Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 7/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2020. 10. 03

Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Erdőkövesd Község Önkormányzata.

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:

 Erdőkövesd Község Önkormányzatának képviselő-testülete.

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Erdőkövesd község közigazgatási területe.


2. §

Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


3. §

 Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.


4. §

Az önkormányzat honlapja: www.erdőkövesd.hu


5. §

(1) A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 5 fő. A képviselők aktuális névjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeit e rendelet 1. függelék tartalmazza.II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre


6. §

A képviselő-testület valamely szerve részére átruházott hatásköreit e rendelet 2. melléklete, valamint az önkormányzat egyéb rendeletei tartalmazzák.


7.  §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,

b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.


III. Fejezet

A képviselő-testület működése


1. munkaterv


8. §

A képviselő-testület éves munkaterv alapján ülésezik, évente legalább 8 ülést tart.


9. §

 (1) A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze.

(2) A munkaterv tartalmazza

a) az ülések  várható időpontját,

b) az adott ülésen tárgyalandó napirendeket

10. §

(1) A képviselő-testület elfogadott munkatervében nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül.

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülése összehívható:

a) a polgármester  indítványára a sürgősség indokának megjelölésével

b) törvénysértés miatt a jegyző indítványára,

c) nemzetiséget érintő ügyekben a nemzetiségi önkormányzat indítványára.


2. A képviselő-testületi ülések összehívása


11. §

 (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.

(2) A polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetében a korelnök hívja össze a képviselő-testületet és vezeti az ülést.

(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére, Erdőkövesd, Rákóczi út 39.  kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

12. §

(1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

 (3) A meghívóhoz mellékelni kell az írásos előterjesztéseket.

 (4) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról.


13. §

(1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb szóbeli meghívással.

(3) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 13. § (4) bekezdés szerinti határidőtől.


14. §

(1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) a napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottakat ( az önkormányzat intézményének vezetőjét, akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg).

c) Erdőkövesd község önszerveződő közösségeinek képviselőit, felsorolását a 3. melléklet tartalmazza


15. §

 (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formája: a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára,

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egyidőben meg kell tenni.


3. A képviselő-testület ülésének vezetése


16. §

(1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

d) napirendenként  a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása, a vita összefoglalása, az indítványok szavazásra való feltevése,  a határozati javaslatok szavaztatása, a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, a döntések kihirdetése,

e) a rend fenntartása,

h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

i) az ülés bezárása.


17. §

(1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.


18. §

(1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.


19. §

(1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.


20. §

(1) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(2) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

 (3) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.


21. §

(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.4. A képviselőtestület döntései


22. §

A képviselő-testület a döntéseit az ülésen egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.


23. §

(1) A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a) a napirend meghatározásáról,

b) az ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról.

(3) A képviselő-testület határozattal dönt arról, hogy a rendelettervezet megtárgyalása egyfordulós vagy kétfordulós.

(4) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testület vita nélkül dönt.


24. §

(1) A képviselő-testület a 24. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással

b) névszerinti szavazással

c) titkos szavazással hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a jegyző az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

 (4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott.


25. §

 (1) A titkos szavazás lebonyolításáról, a polgármester javaslatára, az esetenként megválasztott 3 fős munkacsoport gondoskodik. A munkacsoport tagjainak meghatározása külön határozathozatal nélkül történik, és csak adott alkalomra vonatkozik.

(2) A titkos szavazás során a képviselők a hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(3) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős szavazatszámláló bizottság külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A szavazólapokat a szavazást követően a megsemmisíti. A bizottság tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

26. §

(1) A képviselő-testület - határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

 (2) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.


27. §

A képviselő-testület az elfogadott rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).


5. A jegyzőkönyv


28. §

(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést.

(3) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

[1](4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) önkormányzati rendeleteket.

[2](5) A nyilvános ülések jegyzőkönyveibe a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet betekinteni.

(6) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.


IV. Fejezet

Lakossági fórum


29. §

(1) A lakosság tájékoztatására a fontosabb döntések előkészítésére, lakossági fórumot kell szervezni.

(2) A lakossági fórumok formája:

    a.) falugyűlés;

    b.) közmeghallgatás.

(3) A lakosság tájékoztatása, véleményének megismerése érdekében, a polgármester esetenként falugyűlést hívhat össze. A falugyűlés összehívása előtt kikéri a képviselő-testület véleményét.

(4) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(5) A lakossági fórum helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.

(6) lakossági fórumot kell tartani, minden - a (4) bekezdésben meghatározottak ellenére - napirend esetében, ha a képviselő-testület úgy dönt, vagy a képviselők fele azt indítványozza.

 (7) A lakossági fórumot a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(8) A lakossági fórumról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.


V. Fejezet

A települési képviselő


30. §

(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

(2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról – az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára – a képviselő-testület dönt.

(3) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(4) A személyes érintettséget bejelenteni elmulasztó képviselőt a képviselőtestület első ízben figyelmezteti, ismétlődő esetben egy havi tiszteletdíja megvonásra kerül. 


VI. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai


31. §

 A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester (alpolgármester),

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a közös önkormányzati hivatal,

e) a társulás.


1. A polgármester és az alpolgármester


32. §

(1) A polgármester főállásban látja el a feladatait.

(2) A polgármester fogadóórája:

Hétfő: 8 00 - 1200 óráig

Szerda 9 00 – 16 00 óráig

péntek 8 00 – 12 00 óráig     


33. §

(1) A képviselőtestület – saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselőtestület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére főállású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.


2. A képviselő-testület bizottsága


34. §

(1) A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó bizottságot hoz létre: ügyrendi, vagyoni nyilatkozatokat vizsgálóbizottsági feladatok, a szavazatszámláló bizottsági feladatok és a polgármester javadalmazására ajánlatot tevő bizottsági feladatokat ellátó egységes, ügyrendi bizottság

(2) Az ügyrendi bizottság tagjainak száma 3 fő. Tagjaninak felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza

(3) A bizottság feladatat- és hatásköre

a) a képviselő vagy a polgármester összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezés kivizsgálása,

b) a polgármester és alpolgármester díjazásának emelésére vonatkozó javaslat kidolgozása és benyújtása a képviselő-testület elé,

c) a polgármester és alpolgármester jutalmazására vonatkozó javaslat kidolgozása és benyújtása a képviselő-testület elé,

d) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott hatáskörben,

e) nyilvántartja és vizsgálja a vagyoni nyilatkozatokat


3. A jegyző


[3]35. §

(1) A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogkört a Pétervására Város polgármestere gyakorolja.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, vagy olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.


4. A Közös Önkormányzati Hivatal


[4]36. §

A hivatal neve: Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal.


5. Társulás


37. §

(1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai:

a) Pétervásárai Járás Többcélú Társulása

b) Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás: központi háziorvosi ügyelet

c) Váraszó-Erdőkövesd Ivóvíz Társulás

d) Pétervására város, Váraszó és Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete  és Erdőkövesd, Ivád Községek Önkormányzatainak Egészségügyi Intézményfenntartó Társulása

e) Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Istenmezeje, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás


VIII. Fejezet


Együttműködés a helyi nemzetiségi önkormányzattal


38. §

[5](1) Az Erdőkövesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat hivatala gondoskodik különösen

a) a gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatok ellátásáról,

b) a testületi működés feltételeinek biztosításáról,

c) a testületi ülésekhez a helyiség, jegyzőkönyvvezető biztosításáról,

d) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, valamint

e) a fentiekkel kapcsolatos egyéb ügyviteli feladatok ellátásáról.

(3) A nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények – közmeghallgatás, lakossági fórum – megtartására alkalmas helyiséget az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére ingyenesen biztosítja.

(4) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének részletes szabályait az önkormányzatok között létrejött külön megállapodás tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein a jegyző vagy a jegyző által megbízott – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő – hivatali dolgozó az önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz és jelzi amennyiben törvénysértést észlel.


IX. fejezet

Záró rendelkezések


39. §

(1) E a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet.


[1]

Módosította a 8/2020. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 3-tól.

[2]

Módosította a 8/2020. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 3-tól.

[3]

Módosította a 8/2020. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 3-tól.

[4]

Módosította a 8/2020. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 3-tól.

[5]

Módosította a 8/2020. (X.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. október 3-tól.