Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 05. 14

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


Erdőkövesd Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszegét                                 628 158 587 Ft -ban

Kiadási főösszegét                                  628 158 587 Ft-ban

18 516 719 Ft halmozódással (finanszírozási bevétellel és kiadással) állapítja meg.

2.§.


(1) Bevételek forrásonként:

Intézményi működési bevétel:                                    2 152 706 Ft

Sajátos működési bevétel:                                          7 760 586 Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása:              48 454 967 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz:                            464 481 382 Ft

Felhalmozási bevételek:                                            47 421 423 Ft

Finanszírozási bevételek                                            39 299 994 Ft


(2) Az Önkormányzat kiadásai:


Önkormányzatok működési kiadásai:307 015 173 Ft


Személyi jellegű kiadások:83 927 907 Ft


Munkaadókat terhelő járulékok:5 497 767 Ft


Dologi jellegű kiadások: 43 348 130 Ft


Ellátottak pénzbeli juttatásai:3 530 432 Ft


Működési célú átadott pe.:9 539 185 Ft


Felhalmozási kiadások: 30 776 131 Ft


Elvonások, befizetése0 Ft


Finanszírozási kiadások: 30 776 131  Ft3.§.

Az Önkormányzat 2. §-ban meghatározott bevételeit és kiadásait, óvodai adatokkal együtt kimutatott pénzforgalmi mérlegét jogcímenként az 1. számú melléklet tartalmazza.


4.§.

Az Önkormányzat 2018 évi részletes kiadási és bevételi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet tartalmazza.


5.§.

Az Önkormányzat létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a közfoglalkoztatottak létszámára a támogatási szerződés keretszáma az irányadó.


6. §.

(1) Az Önkormányzat 2018 évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. §. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst.. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán szükséges belső előirányzat-átcsoportosításokról saját hatáskörben rendelkezzen.


7. §.


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos ellátásért a jegyző a felelős.


8. §.A választott főállású polgármester juttatásait a következők szerint határozza meg:

Cafeteria juttatása bruttó éves 200 000 Ft;

Számlavezetéssel kapcsolatos költségtérítése 12 000 Ft;

Költségtérítését 59 830 Ft/hó.


9.§.


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartósan szabad pénzeszközt az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél pénzintézeti lekötést kezdeményezzen és a képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésére.

(3) A képviselő-testület meghatározza, hogy a likviditási helyzet javítására a pénzintézettől való működési likviditási hitel felvételét csak a képviselő-testületi döntés alapján lehet eszközölni, a hitel felvétellel, a hitelbiztosíték kijelölésével kapcsolatos mindennemű hatáskört a képviselő-testület gyakorol.

 (5) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(6) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a képviselő testület szociális juttatások keretének a terhére számolja el.10. §.Záró rendelkezések


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek