Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2010.(XII.9.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 26 - 2016. 08. 26


Farád Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, következőket rendeli el:

  1. § A helyi építési szabályzatról szóló 10/2010.(XII.9.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ A rendelet

  1. az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I., (továbbiakban: SZ-J1 terv című, Rp.I.149-5
  2. az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II., (továbbiakban: SZ-J2 terv) című, Rp.I.149-8 munkaszámú tervlapokkal, mint mellékletekkel, valamint
  3. a helyi védelemmel érintett területek felsorolását tartalmazó 3. sz. melléklettel együtt alkalmazandó.”


2.§ (1) A rendelet 43.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A KB1 övezet előírásai

a) Építési hely határa:                                     a telekhatároktól mért 10,0m

b) Megengedett legnagyobb építménymagasság:

4,5m, a megengedett legnagyobb beépítettség 10%-ának mértékéig terjedő területnagyságban a műtárgyak építménymagassága 15m lehet.

c) Megengedett legnagyobb beépítettség:       2%.

d) Egyéb:                                                        1. Utóhasznosítás: sporthorgászati, üdülési célú vízfelület.

Az utóhasznosítás során a vízfelületen kívüli területek legalább 50%-án, őshonos növényfajok felhasználásával, ligetes kialakítású, három szintes fásítást kell létrehozni.

2. Az övezetet vasútvonal 50m széles védősávja érinti.

3. Az övezetben régészeti lelőhely található.”

3.§  E rendelet hatályba lépésével a rendeletnek az SZ-J2 jelű, Rp.I.149-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv II. című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező SZ-J2/M jelű, Rp.I.149-8 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv II. című terven módosítással érintett területként lehatárolt területre vonatkozó szabályozást át kell vezetni, egyúttal ezen melléklet munkaszáma Rp.I.149-8-ra változik.

4.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Szalai Zoltán                                            Pálfi Zoltánné

            polgármester                                                   jegyző 

Mellékletek