Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 14 - 2022. 06. 14

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2015. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.14.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró;

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 4/2015(IV.7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 14-én lép hatályba, és 2022. június 16-án hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet