Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város és térsége fejlesztésére, gazdasági életének fellendítése, külfölddel való megismertetése érdekében viszonossági alapon más országok települési önkormányzataival szoros kapcsolat, jó együttműködés kialakítására törekszik. Ebből kiindulva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Encs város képviseletében nemzetközi kapcsolatot az önkormányzat Képviselő-testülete és annak jóváhagyásával az önkormányzati intézmények tarthatnak fenn.

(2) Az önkormányzati intézmények a nemzetközi kapcsolataikat az éves költségvetésében meghatározott keretek között, az intézmény tevékenységével összefüggésben, együttműködési megállapodásban kötelesek rendezi és erről a Képviselő-testületet jóváhagyás céljából tájékoztatni.

2. §

A konkrét önkormányzati kapcsolatok és együttműködés elveit, területeit és formáit önkormányzati együttműködési megállapodásban (továbbiakban: együttműködési megállapodásban) kell rögzíteni.

3. §

(1) Az együttműködési megállapodást a települések önkormányzatainak képviseletére jogosult tisztségviselők írják alá, és az önkormányzati testület jóváhagyásával válik hatályossá.

(2) Az együttműködési megállapodás jóváhagyásához minősített többség szükséges.

4. §

(1) Az együttműködési megállapodásban foglaltak érvényesülését a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület szükség szerint, de ciklusonként legalább egy alkalommal értékeli.

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője az általa fenntartott nemzetközi kapcsolatokról évente tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

5. §

Az együttműködési megállapodás felmondása az abban rögzített módon, formában és feltételekkel történik.

6. §

A kapcsolattartás főbb formái:

a) levelezés az együttműködési megállapodásban foglaltakat érintő főbb kérdésekben;

b) telefonon időpontok, lényegi kérdések egyeztetése;

c) tapasztalatcsere céljából delegációk küldése és fogadása;

d) tanulmányutak;

e) kiállítások, bemutatkozó rendezvények cseréje;

f) közös pályázatok benyújtása, együttműködés uniós források lehívása érdekében.

7. §

Delegációk küldésére, illetve fogadására, tanulmányutak, kiállítások és bemutatkozó rendezvények szervezésére az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a polgármester döntése alapján, pályázatok benyújtására, uniós források lehívására a testület döntésével kerülhet sor.

8. §

A delegációk létszámáról és összetételéről, a tanulmányútra jogosítottak személyéről, a kiállítások és bemutatkozó rendezvények témájáról a polgármester dönt.

9. §

(1) A delegáció tagjait és vezetőjét a polgármester jelöli ki.

(2) A delegáció tagjait és vezetőjét a polgármester, a helyi képviselők, intézményvezetők, a testület által arra méltónak ítélt köztisztviselők, a város társadalmi, gazdasági, kulturális életének reprezentánsai, a "PRO URBE ENCS" kitüntetettjei, "ENCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címben részesítettek köréből kell kiválasztani!

10. §

(1) A nemzetközi kapcsolatok költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében e célra elkülönítetten kell szerepeltetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint rendelkezésre álló összegek felhasználásáról a polgármester az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló részeként tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. §

A nemzetközi kapcsolatok szervezésével, bonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

12. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szabályozásáról szóló 5/1991. (III.25.) önkormányzati rendelet.