Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

A víziközművekre rácsatlakozás szabályairól

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatköre alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Encs város közigazgatási területén megvalósult önkormányzati tulajdonú csatornahálózatra való rácsatlakozásra terjed ki.

2. §

(1) A víziközmű csatornahálózatra a víziközmű társulásban részt vevő ingatlantulajdonos, vagy használó csak a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozni kívánó a vállalt hozzájárulás összegét a lakáskassza szerződés alapján megfizette.

(3) Amennyiben a befizetés a rácsatlakozni kívánó esetében nem teljesült az önkormányzat lehetőséget biztosít a vállalt hozzájárulás összegének közvetlen megfizetésére.

(4) Amennyiben a rácsatlakozó fizetési kötelezettségét nem teljesíti és magatartása alapján a teljesítés tőle nem is várható el, a hozzájárulás adók módjára behajtható, illetve az ingatlanra terhelhető.

3. §

(1) A csatornahálózatra a víziközmű társulásban bármely okból részt nem vett ingatlan tulajdonos, vagy használó a közműre csak a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozó vállalja a közműtársulásban résztvevők érdekeltségi egységenkénti érdekeltségi hozzájárulásával egyező 60.000,- Ft összeg megfizetését az önkormányzat, mint a víziközmű társulás jogutódja számára.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a víziközművekre rácsatlakozás szabályairól szóló 12/2006. (VI.20.) önkormányzati rendelet.