Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről

Hatályos: 2022. 07. 01

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (V.17.) önkormányzati rendelete

a strandok rendjéről

2022.07.01.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya

a) a strandok tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

aa) Balatonmáriafürdő 209/2, 209/3, 209/15 hrsz-ú (8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 9. ) Központi Fizető strand,

ab) Balatonmáriafürdői 500/11 hrsz-ú Hajóállomási szabad strand,

ac) Balatonmáriafürdő 1175/3 hrsz-ú Hullám utcai szabad strand területére,

ad)1 Balatonmáriafürdő 1602/3, 1612 hrsz-ú Bárdos szabad strand,

ae) Balatonmáriafürdő 1594/4 hrsz-ú Őrház utcai szabad strand,

b) vízre jutási helyek tekintetében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában levő

ba) Balatonmáriafürdő 1596/3 hrsz-ú Polgár utcai,

bb) Balatonmáriafürdő 02/3 hrsz-ú Szabadság utcai,

bc) Balatonmáriafürdő 1593/4 hrsz-ú Őz utcai területre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre, a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.

(3) A rendelet alkalmazásában

a) előszezon: május 15-31.

b) utószezon: szeptember 1-15.

c) üdülési szezon: június 1-augusztus 31.

d) gyermek: 18. életévét be nem töltött személy

e) strand: az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában felsoroltak,

f) mozgásszervi fogyatékos: a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet1.§ (5) bekezdése szerinti személy.

2. A központi fizető strand, szabad strandok, vízre jutási helyek nyitva tartása

2. § (1) A fizető strand elő- és utószezonban 8 órától 20 óráig, üdülési szezonban 18 órától 20 óráig szabad strandként üzemel, a szolgáltatások igénybevételének lehetősége és díjfizetés nélkül.

(2) A fizető strand üdülési szezonban 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe.

(3) Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart.

(4) A nyitvatartási időben a vendégek a fizető strand bármelyik pénztárral ellátott hivatalos bejáratát vehetik igénybe. Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek átjárója, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára. A nem hivatalos bejáratok igénybevételének megakadályozásáért az egység tulajdonosa, üzemeltetője felelős.

(5) Nyitvatartási idő után, a fizető és szabad strandokat a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe.

(6) Az 1. §. ab)-ae) pontjában felsorolt szabad strandok és az 1. § b. pontjában felsorolt vízrejutási helyek május 15-től szeptember 15-ig 9-18 óra között tartanak nyitva.

(7) A nyitvatartási idő alatt az üzemeltető a strand működési feltételeit a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja.

3.2 A strandok szolgáltatási díjai

3. § (1)3 A Központi Fizető strand belépő díjait, valamint a strandok szolgáltatási díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A szolgáltatások díjairól az önkormányzat internetes honlapján, a strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésévet tájékoztatja az igénybevevőket.

(3) Az árjegyzéket magyar, német, angol nyelven is közzé kell tenni.

(4) A belépéskor megváltott belépőjegyet, bérletet, egyéb belépésre jogosító igazolványt a strandon tartózkodó személy köteles megőrizni, az önkormányzat megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljából felmutatni.

(5)4 Amennyiben a Központi Fizető strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.

(6) A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek érvényessége nem hosszabbítható, vissza nem válthatók.

4. A központi fizető strand díjainál igénybe vehető kedvezmények

4. § (1) Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr településeken székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállásadó vállalkozás vagy magánszemély, aki tárgyév július 15-ig vásárol gyermek-, felnőtt-, családi szezonbérletet, az

a) 5 db esetén 10 %

b) 20 db esetén 20 %

c) 40 db esetén 50 % kedvezményre jogosult.

(2) Napi jegy megváltása esetén 30 fő feletti szervezett csoport a mindenkor fizetendő díjból 30 % kedvezményre jogosult.

(3) A gyermekjegy a 6 év felett, de 18. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik.

(4) A családi bérlet azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik.

(5) A balatonmáriafürdői állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek a fizető strandot díjazás nélkül – személyazonosságuk igazolásával – vehetik igénybe.

(6) A szezonbérlet árából 60 % kedvezményre jogosult a Balatonmáriafürdőn állandó vagy üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos és állandó lakos, akiknek a helyi adókról szóló rendelet alapján az Önkormányzat felé nem áll fenn adótartozása.

(7) A kedvezményes szezonbérlet kiváltására az az ingatlan tulajdonos és/vagy állandó lakos jogosult, aki személyazonosságát fényképes igazolvány, lakcímkártya felmutatásával, és az önkormányzat adóhatósága által a tartozásmentességről szóló igazolást benyújtja.

(8)5

(9)6 A strand üzemeltetője jogosult turisztikai szolgáltatókkal, szálláshely kiadókkal egyedi együttműködési megállapodást kötni, melynek keretében a mindenkori szolgáltatási díjakból kedvezményeket nyújthat.

5. § (1) A központi fizető strandot ingyenesen veheti igénybe:

a) 6 éven aluli gyermek,

b) 80 év feletti személy,

c) Balatonmáriafürdőn állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek – 18 éves korig,

d) mozgásszervi fogyatékos személy,

e) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozó,

f) az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából,

g) az önkormányzat által támogatott civil szervezetek tekintetében szervezetenként 4 fő.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - utólagos tájékoztatással - kivételes esetekben napi „Látogatói belépő”-t biztosítson, az önkormányzat vendégei számára.

(3) A látogatói belépő a kiállítás napján érvényes, és névre szól.

4/A. A strandok működtetése, használatuk szabályai

6. § (1) A strandok általános felügyeletét Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el, működtetéséért az önkormányzat műszaki menedzsere a felelős.

(2) A strandok üzemeltetési és fenntartási feladatait Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata látja el.

(3) A fizető strand strandpénztárának működtetését Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata végzi pénztáros és jegyellenőr alkalmazásával.

(4) A strandok területén kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak a Képviselő-testület hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.

(5) A strand területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az üzlet, a kerthelyiség 3 méteres körzetének takarításáról és rendben tartásáról. A keletkezett hulladék elszállítására kötelesek hulladékszállításra jogosult szolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötni.

7. § (1) A strandok területén, épületein reklám céljára plakát, hirdetmény elhelyezése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges a közterületi reklámtáblákra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti díj megfizetésével.

(2) A fizető strandon üzemelő hangosbemondó a fürdővendégek által - díjazás nélkül - csak rendkívüli körülmény, esemény miatt vehető igénybe, egyéb esetben vagy reklám céljára az 1. melléklet szerinti díjat kell fizetni. Rendkívüli körülmény, esemény: különösen eltűnt személy keresése, rendőrségi felhívás, jelzés, terület kiürítésére felhívás.

(3) A hangosbemondón reklámszöveget 13-15 óra közötti időn kívül, óránként legfeljebb 10 perces időtartamban lehet közölni.

(4) A vízi mentőszolgálat és az elsősegélynyújtó hely szolgálati idejének meg kell egyeznie a strand nyitva tartási idejével.

(5)7 A Központi strandra és a szabad strandokra vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A vízre jutási helyekre vonatkozó fürdőhelyi rendtartást a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti strandok működéséről az üzemeltető strandüzemeltetési naplót (strandnaplót) köteles vezetni, melybe köteles bejegyezni a fürdőhelyen történt rendkívüli eseményeket (baleset, káresemény, környezetszennyezés, stb.) és észlelt balesetveszélyt, a tett intézkedéseket.

8. § (1) A strandok vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(2) A parkolók őrzését az Önkormányzat nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és azokban hagyott értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

(3) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.

(4) A strandok területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni, kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5) Az a személy, aki a strandfürdők berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.

(6) A strand területére bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni, a Balatonban fürdetni tilos.

(7) A strand területére bármilyen gépjárművet bevinni, azokat használni – az üzemelési időn kívül is – tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket. A kerékpárt kizárólag a fizetőstrand területén elhelyezett kerékpártárolóig lehet bevinni és elhelyezni.

(8) A strand területén tartózkodó személy köteles e rendeletben szabályozottakat betartani. Aki a jogszabályokat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről el lehet távolítani, és e célra rendőri segítség is igénybe vehető.

9. § Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

a) A strandok szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, és folyamatos, problémamentes üzemelés, működtetés biztosítása.

b) A szezon, a strandnyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása, ellenőrzéskor a felvett jegyzőkönyv bemutatása az illetékes hatóságok felé.

c) A strandüzemeltetési jogszabályoknak megfelelő üzemelés biztosítása.

d) Nyitás előtti területbejáráson való részvétel, az azon feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése.

e) A strandok szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése.

f) Az üzemeltetési szerződésben előirt munkák, napi feladatok elvégzése,

g) A fizető strandon, a pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövök, mentőfelszerelés, elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása.

h) Strandüzemeltetési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása.

i) Fürdőhelyi rendtartás magyar, német, angol, nyelven történő jól látható helyen való közzététele.

j) A tulajdonos képviseletében eljáró műszaki menedzser által előirt feladatok határidőre történő elvégzése.

k) A strandi bejárati kapuk zárása, kerítések állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés a rendtartás betartatásában.

l) A rendeltetés szerinti üzemelést zavaró események műszaki menedzser felé történő azonnali jelentése.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a községi strandok és vízre jutási helyek szabályairól szóló 14/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet az Európai Közösség jogszabályaival összeegyeztethető, azokkal összhangban készült szabályozást tartalmaz.

1. melléklet8

A STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Belépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

1.

Napi jegy
napi többszöri belépésre jogosít

1 000 Ft

700 Ft

2 900 Ft

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

2.

Heti bérlet

5 000 Ft

3 500 Ft

14 500 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

3.

Havi bérlet

15 000 Ft

10 500 Ft

35 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

4.

Szezon bérlet

30 000 Ft

21 000 Ft

63 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

5.

Értékmegőrző

400 Ft/nap + 1000 Ft kaució

6.

Csomagmegőrző

500 Ft/nap + 1000 Ft kaució

7.

Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

4 000 Ft

8.

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

2000 Ft/perc

9.

Mozgáskorlátozott beemelő készülék használata

Kulcs és távirányító 5000 Ft kaució ellenében a pénztár nyitvatartási idejében igénybe vehető

10.

Műfüves labdarúgó pálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

11.

Multifunkciós sportpálya használata
-világítás nélkül
-világítással


3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra

12.

Csónak használata


10 000 Ft/fél nap
20 000 Ft/nap
10 napos bérlet: 120 000 Ft

13.

Kajak használata

1 800 Ft/óra
15 000 Ft/nap

14.

SUP használata

2 000 Ft/óra
6 000 Ft/4 óra

15.

Strandi horgászhely
vizesblokk használattal

3 500 Ft/nap

2. melléklet9

Központi Fizető strand és szabad strandokra vonatkozó
FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

1. Strand nyitvatartási ideje: Május 15-től - Szeptember 15-ig naponta 8-18 óráig.

2. A strand vízmélysége: 0,1 m-től - 1,2 m-ig.

3. Szolgáltatásaink:

3.1. Férfi- női illemhelyek, melyek térítésmentesen vehetők igénybe, a vendégek kötelesek annak épségét, tisztaságát óvni, azt rendeltetésszerűen használni.

3.2. A kézmosók a higiéniás követelményeket szolgálják, azokat mosakodásra, vízkivételre használni tilos!

3.3. A strand területén az öltözőfülkék díjmentesen használhatók.

3.4. A strand vendégei kéréseikkel, problémáikkal a strandgondnokot keressék!

4. FÜRDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

4.1. 6 éven aluli és úszni nem tudó 14 év alatti gyerekek csak szülői illetve egyéb felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek!

4.2. Fürdőzők és úszóeszközöket használók kötelesek ügyelni egymás testi épségére, azt nem veszélyeztethetik!

4.3. A viharjelzést és annak kötelezettségeit mindenki köteles figyelembe venni, és betartani!

4.4. Éjszakai fürdőzés tilos!

4.5. A fürdőhely határain kívül fürdeni tilos!

4.6. A vendégek a tó vizét a kiépített lejárókon keresztül közelíthetik meg.

5. KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS

5.1. Gépjárművel és kerékpárral a strand területére behajtani tilos!

5.2. Ellátó és üzemeltető járműveknek a nyitvatartási időn kívül külön engedéllyel lehet behajtani.

5.3. Élőállatot a strand területére bevinni tilos!

5.4. A strand területén a vízi járművek közlekedése, illetve horgonyzása tilos!

6. EGYÉB TILTÁSOK, RENDELKEZÉSEK:

6.1. Horgászni a strand területén május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6.2. Tüzet gyújtani tilos!

6.3. Stéget, kikötőkarókat a strand területén elhelyezni tilos!

6.4. A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják!

6.5. A strand területén sátrat verni, illetve kempingezni május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6.6. A strand építményeiben, eszközeiben és a zöld területekben okozott kárért a károkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik, minősített esetben szabálysértési eljárás indítható ellene.

6.7. A hulladékokat kérjük a kihelyezett gyűjtőtárolókba dobni, óvjuk a strand tisztaságát és rendjét!

3. melléklet10

Vízre jutási helyekre vonatkozó
FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

1. Horgászni a strand területén május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

2. Tüzet gyújtani tilos!

3. Élő állatot a strand területére bevinni tilos!

4. A strand területén a vízi járművek közlekedése, illetve horgonyzása tilos!

5. A strand területén sátrat verni, illetve kempingezni május 15-től - szeptember 15-ig szigorúan tilos!

6. Stéget, kikötőkarókat a strand területén elhelyezni tilos!

7. A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják, szülői felügyelet mellett!”

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. alcím címe a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (8) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (9) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

7

A 7. § (5) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. mellékletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 3. mellékletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.