Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani és építési tevékenységet végezni e rendelet és a hozzá tartozó alábbi mellékletek szerint lehet:

a) 1. melléklet Igazgatási terület 1:16 000 méretarányú (SZ-1) jelű szabályozási terv

b) 2. melléklet Beépítésre szánt területek átnézeti lapból, jelmagyarázatból és 23 db szelvényből álló 1:2000 méretarányú (SZ-2) jelű szabályozási terv

c) 3. melléklet 5317. jelű út menti terület (SZ-3) jelű szabályozási terv

d) 4. melléklet Régészeti lelőhelyek

e) 5. melléklet Út mintakeresztszelvények

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályok előírásai az érvényesek, településrendezési és építési követelmények tekintetében a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdés figyelembevételével.”

2. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több övezetbe vagy építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre meghatározott paraméterek a telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére számítandók. Ebben az esetben az övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek figyelembevételével állapítandó meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek vagy építési telek telekalakítása nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt.

(2) Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási terv szerinti kialakítása akkor megengedett, az így létrejövő

a) telek vagy építési telek akkor is beépíthető, ha a területe és alakja az övezetben vagy építési övezetben előírt méreteknek nem felel meg,

b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, az építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és hátsókert mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak,

c) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható akkor is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja.”

3. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(Gksz-1) általános beépítés építési övezetében]

„b) Beépítés szabadonálló 5 m-es elő-, oldal-, és hátsó kerttel.”

4. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) (KÖu-1) országos mellékutak övezet előírásai

a) Az övezetbe a következők tartoznak:

aa) 5308. jelű Dunapataj-Szakmár-Kalocsa összekötőút

ab) 5311. jelű Szakmár-Homokmégy-Miske összekötőút

ac) 53109. jelű Felsőereki, 53111.jelű Gombolyagi, 53112. jelű Öregtényi, 53113 jelű Alsóereki bekötőutak tartoznak.

ad) 5317. jelű Szakmár-Öregcsertő összekötőút

b) Szabályozási szélesség a szabályozási terv szerint.

c) Bel-, és külterületen forgalmi adatok alapján kerékpárút építendő.”

5. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A régészeti lelőhelyeket a szabályozási tervek ábrázolják és a 4. melléklet tartalmazza.”

6. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közúthálózat fejlesztés érdekében kisajátítandók e rendelet 3. mellékletét képező (SZ-3) szabályozási terven jelölt (KÖu-1) övezetbe tartozó területek.”

7. § A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 36. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:)

„d) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttől a fal és a tetőszerkezet metszéspontja között mért függőleges távolság, amely e rendelet 5. melléklete szerint számítandó.”

8. § (1) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

9. § Hatályát veszti a helyi építési szabályokról szóló 8/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

26. 25. melléklet 1. függeléke,

27. 25. melléklet 2. függeléke,

28. 25. melléklet 3. függeléke,

29. 25. melléklet 4. függeléke,

30. 25. melléklet 5. függeléke,

31. 25. melléklet 6. függeléke.

10. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet