Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésben, valamint a 24. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében eljárva a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nemzeti ünnepeken a rendelet 1.  mellékletében felsorolt közterületeket kell fellobogózni.

(2) A közterületek fellobogózása a közterületen található villanyoszlopokra szerelt zászlótartók használatával, illetve lobogóárbócok használatával történik.

(3) Zászlót,lobogót csak megfelelő környezetben szabad elhelyezni, a zászlótartók, lobogó árbóc  és környezete tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

(4) Nemzeti ünnepeken a zászlót (lobogót) a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16 óráig kell elhelyezni. A nemzeti ünnepet követő első munkanapon a zászlót le kell venni, a lobogót be kell vonni.

2. §

(1) A közterületek fellobogózásáért az EncsVárosgazda Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban Városgazda Kft.) ügyvezetője a felelős.

(2) A Városgazda Kft ügyvezetője a polgármestere utasításának megfelelően köteles megszervezni a fellobogózást.

(3) Az önkormányzat gondoskodik a fellobogózás tárgyi feltételeinek biztosításáról.

(4) A zászlók, lobogók cseréjének anyagi kihatásával a költségvetési rendelet összeállításakor számolni kell. A szervek vezetői kötelesek jelezni a csere igényüket, illetve a csere várható anyagi vonzatát.

3. §

(1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 18/2002. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.