Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 01 - 2018. 08. 02

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 132. §-a (4) bekezdésének a) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8a. pontja és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a (7) bekezdésének meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Az Ör 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


Eseti települési támogatás

(1) Eseti települési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak személynek, aki vagy aki önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.

a) Eseti támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

  1. a támogatást egy naptári évben egy alkalommal, kivételesen krízis helyzetre való tekintettel két alkalommal lehet megállapítani
  2. kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell an támogatásra való rászorultságát.
  3. A támogatás összege 3.000,-Ft-tól  20.000,-Ft-ig terjedhet.
  4. A támogatás természetbeni juttatás (téli tüzelő) formájában is folyósítható

(2) eseti települési támogatás állapítható meg téli fűtési költségek támogatására azon személyek részére, akik nem részesülnek szociális célú tüzifa támogatásban.

a)  a támogatás évi egy alkalommal október 15 és december 31. közötti időszakban állapítható meg.

b)  a támogatás összege maximum 20.000,-FtZárórendelkezésE rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba