Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(V.19.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi feladatairól

Hatályos: 2020. 11. 25

[1]Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, és a 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos céljai

1. §

Erdőkövesd Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatellátásával kapcsolatos céljai a következők:

a) a kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése, átörökítése;

b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása;

c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása;

d) a falu turisztikai vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, azok támogatása;

e) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése;

f) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseik segítése;

g) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése;

h) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk segítése;

i) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése.


[2]A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartásában működő Közösségi Színtérre (Kultúrház), valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Helyre (Községháza)

b) az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetekre, természetes személyekre,

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.


[3]Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak feladatellátási módjai

3. §

1. Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat.

2. Biztosítja az éves szolgáltatási terv szerinti közösségi tevékenységekhez szükséges helyszínt, infrastruktúrát, dologi eszközöket, illetve a működéshez megfelelő végzettségű szakembert alkalmaz. 

3. A helyi közösség életének fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez.

4. Támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat.

5. A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programoknak, tevékenységeknek, szolgáltatásoknak biztosít helyet.

6. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat szervez.

7. A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez.

8. Lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésében részt vesz.

9. Kapcsolat kiépítése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel.

10. Nemzeti, önkormányzati és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.


[4]A közművelődési feladatok ellátásának helyei, forrásai

4. §

(1) Az Önkormányzat, a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatait közvetlenül az általa alapított és fenntartott Közösségi Színtérben (Kultúrház) Erdőkövesd, Rákóczi út 39., valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Helyen (Községháza) Erdőkövesd, Rákóczi út 39. (továbbiakban: Fiókkönyvtár) látja el.

(2) A Fiókkönyvtár működtetése a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral (Eger, Kossuth Lajos u. 16.) kötött külön megállapodás alapján történik.

(3) A Fiókkönyvtár működtetésében az Önkormányzat által ellátandó feladatok:

a) Az Önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.

b) Rendszeres nyitvatartással, alkalmazott biztosításával, a lakosság részére térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet.

c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról.

d) Költségvetésében gondoskodik a Fiókkönyvtár helyiségének működési feltételeiről.

e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybevételéhez internet szolgáltatást biztosít.


A közművelődési feladatok finanszírozása

5. §

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és egyéb támogatás, valamint a különböző alapítványoktól, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.


A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

6. §

Az Önkormányzat épít a községben működő önszerveződő kezdeményezések, gazdálkodó szervezetek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.


Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2020. május 20-án lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kultv., továbbá a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadóak.


[1]

Módosította a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 25-től.

[2]

Módosította a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 25-től

[3]

Módosította a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 25-től

[4]

Címét módosította a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. november 25-től.