Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

A városi címer és zászló használatáról

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2019. 07. 09

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

Encs város címere

1. §

Encs város címere: csücsköstalpú pajzs, vörös mezejében ezüst pólya. A felső vörös mezőben három arany búzakalász, az alsó vörös mezőben tornyos, ezüst színű vár lebeg. A pajzsot kiterjesztett szárnyú koronás sas ékesíti. Jelvényként használható a címerpajzs sas nélkül is.

Címerhasználat

2. §

(1) A város címere a rendeletben szabályozott módon, kizárólag a városra utaló jelképként és díszítő elemként használható fel.

(2) A város címere alkalmazható:

a) a Képviselő-testület meghívóin

b) a Képviselő-testület, a munkabizottságok felhívásain, programjain, tervein, más szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken

c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra utaló emléktárgyakon

d) a Képviselő-testület által kialakított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és emlékérmeken

e) ünnepségeken, rendezvényeken

f) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában

g) a Képviselő-testület megbízásából eredő levelezések során használt levélpapíron, borítékon

h) a Képviselő-testület által alapított jogi személyek emblémájaként

i) a város kultúrális és sporteseményeinek emléklapjain, jelvényein, érmein.

(3) A városi címer az  önkormányzati szervek,intézmények által a (2) bekezdésben megjelölt célra külön engedély nélkül használható.

3. §

(1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad átmásolni.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa) jelentkezzék.

(3) A nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

4. §

(1) A városi címernek a 2. § (2) bekezdés c), e), f), h), i) pontjaiban meghatározott célra történő előállítását, felhasználását a polgármester engedélyezi.

(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig, vagy visszavonásig szólhat. Erről a kiadott engedélyben kell határozni.

(3) A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalombahozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, címét

- a címer előállításának, felhasználásának célját, módját

- előállítás esetén az előállítandó mennyiséget

- terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját

- a címer használatának időtartamát

- a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, (rajzát, fényképét).

(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben leírtakra vonatkozó döntést.

Az engedélyben a használattal és forgalombahozatallal kapcsolatos egyéb kikötések is rögzíthetők.

(5) Idegenforgalmi, kereskedelmi vagy reklám felhasználás esetén a (6) bekezdésben foglalat kivételével- díjat kell fizetni.

A díj mértékét a használat jellegétől, gyakoriságától és várható gazdasági előnyöktől függően a polgármester állapítja meg.

(6) A városi érdekű felhasználás esetén a Képviselő-testület illetékes bizottsága véleményének kikérése után a polgármester a díjfizetéstől eltekinthet.

(7) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni.

(8) A városi címer a 2. § (2) bekezdés a), b), d), g) pontjaiban felsorolt esetekben külön engedély nélkül is alkalmazható.

Encs város zászlója,lobogója

5. §

 Encs város zászlaja: vörös színű, középen fehér sávval, a fehér mezőben az 1. §-ban leírt címer.

6. §

(1) A zászló használható:

a.) állami és nemzeti ünnepek alkalmával

b.) a Képviselő-testület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával

c.) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken

d.) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és cserezászlóként.

(2) A városi zászló használata a köztársasági zászló használatát nem helyettesíti.

A zászló használatának módja

7. §

(1) A zászló előállítására, használatára, forgalombahozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A zászló lobogóként is használható.

8. §

A városi zászlóból egy 90x180 cm selyem anyagú és kézi hímzésű darabot a városháza épületében kell megőrizni.

Méltatlanná válás jogkövetkezményei

 9. §

A Polgármester a címer és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a címer és zászló használatára méltatlanná vált.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a városi címer és zászló használatáról szóló 10/1992. (XI.16.) önkormányzati rendelet.