Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2016. 01. 01

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Hatály

1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mór város illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre idegenforgalmi adót vezet be.

2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Mór város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. Az adó alapja és mértéke

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350,- Ft.

3. Adókedvezmény

5. § A Htv. 31. §-ban meghatározottakon kívül a képviselő-testület adókedvezményt, adómentességet nem állapít meg.

4. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás

6. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

(2) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, a Htv. 31. § a.) pontja szerinti adómentesség esetén annak megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

 (3) Az adóbeszedésre kötelezettnek a Htv. 31. § a.) pontja szerinti adómentesség kivételével az adómentességre jogosító tartózkodásról az 1. mellékletnek megfelelő adattartalmú nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a nyilatkozat mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 16/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 55/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelethezNyilatkozat az idegenforgalmi adó alóli adómentesség jogcíméről1.)       Szálláshely megnevezése: …………………………………………………………..

2.)       Vendég neve: ………………………………………………………………………….

3.)       Születési helye, ideje: ………………………………………………………………...

4.)       Állandó lakóhely címe: ………………………………………………………………..

5.)       Útlevél/személyi igazolvány száma: ……………………………………….………

6/a.)    Érkezés napja: ……..……………       6/b.) Távozás napja: ………………………

7.)       Eltöltött adómentes vendégéjszakák száma: ………………………………………

8.)       Adómentes tartózkodás jogcíme a Htv. 31. §-a alapján:*

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adó alóli adómentességem a fenti jogcímen fennáll.Mór, ...............................................


                                                                                               ..............................................

                                                                                                       vendég aláírása

                                                                                                                 


*  Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a nyilatkozat mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását az adómentesség feltételéről, ennek hiányában az adót meg kell fizetni!