Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

A településnév használatának szabályozásáról

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Encs nevet, illetve Encs város megjelölést vagy ezek toldalékos használatát bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésébe, cég elnevezésébe, üzleti nyomtatványaira, árubélyegre, termék megjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, sajtótermék címfeliratába és rendezvényei címébe,illetve tevékenysége során, vagy működése körében – a (3) bekezdés szerinti kivételellel - csak előzetes engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.

(2) A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az akár szóösszetételként, akár kötőjellel vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.

(3) Nem engedélyköteles

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,

b) a költségvetési szervek névhasználata,

c) Encs Város Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulás névhasználata,

d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata,

e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata,

f) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat,

g) az egyházi jogi személyek névhasználata,

h) megyei vagy országos szervezetek, intézmények encsi illetékességgel rendelkező helyi szerveinek névhasználata.

2. §

(1) A város nevének használatával kapcsolatos ügyekben Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete jár el.

(2) A kérelmet az általános tételű közigazgatási eljárási illeték lerovásával a Polgármesteri Hivatal Titkársági Irodájára kell előterjeszteni.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét és telephelyét, a tevékenységi körét,

b) a városnév használatának célját, indokát és módját,

c) a használat időpontját, időtartamát,

d) a használatért felelős személy nevét

e) a dísz-vagy emléktárgy,jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév

f) a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervét, amennyiben annak megnevezését érintené a névhasználat.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, mely Encs város tekintélyét nem sértheti.

3. §

(1) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége, az áru minősége, jellege indokolttá teszi-e a városnév használatát. Az elnevezés, a cég tevékenysége, a védjegy, szabadalom, áru, jogosítvány vagy sajtótermék a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására alkalmas-e. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(2) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy lakó-vagy tartózkodási helye,nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Encs város közigazgatási területén található, ennek hiányában tevékenyége, működése Encshez kötődik.

(3) A névhasználat díjmentes.

(4) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni,amennyiben

a) a tervezett névhasználat célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek, illetve bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné vagy egyéb ok miatt méltatlan lenne

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.

4. §

(1) A névhasználat

a) a kérelmező működési idejének időtartamára,

b) tevékenység folytatásának időtartamára,

c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

d) egy alkalomra,

e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy

f) határozatlan időre

engedélyezhető.

(2) A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a településnevet.

(3) A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja át. 

(4) A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a felhasználásra jogosított megnevezését, címét,

b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,

c) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

d) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

e) a felhasználással kapcsolatos egyéb feltételeket.

5. §

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy azok az okok az engedély kiadását követően következnek be, amelyek miatt a az engedély kiadása egyébként megtagadható lenne.

6. §

(1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Titkársági Irodája nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartáshoz fel kell tüntetni különösen:

a. a testületi döntés számát, a határozat keltét,

b) az engedély jogosultjának nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),

c) a képviselő nevét és székhelyét,

d) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,

e) az engedély érvényességének időtartamát.”

7. §

(1) A névhasználatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti.

(2) Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton –igényérvényesítéssel fellépni.

8. §

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.