Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Büssü Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a)1 155 684 605 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b)2 155 684 605 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)3 Ezen belül:

a)4 a működési célú bevételt 107 520 208 Ft-ban

b) ebből:

ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

bb) előző évi pénzmaradványt 21.671.439 Ft-ban

bc) rendkívüli önkormányzati támogatást 3.600.000 Ft-ban

bd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

be) a működési célú kiadásokat 107 520 208 Ft-ban

c) ebből:

ca)5 a személyi juttatások kiadásait 41 645 322 Ft-ban

cb)6 szociális hozzájárulási adót 5 323 151 Ft-ban

cc)7 a dologi kiadásokat 31 320 010 Ft-ban

cd)8 az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 690 900 Ft-ban

ce)9 speciális célú támogatásait 3 130 088 Ft-ban

cf) az általános tartalékot 845.798 Ft-ban

cg) a céltartalékot 0 Ft-ban

ch) előző évi támogatás visszafizetését 4.450.279 Ft-ban

ci)10 a felhalmozási célú bevételt 48 164 397 Ft-ban

d) ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 70 245 322 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

dd) a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 22.080.925 Ft-ban,

de) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 48.164.397 Ft-ban,

df)11 a felhalmozási célú kiadást 48 164 397 Ft-ban

e) ebből:

ea) beruházások összegét 45.900.000 Ft-ban

eb) felújítások összegét 0Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) lakásépítés összegét 0 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összeg 2 264 397 Ft-ban állapítja meg.

f) A működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám 3 600 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban e rendelet 2. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a Büssüi Tarkabarka Óvoda vonatkozásában e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá.

(13)12 Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.

(14)13 Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben e rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 845.798 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján -döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az előirányzat-módosításának szabályai

13. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Támogatási szerződés

14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

Önkormányzati biztos kirendelése

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2021. március 11. napján lép hatályba.

1. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi címrendje

CÍM

ALCÍM

JOGCÍMCSOPORT

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

kötelező feladat

Igazgatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Egyéb működési célú támogatások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

kölcsönök

egyéb speciális célú

Város- és községgazdálk.

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közcélú foglalkoztatás

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Közutak

működés

Dologi jellegű kiadások

felhalmozás

Felújítás

Beruházás

Szociális ellátás

működés

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Közvilágítás

működés

Dologi jellegű kiadások

Saját ingatlan

működés

Dologi jellegű kiadások

Belvíz-, vízkár elhárítás

működés

Dologi jellegű kiadások

nem kötelező feladat

Falugondnoki szolgálat

működés

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Könyvtár

működés

Személyi jellegű kiadások

Dologi jellegű kiadások

Művelődés

működés

Dologi jellegű kiadások

Felújítás

felhalmozás

Felújítás kiadásai

Fejlesztés

Óvoda,Tájház,sárrázó

felhalmozás

Fejlesztés kiadásai

2. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2020. december 31-ei pénzmaradvány összege:

63 893 407

Ft

Ebből:

Működési célú pénzmaradvány

32 650 139

Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány

31 243 268

Ft

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány

Ft

Lekötött betétek összesen

0

Ft

Ebből:

Visszavonás működési célra

Ft

Visszavonás felhalm. célra

Ft

3. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének hiány kimutatása

Költségvetési hiány összege:

0

Ft

Ebből:

Pénzmaradványból finanszírozott rész

Ft

Önkormányzati fejezeti tartalék

Ft

Egyéb forrásból fedezett rész

0

Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása

Működési célú hitel

0

Ft

Felhalmozási célú hitel

0

Ft

7. melléklet

Büssü Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai

Sor-szám

Feladat megnevezése

Össes kiadás

Előző év végéig

Bázis évi (előzetes) tény

Terv évi előirányzat

1=2+3+4

2

3

4

2021. évi

2021. évi

eredeti

mód.

eredeti

mód.

1.

0

0

0

8. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat által 2021. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2021. évben

Támogatás címe

Támogatás összege

Vízdíj támogatás

Ft

Szemétszállítás

Ft

ÖSSZESEN:

0

Ft

9. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Megjegyzés

Támogatást biztosító megnevezése

2021. év előtti támogatás

2021. évi támogatás

2021. évi utáni támogatás

Támogatás mind-összesen

2021. év előtti kiadás

2021 évi kiadás

2021 év utáni kiadás

Kiadás összesen

Uniós forrás

Kormányzati forrás

BM EU önerő forrás

Egyéb forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

0

Város- és községgazdálkodás

0

Falugondnoki szolgálat

1

Művelődési ház

0

Könyvtár

0

Összesen

1

11. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2021

január

7

február

7

március

5

április

5

május

5

június

5

július

5

augusztus

5

szeptember

5

október

5

november

5

december

5

átlag:

5,333333

12. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

0

Összesen:

0

13. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek

2021

a helyi adóból származó bevétel,

2 550 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

2 379 740

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

Összesen:

4 929 740

2.

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékg.,ivóvíz jav./

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1. Bevétel

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft

Települési Önkormányzatok Működésének Tám.

11 156 984

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

14 532 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok

2 270 000

Falugondnoki szolgálat támogatása

4 479 000

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám.

32 677 351

Egyéb önkormányzati feladat

8 820 012

Kiegészítő támogatás

3 600 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

2 622 000

Helyi adók, bírságok, pótlékok

2 550 000

Egyéb saját bevétel

2 379 740

Támogatás értékű bevétel

9 922 216

Polgármesteri illetmény támogatása

0

Működési célú pénzmaradvány

21 671 439

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 680 742

1.1. Felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ezer Ft

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek

90 608 552

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

90 680 742

1.2. Bevételek összesen

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

207 289 294

A költségvetés egyenlege (hiány):

0

2. Kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Ft

Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ.

2 850 088

Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs.

35 215 669

Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv.

110 000

Személyi juttatások

14 538 918

Munkaadót terhelő járulékok

2 098 447

Dologi jellegű kiadások

38 748 143

Ellátottak pénzbeni juttatása

17 823 400

Tartalékok: - működési célú általános tartalék

845 798

Előző évi támogatás visszafizetése

4 450 279

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

116 680 742

2.1. Felhalmozási kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft

Felújítási kiadások

0

Beruházás

90 608 552

Felhalmozási célú céltartalék

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

90 608 552

2.2. Kiadások összesen

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

207 289 294

15. melléklet

Büssü Községi Önkormányzat 2021. évi céltartalék felosztása

1. Céltartalék felosztása

cél megnevezése

összeg

Összesen:

0

16. melléklet

Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2021

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Büssü Önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

1. Előirányzat felhasználási ütemterv

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Össz.

bevételek

előző évi pénzmaradvány

69 835 836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 835 836

költségvetési bevételek

3956666,3

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

3956666

47 479 996

köznevelési támogatás

2723112,6

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

2723113

32 677 351

saját bevétel

2000000

2929740

4 929 740

átvett pe. ÁHT-n kívülről

támogatás értékű bevétel

300000

300 000

felhalmozási bevételek

0

0

bevételek összesen

76515615

6679779

8979779

6679779

6679779

6679779

6679779

6679779

9609519

6679779

6679779

6679779

155 222 923

kiadások

támogatások folyósítása

2934639,1

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

2934639

35 215 669

támogatásértékű működési kiadás

1000000

831288

1 831 288

önkormányzati működési kiadás

5834297,4

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

5834297

70 011 569

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

önkormányzati felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2264397

0

5000000

0

0

0

40900000

0

48 164 397

kiadások összesen

8768936,5

8768937

8768937

8768937

12033334

8768937

14600225

8768937

8768937

8768937

49668937

8768937

155222923

18. melléklet

Büssü Község Önkormányzat 2021 .évi közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés c) pont ci) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontja a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (13) bekezdését a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

13

A 4. § (14) bekezdését a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

14

A 4. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. mellékletet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

19

A 21. mellékletet a Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.