Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 14 - 2022. 06. 15

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.14.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 4/2015(IV.7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 14-én lép hatályba, és 2022. június 16-án hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet