Erdőkövesd Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 01. 23 - 2019. 03. 07

Erdőkövesd Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott hatáskörében eljárva az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásról a következőket rendeli el.  1. §


A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előző évi szinttől az alábbi esetekben eltérjen:


2.§

A képviselő- testületfelhatalmazástad a polgármesternek az Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a következő feltételekkel történő teljesítésére.


(1) A dolgozók bértábla, szolgálati idő növekedése miatti ( soros  előrelépés) bérfejlesztések számfejtése, okmányok elkészítése

​ (2) Közüzemi számlák, telefondíjak, a szolgáltatók által számlázott összegek kifizetése.

(3) Útiköltségek kifizetése emelt összeg esetén is.

(4) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványok kifizetésének rendezése.

(5) Az előző évi kötelezettségvállalásokból eredő áthúzódó kifizetések teljesítése.

( működésiés felhalmozásikiadásoknál)

(6) A  dolgozók   távollétének idejére helyettesítés elrendelése. Erre az időszakra helyettesítési  díj  fizetése . ( megbízási díjak)

(7) A településen közcélú munkások foglalkoztatása a településen a sürgősen ellátandó feladatok elvégzésére.

(8) A  közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek ( polgármester)   a béren kívüli juttatások 2019. évi mértékét a képviselőtestület határozza meg.

(9) Az  átmeneti  időszakban  megállapított  szociális  támogatásokkal  növelt rendszeres  segélyek kifizetése.

(10)A munkahelyi vezetők által elrendelt tanfolyamok, továbbképzések díjának kifizetése.

(11) Az esetleges munkajogi kérdésekből eredő kifizetési kötelezettség teljesítés

3.§.


E  rendeletben  nem szabályozott az előző évi szinttől eltérő esetekben a képviselőtestület jóváhagyása szükséges.

4.§.

Záró rendelkezések


(1) E  rendelet  a 2019. évi  költségvetési  gazdálkodás átmeneti időszakára vonatkozik.


(2) E rendelet kihirdetését követő lép hatályba, és az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.