Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 26 - 2018. 05. 27

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


  1. Az Ör 1.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

Erdőkövesd Községi Önkormányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint állapítja


Bevételi főösszegét                                                         133 303 966 Ft-ban,


Kiadási főösszegét                                                          133 303 966 Ft-ban


határozza meg.

2.§.

Az Ör 2.§-a helyébe a következő lép:


Az Önkormányzat bevétele forrásonként:


a) Intézményi működési bevétel                                                            3 894 488 Ft

b) Sajátos működési bevétel                                                                   6 074 861Ft

c) Önkormányzatok költségvetési támogatása                                      51 307 686Ft

d) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel                   13 934 584 Ft

e) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                                  25 711 619 Ft

f) Költségvetési maradvány                                                                   32 380 728 Ft

Az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat működési kiadása                                                       70 901 740 Ft

Személyi jellegű kiadások                                                           33 760 130 Ft

Munka adókat terhelő járulékok                                                    6 496 970 Ft

Dologi jellegű kiadások                                                               30 644 640 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          5 068 674 Ft

Pénzeszköz átadása (működési célú)                                             9 286 801 Ft

b)         Felhalmozási kiadások                                                                 15 460 365 Ft

Tartalék                                                                                         31 152 481 Ft

Finanszírozási kiadások                                                                  1 433 905 Ft


  1. §


Az Ör. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.  

  1. §

Hatályon kívül helyezi az Ör. 4. §-át 

  1. §

Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.  

  1. §

Hatályon kívül helyezi az Ör. 6. §-át  és 7. §-át


Záró rendelkezés

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


Mellékletek