Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 25

Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, és a 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestületének a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

“Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, és a 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

“A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartásában működő Közösségi Színtérre (Kultúrház), valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Helyre (Községháza)

b) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetekre, természetes személyekre,

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.”


3. §

A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

“Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak feladatellátási módjai

3. §

1. Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat.

2. Biztosítja az éves szolgáltatási terv szerinti közösségi tevékenységekhez szükséges helyszínt, infrastruktúrát, dologi eszközöket, illetve a működéshez megfelelő végzettségű szakembert alkalmaz. 

3. A helyi közösség életének fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez.

4. Támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat.

5. A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programoknak, tevékenységeknek, szolgáltatásoknak biztosít helyet.

6. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat szervez.

7. A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez.

8. Lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésében részt vesz.

9. Kapcsolat kiépítése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel.

10. Nemzeti, önkormányzati és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.”


4. §

A R. 4. §-ának címe az alábbiak szerint módosul

“A közművelődési feladatok ellátásának helyei, forrásai”


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.