

(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb felén tehető közzé reklám, felületének legalább a fele a (5) bekezdés szerinti közérdekű információk közzétételére szolgál. A más célú berendezés reklámcélra nem használható.

(5) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a. az önkormányzat működése körébe tartozó információk;

b. a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c. a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d. idegenforgalmi és közlekedési információk;

e. a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.

4. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények


7. §

(1) Encs város közterületein reklámhordozó

a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem

helyezhető el.

(2) A közérdekű reklámfelület, továbbá a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Encs Város Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

III. Fejezet

Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése


8. §

(1) Encs város közigazgatási területén székhellyel/és vagy telephellyel rendelkező közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.

(2) A közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésének feltétele a létesítés költségeinek megtérítése az Önkormányzat részére.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti létesítési költségek megfizetését követő 30 napon belül intézkedik a közművelődési célú hirdetőoszlop létesítéséről.

(4) A létesítés és fenntartás költségeinek megtérítéséért a közművelődési célú hirdetőoszlopot használó közművelődési intézmények egyetemlegesen felelnek.

(5) A közművelődési intézmények kötelesek előre, minden év január 31. napjáig az önkormányzat részére a közművelődési célú hirdetőoszlop használatával kapcsolatos fenntartási költséget megfizetni.

(6) Amennyiben több közművelődési intézmény közösen kíván közművelődési hirdetőoszlopot használni, a létesítés és fenntartás költségeinek megosztására a közöttük létrejövő megállapodás irányadó.

IV. Fejezet

Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól


1. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében


9. §

(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

V. Fejezet

Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére


10. §

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a TVRK-ban szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a TVTv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a TVTv., a Tr. és a TVRK. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban.