Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2020. 10. 01

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


(1) A képviselő-testület a 2020. január 01. napja és 2020. június 30. napja között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét

78.384.653 Ft-tal

Költségvetési kiadását

94.385.185 Ft-tal

Finanszírozási bevételét

16.000.532 Ft-tal

Finanszírozási kiadását

                0 Ft-tal


módosítja, és a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét


1.424.106.884 Ft

Költségvetési bevétellel

1.809.181.292 Ft

Költségvetési kiadással

385.074.408 Ft

264.577.264 Ft

120.497.144 Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből működési (hiány)

             felhalmozási (hiány)


414.201.380 Ft

Finanszírozási  bevétellel

29.126.972 Ft

Finanszírozási  kiadással

385.074.408 Ft


Finanszírozási  egyenleggel       


1.838.308.264 Ft-ban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése


(1)   A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4)   A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3.melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(6)   A testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, továbbá a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.-6.7., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

(8)   Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 7.000.000 Ft általános, 3.000.000 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

3. §


A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

4. §


Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.