Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (VI.20.) önkormányzati rendelete

a víziközművekre rácsatlakozás szabályairól

Hatályos: 2006. 06. 20 - 2017. 11. 20

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánerős közműtársulásban megvalósult csatornahálózatra való rácsatlakozás szabályainak megállapítására a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet az Encs város közigazgatási területén megvalósult önkormányzati tulajdonú csatornahálózatra való rácsatlakozásra terjed ki.

2. §

(1) A csatornahálózatra a társulásban részt vevő ingatlan tulajdonos, vagy használó a közműre csak a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozni kívánó a vállalt hozzájárulás összegét a lakáskassza szerződés alapján rendszeresen és időarányosan megfizette, magatartása alapján tőle a fizetési kötelezettség teljesítése várható.

(3) Amennyiben az időarányos befizetés a rácsatlakozni kívánó esetében nem teljesült az önkormányzat lehetőséget biztosít a vállalt hozzájárulás időarányos összegének közvetlen megfizetésére.

(4) Amennyiben a rácsatlakozó utóbb fizetési kötelezettségét nem teljesíti és magatartása alapján a teljesítés tőle nem is várható el, a hozzájárulás hátralévő összegének egyösszegű megfizetése esedékessé válik, illetve a lakáskassza szerződés megszűnése esetén adók módjára behajtható, illetve az ingatlanra terhelhető.

3. §

(1) A csatornahálózatra a társulásban bármely okból részt nem vett ingatlan tulajdonos, vagy használó a közműre csak a polgármester hozzájárulásával köthet rá.

(2) A hozzájárulás feltétele, hogy a rácsatlakozó vállalja a közműtársulásban résztvevők érdekeltségi egységenkénti érdekeltségi hozzájárulásával egyező 60.000,- Ft összeg megfizetését az önkormányzat által nyitott víziközmű alszámlára az alábbiak szerint:

a.) annak, aki a hozzájárulás kérés havában kíván a hálózatra rácsatlakozni, annak a társulat megalakulása (2004.02.) havától a hozzájárulás kérés havával bezáródó időtartamra – a hozzájárulás megadáshoz igazolva- havonta 1.000,- Ft alapulvételével számított összeget egy összegben, az e fölötti részt pedig 60.000,- Ft-ig havi 1.000,- Ft-jával kell megfizetnie. A megfizetést készpénz átutalási megbízáson kell teljesíteni.

b.) annak, akinek rácsatlakozási szándéka 2006.12.31-ig nincs, de a törlesztést el kívánja kezdeni, a társulat megalakulás havától (2004.02.) 2006.12. hóval bezáródó időtartamra havonta 1.000,- Ft alapulvételével számított összeget havi egyenlő részletekben 2006.12.31-ig kell megfizetnie, az e fölötti részt pedig 60.000,- Ft-ig havi 1.000,- Ft-jával kell megfizetnie a rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízáson.

4. §

A hozzájárulásról és az 5. § szerinti fizetési kötelezettség megállapítására a polgármester az ingatlan tulajdonosával, használójával megállapodást köt.

5. §

A rácsatlakozási díj összegét és a fizetési feltételeket a képviselő-testület évente felülvizsgálja.

6. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.