Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 27

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Erdőkövesd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                    93.052.695 Ft

 kiadási főösszege:                                                                   214.947.037 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                                 121.894.342 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradvány összege:                                 114.148.761 Ft

ebből: - működési célú pénzmaradvány:                              5.289.326 Ft

                      - felhalmozási célú pénzmaradvány:                      108.859.435 Ft

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                       7.745.581 Ft


2. §

A 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési bevétel                                                                          2.480.000 Ft

Sajátos működési bevétel                                                              8.150.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                                      54.478.895 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                2.413.000 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel                 13.281.055 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                            114.148.761 Ft

Intézményfinanszírozás (technikai)                                                19.995.326 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                    67.381.102 Ft

      ezen belül: személyi juttatások                  39.193.715 Ft

                         munkaadókat terh. jár.             5.894.319 Ft

                         dologi jell. kiadások               22.299.068 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                          15.784.174 Ft

     ezen belül:  működési célú                         15.346.491 Ft

 felhalmozási célú                                   437.683 Ft

Felhalmozási kiadások                                  111.780.435 Ft

Felhalmozási tartalék                                                    0 Ft

Intézményfinanszírozás (technikai)                   19.995.326 Ft

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.


5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.


6. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. melléklete határozza meg.


7. §

Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 6. melléklet tartalmazza.


8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(4) 2020. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. §

2020. évben Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.


Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 9. § (1) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.