Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi piac üzemeltetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi piac üzemeltetéséről

2022.06.01.

Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyhalász város közigazgatási területén a 883/3 és a 887/1 helyrajzi számú ingatlanokon lévő helyi piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.

(2) A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folytatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a város által - ünnepnapok és rendezvények alkalmával – szervezett alkalmi árusításra, vásárra, továbbá az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó piac és vásár üzemeltetésével, rendjével, az árusítóhely-használat rendjével, a díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.

A piac fenntartása, üzemeltetése

2. § (1) A piac fenntartója és üzemeltetője Nagyhalász Város Önkormányzata.

(2) A fenntartó az üzemeltetéssel más szervezetet vagy vállalkozót is (a továbbiakban: üzemeltető) is megbízhat.

(3) A fenntartó meghatározza:

a) a piac nyitvatartási rendjét,

b) a helyhasználati díj (helypénz) mértékét,

c) az árusító helyek kijelölését, felosztását.

(4) Az üzemeltető gondoskodik különösen:

a) a piac területén lévő közös helyiségek tisztán tartásáról,

b) a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c) a hulladék elszállításáról,

d) a piac nyitásáról és zárásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

e) a piac rendjének fenntartásáról,

f) az üzemeltetési és árusítási feltételek és szabályok betartásának ellenőrzéséről

g) a helypénz beszedéséről és nyilvántartásba vételéről.

(5) A piac nyitva tartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat.

(6) A piac üzemeltetési szabályzatát (házirendjét) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A piac működésének rendje, az árusítás feltételei

3. § (1) A Piacon kereskedői tevékenységet az végezhet, aki:

a) a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel,

b) az árusításra vonatkozó szabályokat betartja,

c) az általa igénybe vett árusítóhely használatáért a helypénzt megfizette,

d) nevét, címét igazolta,

e) tevékenységére vonatkozó iratot bemutatta az üzemeltető megbízottjának.

(2) A piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő, kistermelő), népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész valamint adószámmal rendelkező magánszemély árusíthat. Az árusítás csak a fenntartó által kihelyezett asztalról történhet.

(3) A vállalkozói igazolvánnyal vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.

(4) A piacon a piac jellegének, típusának megfelelően mindazon termék forgalomba hozható, melynek forgalmazását jogszabály, illetve a piac működésére vonatkozó határozat nem tiltja.

(5) A piac területén az árusítás helyhasználati díj (helypénz) megfizetéséhez kötött, ez biztosít helyhasználati jogot.

(6) A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

(7) A piac ünnepnapok kivételével az év minden napján 6 óra és 15 óra között tart nyitva.

(8) A piac rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9. §-ban foglalt hatóságok ellenőrzik.

(9) A piaci árusítók a termékeik árát kötelesek árcédulán vagy összesített árjegyzéken feltüntetni. Az árusítók kötelesek az árusító helyen, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni, a nevüket, címüket, székhelyüket, telefonszámukat.

(10) A piaci árusítás során kizárólag hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt szabad használni. Ha az áru mérlegelése külön (kosár, doboz, stb. felhasználásával) történik, azon a mérőedény súlyát maradandó módon, a vásárlók által jól láthatóan fel kell tüntetni.

(11) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket, közlekedési útvonalakat árusításra igénybe venni. A piac közlekedőútjait folyamatosan szabadon kell tartani.

(12) Az üzemeltető által elrendezett piaci árusítóasztalokat elvinni, megbontani vagy más módon mozgatni tilos. Az árusítóasztalok elhelyezési rendszerének megváltoztatása nem engedélyezett.

A helyhasználat ideje, díja

4. § (1) A piacon, az üzemeltető alkalmi helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani.

(2) A helyhasználati jog a piacfenntartó által meghatározott árusító hely tekintetében, e rendeletben meghatározott mértékű napi helypénz megfizetése ellenében, a tárgynapon, a piaci árusítás kezdetétől annak befejezéséig tart.

(3) A helypénz megállapítása az áruval elfoglalt terület arányában történik, a helypénzt az üzemeltető megbízottja helyben kiállított számla vagy nyugta alapján szedi be.

(4) A helypénz összege a fedett elárusító térben lévő asztal, különálló fedett elárusító pavilon, valamint felállított sátor esetében bruttó 600 Ft/nap, nem fedett elárusító asztal 300 Ft/nap, földről árusítás 100 Ft/m2.

(5) Az alkalmi helyhasználat megszerzése helypénz megfizetésével történik a piacnapokon. A helyhasználati díj megfizetéséről kiadott nyugtának naptárszerűen tartalmaznia kell az időpontot is. A helyhasználati díj megfizetését igazoló nyugtát az árusítást végző személy a területhasználat megszűnéséig köteles megőrizni, azt az ellenőrzést végző személynek (piacfelügyelő, jegyző által ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal ellátott személy) felhívásra bemutatni. A helyhasználati díj megfizetését igazoló, bármilyen okból elvesztett nyugta, csak újabb helyhasználati díj megfizetésével pótolható.

Záró rendelkezések

5. § (1) Hatályát veszti a 16/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Üzemeltetési szabályzat a nagyhalászi helyi piac működési rendjéről, házirend

I. Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében működő helyi piac működési rendjéről az alábbi Üzemeltetési Szabályzatot alkotja:

1. A szabályzat területi hatálya

A szabályzat területi hatálya Nagyhalász Ibrányi utcán lévő, 883/3 és 887/1 helyrajzi számú ingatlanokon található helyi piac területén folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki.

2. A szabályzat személyi hatálya

A szabályzat személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folyatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.

3. A piac fenntartása és üzemeltetése

A piac fenntartója Nagyhalász Város Önkormányzata, az üzemeltetést jelenleg az önkormányzat saját maga látja el, de e feladat ellátására más szolgáltatót is megbízhat.

4. A piacon árusításra jogosultak meghatározása

A piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő, kistermelő), népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész valamint adószámmal rendelkező magánszemély árusíthat.

5. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység

A piacon a jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru- és termékértékesítés folytatható. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott terméket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint.

6. A helyhasználat

Helyhasználó az, aki a napi helyhasználati díj (helypénz) megfizetésével napi helyhasználati jogot szerez. A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj megfizetésének napjára érvényes.

7. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások

Az üzemeltető ellátja a piac területének tisztán tartását, rendjének biztosítását, az árusító helyek kijelölésével, használatával, a helypénzek beszedésével kapcsolatos feladatokat.

8. Piaci rend

A piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, a jegyző által ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal ellátott személy, a piacfelügyelő végzi. A piacra vonatkozó Házirendet a piacfenntartó határozza meg, melyről közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat.

II. Nagyhalász Város Önkormányzata által fenntartott Nagyhalász Ibrányi utcán lévő, 883/3 és 887/1 helyrajzi számú ingatlanokon kialakított piac Házirendje:

9. A piaci rend megtartása a piacon jelen lévő valamennyi személy kötelessége.

10. A Házirendben foglalt szabályok betartása a helyi piacon jelen lévő valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel terjed ki.

11. A piac ünnepnapok kivételével az év minden napján 6 óra és 15 óra között tart nyitva.

12. A piac üzemeltetésével, az árusító helyek kijelölésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az üzemeltető Önkormányzat látja el. Az üzemeltetéssel a piacfenntartó más szolgáltatót is megbízhat.

13. A piacon csak az üzemeltető alkalmi (napi) helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani.

14. Az alkalmi (napi) helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a helyhasználati díjat készpénzben kell megfizetni, a helyi rendeletben meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helyhasználati díj megfizetésekor számlát vagy nyugtát ad a helyhasználónak.

15. A piacon a napidíjas helyeket, az árusok az érkezés sorrendjében, a piacfelügyelő által meghatározott helyen foglalhatják el.

16. A helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően használhatja.

17. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely elfoglalása előtt az üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultnak bemutatni.

18. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.

19. Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható.

20. A piac területén dohányozni tilos. Dohányozni csak a bejárat előtt az üzemeltető által – a vonatkozó jogszabályok szerint – kijelölt helyen lehet.

21. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.

22. Az üzemeltető a kereskedés rendjét és az értékesítést szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti.

23. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

24. Ha az üzemeltető a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti a kereskedőt/eladót, akkor kitilthatja a piac területéről.

25. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségének a tisztán tartásáról, a tárolóhelyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.

26. Az árus köteles a vásárlók számára is jól látható helyen feltüntetni a nevét, címét, kistermelői (őstermelői) regisztrációs számát.

27. A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.

28. Az a helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a gyalogos közlekedést, illetve kijelölt útvonalak használatát, az üzemeltető felszólítására köteles a kipakolást megszüntetni. Aki a piacon engedély vagy helypénz megfizetése nélkül foglal el árusítóhelyet és azt az üzemeltető felszólítására sem hagyja el, a piacról legfeljebb három hónapra kitiltható. Jelen Házirend Nagyhalász Város Önkormányzata által fenntartott piac működési rendjét meghatározó Üzemeltetési Szabályzat hatályba lépésének napjától érvényes.