Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 26 - 2020. 02. 26

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §


A 2019. január 01. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


1.229.227.212 Ft-tal


Költségvetési kiadását


1.794.262.037 Ft-tal


Költségvetési hiánnyal


565.034.825 Ft-tal

-ebből működési hiány

237.698.211 Ft

           felhalmozási hiány

327.336.614 Ft

módosítja és az önkormányzat 2019. évi


módosított költségvetési bevételét

 1.718.313.659 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

 2.321.266.991 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

    602.953.332 Ft-ban

    222.623.084 Ft

    380.330.248 Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése


(1)       Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3)       A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a 4. melléklet részletezi.

(6)       Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1.-5.7.3. mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.

3.§

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

4.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5.§

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba., de rendelkezéseit 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mellékletek